موسیقی جلای روح و آرامش جان است. موسیقی نوای بهشتی است که برای زمینیان فرستاده شده است. در این قسمت زیباترین و ماندگارترین آثار موسیقی ایرانی گردآوری شده است.

موسیقی صوتی و تصویری