مجموعه کتاب های گیاهان دارویی و معطر و طب گیاهی

65,000 تومان
  • مجموعه بیش از ۱۳۰ کتاب گیاهان دارویی و طب گیاهی
  • Herbal Medicine & Aromatic Plants E-Book Collection
  • مطالبی مفید در مورد مشخصات و فواید گیاهان
  • و نحوه استفاده از آنها برای درمان انواع بیماری ها
  • با بهترین کیفیت
  • اختصاصی فروشگاه عتیقه

توضیحات

مجموعه کتاب های گیاهان دارویی و معطر و طب گیاهی

Herbal Medicine & Aromatic Plants E-Book Collection

طب گیاهی مبتنی بر این مساله است که فرآیندهای بدن انسان به هم وابسته هستند و دائماً با محیط اطراف تعامل دارند. بنابراین این روش درمانی، برای پیشگیری، مبارزه و درمان بیماری‌ها به دنبال ناهماهنگی در بدن و محیط اطراف آن می‌گردد. همچنین این روش بر چند چارچوب فلسفی چون نظریه ژنگ‌فو و نظریهٔ یین‌ینگ (پنج عنصر بنیادی) بناشده‌است. این روش همیشه در یک ساختار علمی فعالیت نمی‌کند ولی بعضی از فعالان این روش‌ها تلاش‌هایی نموده‌اند که آنها را در ساختاری از دانش پزشکی شهودی جای دهند. در مجموعه کتاب حاضر بهترین کتاب های طب گیاهی گردآوری شده است.

Ebook list:
A Clinical Guide to Chinese Herbs and Formulae C. Yu L. Fei (Churchill Livingstone 1993).pdf
American Herbal Pharmacopoeia Graff (T&F 2011)
Ayurvedic Medicine Pole (Elsevier 2006)).pdf
Berry Fruit – Value-Added Products for Health Promotion Zhao (CRC 2007).pdf
Bilberry – A Medical Dictionary & Research Guide Parker (ICON 2003).pdf
Bioactive Components of Milk Bosze (Adv Exptl Med & Biol 606 Springer 2008).pdf
Biopharmaceuticals in Plants – Toward the Next Century of Medicine (CRC, 2009).pdf
Blueberries – A Medical Dictionary & Research Guide Parker (ICON 2003).pdf
Chinese & Related North American Herbs 2ed T.S.C. Li (CRC 2009).pdf

