مستندها فیلم هایی هستند که توسط افراد بسیار بزرگی ساخته می شوند. چرا که این افراد نه به خاطر ثروت و محبوبیت، بلکه به خاطر مطرح کردن و حل مشکلی و یا رساندن صدایی به جایی که نمی رسد ساخته می شوند. دیدن مستندها علاوه بر تاثیر اجتماعی و فرهنگی، ایمان بیننده را نیز افزایش می دهند. شگفتی های آفرینش و نظام خلقت هر بیننده ای را به تحسین خالق وا میدارد.

مستند

1 2 6 7