مجموعه کتاب های مدیریت Agile Scrum

65,000 تومان
  • مجموعه کتاب های آموزش مدیریت Agile Scrum
  • شیوه ای جدید در مدیریت مدرن
  • بیش از ۱۱۵ کتاب مفید با فرمت PDF
  • با بهترین کیفیت اختصاصی فروشگاه عتیقه

توضیحات

مجموعه کتاب های مدیریت Agile Scrum

Agile Project Management یک روش مدیریت برای استفاده از روش های مهندسی مبتنی بر تحویل پروژه به مشتری در کمترین زمان ممکن و با انعطاف پذیری بالا، با شیوه ای تعاملی و با استفاده از متدهای تکرار شونده و افزایشی است. در اجایل از برنامه ریزی موج غلطان، پاسخگویی سریع و منعطف به تغییرات و ارتباطات باز و شفاف میان اعضای تیم پروژه، ذی نفعان و مشتریان استفاده می شود. این روش می تواند بعنوان روشی کارآمد در شرکت های تولید و توسعه نرم افزار که در اغلب موارد با مسائلی مانند کم کردن هزینه ها و کسب رضایت مشتری با ارائه محصولات مشتری پسند مواجه هستند، مورد استفاده قرار گیرد.
در این مجموعه سعی شده است کتاب های مرتبط با Agile Scrum جمع آوری شود.

Agile software development is a group of software development methods based on iterative and incremental development, where requirements and solutions evolve through collaboration between self-organizing, cross-functional teams. It promotes adaptive planning, evolutionary development and delivery, a time-boxed iterative approach, and encourages rapid and flexible response to change. It is a conceptual framework that promotes foreseen interactions throughout the development cycle. The Agile Manifesto introduced the term in 2001.

Scrum is an iterative and incremental Agile software development method for managing software projects and product or application development. Scrum has not only reinforced the interest in project management, but also challenged the conventional ideas about such management. Scrum focuses on project management institutions where it is difficult to plan ahead. Mechanisms of empirical process control, where feedback loops constitute the core management technique are used as opposed to traditional command-and-control oriented management. It represents a radically new approach for planning and managing projects, bringing decision-making authority to the level of operation properties and certainties.