Chinese And Related North American Herbs S C Li (CRC 2002)Chinese And Related North American Herbs S C Li (CRC 2002).pdf
Chinese Herbal Medicine – Modern Applications of Traditional Formulas Liu Tseng Yang (CRC 2004).pdf
Chinese Herbal Medicines – Comparisons & Characteristics 2ed Yang (Elsevier 2010).pdf
Chinese Medicinal Wines & Elixirs Flaws (Blue Poppy 1994).pdf
Compendium of Medicinal & Aromatic Plants Vol I Africa Vasisht Kumar (UNIDO 2004).pdf
Compendium of Medicinal & Aromatic Plants Vol II Asia Handa Rakesh Vasisht (UNIDO 2006).pdf
Delivery & Controlled Release Of Bioactives In Foods & Nutraceuticals Garti (Woodhead 2008).pdf
Dictionary of Nutraceuticals & Functional Foods Eskin Tamir (CRC 2006).pdf
Dietary Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids & Cancer Calviello Serini (Springer 2010).pdf
Elder Mars (Keats 1997).pdf
Ethnopharmacology of Medicinal Plants (Asia and the Pacific) – C. Wiart (Humana, 2006) WW.pdf
Evaluation of Herbal Medicinal Products Mukherjee Houghton (Pharm Press 2009).pdf
Fish Omega-3 & Human Health 2ed Lands (AOCS 2005).pdf
Flavonoid B Ring Chemistry & Antioxidant Activity Pannala et al [Article] (2001).pdf
Food & Function December 2010 Williamson (RSC 2010).pdf
Food & Function February 2011 Williamson (RSC 2011).pdf
Food & Function January 2011 Williamson (RSC 2011).pdf
Food & Function November 2010 Williamson (RSC 2010).pdf
Food & Function October 2010 Williamson (RSC 2010).pdf
Functional Food Ingredients & Nutraceuticals Shi (CRC 2007).pdf
Gotu Kola – A Medical Dictionary & Research Guide Parker (ICON 2004).pdf
Handbook of Medicinal Herbs 2nd ed – J. Duke (CRC, 2002) WW.pdf
Herb Toxicities & Drug Interactions Jennes Flaws (Blue Poppy 2004).pdf
Herbal & Traditional Medicine Packer Ong Halliwell (Oxidative Stress & Disease 14 Dekker 2004).pdf
Herbal Antibiotics – Natural Alternatives for Treating Drug-Resistant Bacteria Buhner (Storey 1999).pdf
Herbal Drugs – Ethnomedicine to Modern Medicine Ramawat (Springer 2009).pdf
Herbal Medicine – Biomolecular & Clinical Aspects Benzie Wachtel-Galor (CRC 2011).pdf
Herbal Medicines Barnes (Pharmaceutical Press 2007).pdf
Herbal Medicines in Pregnancy & Lactation Mills Dugoua Perri (T&F 2006).pdf
Herbal Products – Toxicology and Clinical Pharmacology 2nd ed – T. Tracy, R. Kingston (Humana, 2007) WW.pdf
Herbal Radiomodulators Arora (CABI 2008).pdf
Herbal Supplements-Drug Interactions Lam Huang Hall (CRC 2006).pdf
Herbs and Natural Supplements – An Evidence-Based Guide 2nd ed – L. Braun, M. Cohen (Elsevier, 2007) WW.pdf
Herbs for Chronic Fatigue Keville (McGraw 1995).pdf
Herbs to Relieve Stress Hoffmann (Keats 1996).pdf
Kava Kava Reichert (Keats 1997).pdf
Medicinal Plants – Classification Biosynthesis & Pharmacology Varela Ibanez (Nova 2009).pdf
Medicinal Plants of the World [Vol 3 – Chem. Constituents, Trad. and Mod. Uses] – I. Ross (Humana, 2005) WW.pdf
Methods of Analysis for Functional Foods & Nutraceuticals 2ed Hurst (CRC 2008).pdf
Modern Phytomedicine – Turning Medicinal Plants into Drugs Ahmad (Wiley 2006).pdf
Molecular Modeling & Prediction of Bioactivity Gundertofte Jorgensen 2000 original.pdf
Monographs on Selected Medical Plants Vol 1 (WHO 1999).pdf
Monographs on Selected Medical Plants Vol 2 (WHO 2002).pdf
Monographs on Selected Medical Plants Vol 3 (WHO 2007).pdf
Mushrooms & Mankind – A Brief Introduction to Ethnomycology Arthur .pdf
Nature Helps – How Plants & Other Organisms Contribute To Solve Health Problems (Springer 2011).pdf
Nutraceutical & Specialty Lipids & Their Co-Products Shahidi (CRC 2006).pdf
Nutraceuticals – Designer Foods III LaChance (Food & Nutr 1997).pdf
Omega-3 Fatty Acids & the DHA Principle Valentine (CRC 2010).pdf
PDR for Herbal Medicines 2ed (Medical Economics 2000).pdf
Pharmacodynamic Basis of Herbal Medicine – M. Ebadi (CRC, 2002) WW.pdf
Pharmacodynamic Basis of Herbal Medicine 2ed Ebadi (CRC 2007).pdf
phyto & herbal medicine.par2
Phytoestrogens and Health Gilani Anderson (AOCS 2002).pdf
PHYTOMEDICINE & NUTRITION.par2
Phytopharmaceuticals in Cancer Chemoprevention Debasis Bagchi (CRC 2005).pdf
Plant Drug Analysis – Thin Layer Chromatography Atlas 2ed Bladt Rickl (Springer 1996).pdf
Plant-Derived Antimycotics Rai Mares (FPP 2003).pdf
Polytherapic Medicinal Plants & Spices Singh Jakhar (Aavishkar 2008).pdf
Psychoactive Herbs in Veterinary Behavior Medicine Schwartz (Blackwell 2005).pdf
Scientific Basis for Ayurvedic Therapies Mishra (CRC 2003).pdf
Stockley’s Herbal Medicines Interactions Williamson Driver Baxter (Pharm Press 2009).pdf
Taiwanese Native Medicinal Plants – Phytopharmacology & Therapeutic Values T. Li (CRC 2006).pdf
Tea Tree Oil – A Medical Dictionary & Research Guide Parker (ICON 2004).pdf
The Constituents of Medicinal Plants 2ed Pengelly (Allen & Unwin 2004).pdf
The Green Pharmacy Duke Castleman Feinstein (Rodale 1997).pdf
The Pharmacology of Chinese Herbs 2ed Huang Williams (CRC 1999).pdf
The Psychopharmacology of Herbal Medicine Spinella (MIT 2001).pdf
The Western Herbal Tradition Tobyn Denham Whitelegg (Elsevier 2011).pdf
Vegetables Fruits & Herbs in Health Promotion Watson (CRC 2001).pdf
Women Hormones & the Menstrual Cycle – Herbal & Medical Solutions 2ed (Allen & Unwin 2003).pdf


