دین و مذهب قسم مهمی از معنویت هستند. آموزه هایی که در صورت انتقال و اجرای درست می توانند منجر به کمال و تعالی انسان شوند. مقصدی که هدف اصلی افرینش اوست. در این قسمت مجموعه نرم افزارها و سخنرانی ها و کتب مذهبی گردآوری شده اند.