Ebook List:
Addison-Wesley Agile Analytics, A Value-Driven Approach to Business Intelligence and Data Warehousing (2012).pdf
Addison-Wesley Agile and Iterative Development, A Manager’s Guide (2003).pdf
Addison-Wesley Agile Game Development with Scrum (2010).pdf
Addison-Wesley Agile Product Management with Scrum, Creating Products that Customers Love (2010).pdf
Addison-Wesley Agile Software Development Ecosystems (2002).pdf
Addison-Wesley Agile Software Engineering with Visual Studio, From Concept to Continuous Feedback (2012).pdf
Addison-Wesley Agile Software Requirements, Lean Requirements Practices for Teams Programs and the Enterprise (2011).pdf
Addison-Wesley Agile Testing, A Practical Guide for Testers and Agile Teams (2009).pdf
Addison-Wesley Coaching Agile Teams, a Companion for ScrumMasters Agile Coaches and Project managers in Transition (2010).pdf
Addison-Wesley Essential Skills for the Agile Developer, A Guide to Better Programming and Design (2012).pdf
Addison-Wesley Individuals and Interactions, An Agile Guide (2011).pdf
Addison-Wesley Integrating CMMI and Agile Development (2011).pdf
Addison-Wesley Lean Software Development, An Agile Toolkit (2003).pdf
Addison-Wesley Lean-Agile Acceptance Test Driven Development, Better Software Through Collaboration (2011).pdf
Addison-Wesley Management 3.0, Leading Agile Developers Developing Agile Leaders (2011).pdf
Addison-Wesley Practices for Scaling Lean and Agile Development, Large Multisite and Offshore Product Development with Large-Scale Scrum (2010).pdf
Addison-Wesley Professional Visual Studio Team System, Better Software Development for Agile Teams (2007).pdf
Addison-Wesley Succeeding with Agile, Software Development Using Scrum (2010).pdf
Addison-Wesley User Stories Applied, For Agile Software Development (2004).pdf
Addison-Wesley Visual Studio Team System, Better Software Development for Agile Teams (2007).pdf
Apress Agile Development with ICONIX Process, People Process and Pragmatism (2005).pdf
Apress Agile Marketing (2011).pdf
Apress Agile Oracle Application Express (2012).pdf
Apress Foundations of Agile Python Development (2008).pdf
Apress Google Guice, Agile Lightweight Dependency Injection Framework (2008).pdf
Apress Pro Agile .NET Development with Scrum (2011).pdf
Artech House Agile Software Development, Evaluating the Methods for Your Organization (2005).pdf
Artech House Agile Systems with Reusable Patterns of Business Knowledge, A Component-Based Approach (2005).pdf
Artima Press Agile Hiring (2011).pdf
Auerbach Publications Accelerating Process Improvement Using Agile Techniques (2006).pdf
Butterworth-Heinemann Agile Information Systems, Conceptualization Construction and Management (2007).pdf
Cambridge University Press Agile Testing, How to Succeed in an Extreme Testing Environment (2009).pdf
Cambridge University Press Creating Agile Business Systems with Reusable Knowledge (2006).pdf
CCRP Publishing The Agile Organization, From Informal Networks to Complex Effects and Agility (2005).pdf
CIMA Publishing Planning and Budgeting for the Agile Enterprise, A Driver-Based Budgeting Toolkit (2007).pdf
Course Technology Scrum in Action, Agile Software Project Management and Development (2012).pdf
CRC Press A Tale of Two Systems, Lean and Agile Software Development for Business Leaders (2009).pdf
CRC Press Agent-Based Manufacturing and Control Systems, New Agile Manufacturing Solutions for Achieving Peak Performance (2005).pdf
CRC Press Enterprise-Scale Agile Software Development (2010).pdf
CRC Press Scrum Project Management (2011).pdf
Elsevier Press Agile Manufacturing, The 21st Century Competitive Strategy (2001) (Scan, OCR).pdf
FirstPress Google Guice, Agile Lightweight Dependency Injection Framework (2008).pdf
IBM Press A Practical Guide to Distributed Scrum (2010).pdf
IBM Press Agile Career Development, Lessons and Approaches from IBM (2010).pdf
Idea Group Publishing Agile Software Development Quality Assurance (2007).pdf
Idea Group Publishing Agile Virtual Enterprises, Implementation and Management Support (2006).pdf
IGI Global Publishing Business Intelligence and Agile Methodologies for Knowledge-Based Organizations, Cross-Disciplinary Applications (2012).pdf
Information Science Reference Agile Technologies in Open Source Development (2010).pdf
Information Science Reference Knowledge Reuse and Agile Processes, Catalysts for Innovation (2008).pdf
IT Governance Publishing Agile Principles Unleashed, Proven Approaches for Achieving Real Productivity Gains in any Organisation (2010).pdf
IT Governance Publishing Agile Productivity Unleashed, Proven Approaches for Achieving Real Productivity Gains in Any Organization (2010).pdf
Kogan Page Publishing The Connected Leader, Creating Agile Organisations for People Performance and Profit (2007).pdf
Manning Agile ALM, Lightweight Tools and Agile Strategies (2012).pdf
Manning Becoming Agile in an Imperfect World (2009).pdf
Microsoft Press Agile Project Management with Scrum (2004).pdf
Microsoft Press The Enterprise and Scrum (2007).pdf
Morgan & Claypool Publishing User-Centered Agile Methods (2010).pdf