گیاهان دارویی گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام‌های آنها حاوی ماده موثر است. این ماده که کمتر از ۱٪ وزن خشک گیاه را تشکیل می‌دهد، دارای خواص دارویی مؤثر بر موجودات زنده‌است. همچنین کاشت، داشت و برداشت این گیاهان به منظور استفاده از ماده موثر آنها انجام می‌گیرد. در مجموعه حاضر کتاب های معتبر گیاهان دارویی گردآوری شده است.

Ebook List:
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 1 – Valerian, The Genus Valeriana (Double Page Scan) (78p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 10 – Basil, The Genus Ocimum (157p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 11 – Fenugreek, The Genus Trigonella (212p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 12 – Ginkgo Biloba (526p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 13 – Black Pepper, Piper Nigram. Piper nigrum (530p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 14 – Sage, The Genus Salvia (308p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 15 – Ginseng The Genus Panax (253p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 16 – Mistletoe, The Genus Viscum (277p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 17 – Tea, Bioactivity and Therapeutic Potential (280p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 18 – Artemisia (359p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 19 – Stevia – The Genus Stevia (213p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 2 – Perilla, The Genus Perilla (196p)

Medicinal and Aromatic Plants – vol. 20 – Vetiveria. The Genus Vetiveria (193p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 21 – Narcissus and Daffodil – The Genus Narcissus (450p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 22 – Eucalyptus, The Genus Eucalyptus (433p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 23 – Pueraria, The Genus Pueraria (301p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 24 – Thyme, The Genus Thymus (346p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 25 – Oregano, The genera Origanum and Lippia (268p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 26 – Citrus, The Genus Citrus (657p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 27 – Geranium and Pelargonium,The genera Geranium and Pelargonium (313p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 28 – Magnolia, The Genus Magnolia
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 29 – Lavender – The Genus Lavandula (283p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 3 – Poppy, The Genus Papaver (357p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 30 – Cardamom, The Genus Elettaria (383p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 31 – Hypericum, The genus Hypericum (245p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 32 – Taxus (453p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 33 – Capsicum, The Genus Capsicum (296p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 34 – Flax, The genus Linum (307p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 35 – Urtica, The genus Urtica (91p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 36 – