مجموعه کتاب های Demystified

35,000 تومان
  • مجموعه کتاب های Demystified
  • از انتشارات mcgrew hill
  • با فرمت PDF
  • اختصاصی فروشگاه عتیقه

توضیحات

مجموعه کتاب های Demystified (ساده شده)

مک گروهیل از ناشران معتبر جهان درزمینه تولید کتاب های تخصصی و مرجع می باشد که هدف خود را آموزش به اجتماع برای کسب مهارت های جدید درجهت رسیدن به زندگی بهتر عنوان می کند. این موسسه، حدود ۱۰۰ سال پیش، به همکاری جیمز مک گرو و جان هیل شکل گرفت. جیمز یک معلم بود و در زمینه چاپ و نشر مجلات علمی هم فعالیت می کرد. جان هم ویراستار مجلات مجلات علمی بود. این دو به صورت انفرادی در زمینه علوم و فناوری فعالیت داشتند تا اینکه همین امر سبب اتحادشان و تاسیس موسسه کتاب مک گرو هیل شد. آن ها با کمک هم سرپرستی مجلات متعددی را عهده دار شدند و آنها را توسعه دادند و شعبه هایی را در انگلیس و کالیفرنیا ایجاد کردند.در مجموعه حاضر بهترین و پر فروش ترین سری کتاب های DeMYSTiFieD از انتشارات مک گروهیل گرد آوری شده است.

Content List:
Informatics
Linguistics and Languages
Mathematics, Statistics
Medicine
Physics, Geology, Astronomy
Chemistry, Biology
Economics
Electronics

Informatics
—————————————
ASP.NET 2.0 Demystified by James Edward Keogh (289 pages, 2005).pdf [17 MB]
C++ Demystified by Jeffrey A. Kent (2004).chm [2 MB]
Data Structures Demystified by James Keogh and Ken Davidson (2004).chm [2 MB]
Databases Demystified by Andrew J. Oppel (361 pages, 2004).pdf [9 MB]
Home Networking Demystified by Larry Long (353 pages, 2005).pdf [8 MB]
HTML & XHTML Demystified by Lee Cottrell (399 pages, 2011).pdf [16 MB]
Javascript Demystified by James Keogh (2005).pdf [6 MB]
OOP Demystified by James Keogh and Mario Giannini (2004).chm [1 MB]
Personal Computing Demystified by Larry E. Long (354 pages, 2004).pdf [8 MB]
SQL Demystified by Andrew J. Oppel (366 pages, 2005).pdf [2 MB]
UML Demystified by Paul Kimmel (257 pages, 2005).pdf [11 MB]
Visual Basic 2005 Demystified by Jeffrey A. Kent (362 pages, 2006).pdf [3 MB]
Visual C# 2005 Demystified by Jeffrey A. Kent (354 pages, 2006).pdf [20 MB]
Web Design Demystified by Wendy L. Willard (303 pages, 2011).pdf [7 MB]
XML Demystified by James Keogh and Ken Davidson (242 pages, 2005).pdf [1 MB]

Linguistics and Languages
———————————–
American Sign Language Demystified by Dr. Kristin Mulrooney (305 pages, 2010).pdf [11 MB]
English Grammar Demystified by Phyllis Dutwin (352 pages, 2010).pdf [1 MB]
French Demystified by Annie Heminway (434 pages, 2007).pdf [19 MB]
German Demystified by Ed Swick (497 pages, 2007).pdf [2 MB]
Grant Writing Demystified by Mary Ann Payne (242 pages, 2011).pdf [3 MB]
Italian Demystified by Marcel Danesi (481 pages, 2007).pdf [2 MB]
Spanish Demystified by Jenny Petrow (495 pages, 2007).pdf [2 MB]

Mathematics, Statistics
———————————-
Advanced Calculus Demystified by David Bachman (290 pages, 2007).pdf [2 MB]
Advanced Statistics Demystified by Larry J. Stephens (338 pages, 2004).pdf [8 MB]
Algebra Demystified by Rhonda Huettenmueller (454 pages, 2003).pdf [1 MB]
Algebra Demystified, Second Edition by Rhonda Huettenmueller (496 pages, 2011).pdf [3 MB]
Calculus Demystified by Steven G. Krantz (356 pages, 2003).pdf [1 MB]
Calculus Demystified, Second Edition by Steven G. Krantz (416 pages, 2011).pdf [2 MB]
College Algebra Demystified by Rhonda Huettenmueller (457 pages, 2004).pdf [6 MB]
Commodities Demystified by Scott Frush (351 pages, 2008).pdf [4 MB]
Complex Variables Demystified by David McMahon (288 pages, 2008).pdf [14 MB]
Differential Equations Demystified by Steven G. Krantz (336 pages, 2005).pdf [4 MB]
Discrete Mathematics Demystified by Steven G. Krantz (369 pages, 2009).pdf [4 MB]
Everyday Math Demystified by Stan Gibilisco (461 pages, 2004).pdf [7 MB]
Geometry Demystified by Stan Gibilisco (322 pages, 2003).pdf [5 MB]
Lean Six Sigma Demystified, Second Edition by Jay Arthur (498 pages, 2011).pdf [8 MB]
Linear Algebra Demystified by David McMahon (268 pages, 2006).pdf [10 MB]
Math Proofs Demystified by Stan Gibilisco (289 pages, 2005).pdf [2 MB]
Math Word Problems Demystified by Allan G. Bluman (317 pages, 2005).pdf [3 MB]
Mathematica Demystified by Jim Hoste (405 pages, 2009).pdf [10 MB]
MATLAB Demystified by David McMahon (338 pages, 2007).pdf [4 MB]
Pre-Algebra Demystified by Allan G. Bluman (302 pages, 2004).pdf [3 MB]
Pre-Calculus Demystified by Rhonda Huettenmueller (2005).pdf [7 MB]
Probability Demystified by Allan G. Bluman (267 pages, 2005).pdf [2 MB]
Six Sigma Demystified by Paul A. Keller (497 pages, 2005).pdf [6 MB]
Statistics Demystified by Stan Gibilisco (352 pages, 2004).pdf [7 MB]
Supersymmetry DeMYSTiFied by Patrick Labelle (2009).pdf [2 MB]
Technical Math Demystified by Stan Gibilisco (432 pages, 2006).pdf [5 MB]
Trigonometry Demystified by Stan Gibilisco (321 pages, 2003).pdf [5 MB]

Medicine
—————————————–
Diabetes Demystified by Umesh Masharani (257 pages, 2008).pdf [2 MB]
Fertility Demystified by Susan P. Warhus (272 pages, 2007).pdf [3 MB]
IV Therapy Demystified (Demystified Nursing) by Kerry H. Cheever (260 pages, 2008).pdf[18 MB]
Medical Charting Demystified by Joan Richards and James Keogh (208 pages, 2008).pdf [2 MB]
Medical Terminology Demystified by Dale Pierre Layman (457 pages, 2006).pdf [4 MB]
Medical-Surgical Nursing Demystified by Mary Digiulio and James Keogh (626 pages, 2007).pdf[2 MB]
Nursing Laboratory and Diagnostic Tests Demystified by James Keogh (656 pages, 2010).pdf[4 MB]
Pediatric Nursing Demystified (Demystified Nursing) by Joyce Johnson and James Keogh (398 pages, 2010).pdf[9 MB]
Pharmacology Demystified by Mary Kamienski and James Keogh (481 pages, 2006).pdf [4 MB]

Physics, Geology, Astronomy
——————————-
Alternative Energy Demystified by Stan Gibilisco (337 pages, 2007).pdf [4 MB]
Anatomy Demystified by Dale Pierre Layman (433 pages, 2004).pdf [11 MB]
Astronomy Demystified by Stan Gibilisco (592 pages, 2003).pdf [2 MB]
Earth Science Demystified by Linda Williams (401 pages, 2004).pdf [7 MB]
Environmental Science Demystified by Linda D. Williams (431 pages, 2005).pdf [3 MB]
Fluid Mechanics Demystified by Merle C. Potter (317 pages, 2009).pdf [4 MB]
Fluids and Electrolytes Demystified (Demystified Nursing) by Joyce Young Johnson (248 pages, 2008).pdf[2 MB]
Global Warming and Climate Change Demystified by Jerry Silver (306 pages, 2008).pdf [6 MB]
Meteorology Demystified by Stan Gibilisco (337 pages, 2006).pdf [4 MB]
Quantum Field Theory Demystified by David McMahon (318 pages, 2008).pdf [3 MB]
Quantum Mechanics Demystified by David McMahon (407 pages, 2006).pdf [9 MB]
Relativity Demystified by David McMahon (370 pages, 2006).pdf [5 MB]
String Theory Demystified by David McMahon (321 pages, 2009).pdf [3 MB]
Thermodynamics Demystified by Merle C. Potter (353 pages, 2009).pdf [2 MB]

Chemistry, Biology
————————————-
Biochemistry Demystified by Sharon Walker and David McMahon (385 pages, 2008).pdf [4 MB]
Biology Demystified by Dale Pierre Layman (428 pages, 2003).pdf [7 MB]
Biophysics Demystified by Daniel Goldfarb (400 pages, 2011).pdf [5 MB]
Chemistry Demystified by Linda D. Williams (296 pages, 2003).pdf [3 MB]
Genetics Demystified by Edward Willett (227 pages, 2006).pdf [2 MB]
Microbiology Demystified by Tom Betsy and James Keogh (309 pages, 2005).pdf [4 MB]
Organic Chemistry Demystified by D. R. Bloch (574 pages, 2006).pdf [8 MB]
Physiology Demystified by Dale Pierre Layman (432 pages, 2004).pdf [11 MB]
Vitamins and Minerals Demystified by Steve Blake (361 pages, 2008).pdf [8 MB]

Economics
—————————————-
Business Calculus Demystified by Rhonda Huettenmueller (456 pages, 2006).pdf [5 MB]
Business Math Demystified by Allan G. Bluman (409 pages, 2006).pdf [1 MB]
Business Statistics Demystified by Steven M. Kemp and Sid Kemp (399 pages, 2004).pdf [5 MB]
Corporate Finance Demystified by Jr. Troy A. Adair (289 pages, 2006).pdf [14 MB]
Financial Accounting Demystified by Leonard Eugene Berry (321 pages, 2011).pdf [4 MB]
Financial Statements Demystified by Bonita Kramer and Christie Johnson (305 pages, 2009).pdf[1 MB]
Grant Writing DeMYSTiFied by Mary Ann Payne (2010).pdf [3 MB]
Hedge Funds Demystified by Scott P. Frush (321 pages, 2008).PDF [2 MB]
Human Resource Management Demystified by Robert G. DelCampo (243 pages, 2011).pdf [25 MB]
Investing Demystified by Paul Lim (383 pages, 2005).pdf [4 MB]
Marketing Demystified by Donna Anselmo (402 pages, 2010).pdf [2 MB]
Microeconomics Demystified by Craig A. Depken (337 pages, 2006).pdf [3 MB]
Options Demystified by Thomas McCafferty (271 pages, 2006).pdf [3 MB]
Project Management Demystified by Sid Kemp (354 pages, 2004).pdf [2 MB]
Public Speaking and Presentations Demystified by Melody Templeton (272 pages, 2010).pdf[2 MB]
Quality Management Demystified by Sid Kemp (382 pages, 2006).pdf [4 MB]
Real Estate Math Demystified by Steven P. Mooney (290 pages, 2007).pdf [1 MB]

Electronics
—————————————
Circuit Analysis Demystified by David McMahon (306 pages, 2008).pdf [2 MB]
Digital Electronics Demystified by Michael Predko (386 pages, 2005).pdf [13 MB]
Electricity Demystified by Stan Gibilisco (354 pages, 2005).pdf [3 MB]
Electronics Demystified by Stan Gibilisco (417 pages, 2005).pdf [4 MB]
Robotics Demystified by Edwin Wise (333 pages, 2005).pdf [6 MB]
Signals & Systems Demystified by David McMahon (311 pages, 2007).djvu [2 MB]


book learning
game mag
simulation anim
documentary speech
language music
movie serial
Software graphic

همچنین ببینید :

DK publishing ebook for dummies
سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه کتاب های Demystified”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.