Morgan Kaufmann Agile Development and Business Goals (2010).pdf
Morgan Kaufmann Building the Agile Enterprise with SOA, BPM and MBM (2008).pdf
OReilly The Art of Agile Development (2008).pdf
Packt Publishing Agile IT Security Implementation Methodology (2011).pdf
Packt Publishing Agile Web Application Development with Yii 1.1 and PHP5 (2010).pdf
Pragmatic Bookshelf Publishing Agile Coaching (2009).pdf
Pragmatic Bookshelf Publishing Agile in a Flash, Speed-Learning Agile Software Development (2011).pdf
Pragmatic Bookshelf Publishing Agile Retrospectives, Making Good Teams Great (2006).pdf
Pragmatic Bookshelf Publishing Agile Web Development with Rails, A Pragmatic Guide (2005).pdf
Pragmatic Bookshelf Publishing Agile Web Development with Rails, A Pragmatic Guide 2nd (2006).pdf
Pragmatic Bookshelf Publishing Agile Web Development with Rails, A Pragmatic Guide 3rd (2008).pdf
Pragmatic Bookshelf Publishing Agile Web Development with Rails, A Pragmatic Guide 4th (2010).pdf
Pragmatic Bookshelf Publishing Practices of an Agile Developer, Working in the Real World (2006).pdf
Pragmatic Bookshelf Publishing The Agile Samurai, How Agile Masters Deliver Great Software (2010).pdf
Prentice Hall Agile Estimating and Planning (2006).pdf
Prentice Hall Agile Java, Crafting Code with Test-Driven Development (2005).pdf
Prentice Hall Agile Principles, Patterns and Practices in C# (2006).pdf
Prentice Hall Clean Code, A Handbook of Agile Software Craftsmanship (2009).pdf
Prentice Hall Managing Agile Projects (2005).pdf
SAMS Agile Java Development with Spring, Hibernate and Eclipse (2006).pdf
Springer Publishing Agile Business Rule Development, Process Architecture and JRules Examples (2011).pdf
Springer Publishing Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming, 10th International Conference (2009).pdf
Springer Publishing Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming, 11th International Conference (2010).pdf
Springer Publishing Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming, 12th International Conference (2011).pdf
Springer Publishing Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming, 8th International Conference (2007).pdf
Springer Publishing Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming, 9th International Conference (2008).pdf
Springer Publishing Agile Software Construction (2006).pdf
Springer Publishing Agile Software Development, Best Practices for Large Software Development Projects (2010).pdf
Springer Publishing Agile Software Engineering (2008).pdf
Springer Publishing Agility Across Time and Space, Implementing Agile Methods in Global Software Projects (2010).pdf
Springer Publishing Enterprise Networks and Logistics for Agile Manufacturing (2010).pdf
Springer Publishing Extreme Programming and Agile Methods, 2nd XP Universe and 1st Agile Universe Conference (2002).pdf
Springer Publishing Extreme Programming and Agile Methods, 3rd XP Agile Universe Conference (2003).pdf
Springer Publishing Extreme Programming and Agile Methods, 4th Conference on Extreme Programming and Agile Methods (2004).pdf
Springer Publishing Extreme Programming and Agile Processes in Software Engineering, 5th International Conference (2004).pdf
Springer Publishing Extreme Programming and Agile Processes in Software Engineering, 6th International Conference (2005).pdf
Springer Publishing Extreme Programming and Agile Processes in Software Engineering, 7th International Conference (2006).pdf
Springer Publishing Test-Driven Development, An Empirical Evaluation of Agile Practice (2010).pdf
Springer Publishing The Agile Enterprise, Reinventing your Organization for Success in an On Demand World (2005).pdf
Super Star Press Agile Excellence for Product Managers, A Guide to Creating Winning Products with Agile Development Teams (2010).pdf
VTT Publications Agile Software Development Methods, Review And Analysis (2002).pdf
Wiley Agile Database Techniques, Effective Strategies for the Agile Software Developer (2003).pdf
Wiley Agile Documentation, A Pattern Guide to Producing Lightweight Documents for Software Projects (2003).pdf
Wiley Agile Modeling, Effective Practices for eXtreme Programming and the Unified Process (2002).pdf
Wiley Changing Software Development, Learning to be Agile (2008).pdf
Wiley Effective Project Management, Traditional Agile Extreme 5th (2009).pdf
Wiley Lean Architecture for Agile Software Development (2010).pdf
Wiley Making Sense of Agile Project Management, Balancing Control and Agility (2011).pdf
Wiley Response Ability, The Language Structure and Culture of the Agile Enterprise (2001).pdf
Wiley Running an Agile Software Development Project (2008).pdf
Wiley Software Development Rhythms, Harmonizing Agile Practices for Synergy (2008).pdf
Wiley The Agile Approach to Adaptive Research, Optimizing Efficiency in Clinical Development (2010).pdf
Wrox Press Professional Scrum with Team Foundation Server 2010 (2011).pdf


همچنین ببینید :

NLP-Ebook-Collection memory-and-creativity-self-improvement-usability-ebook-collection
Jack Welth stockmarket-ebook-collection

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube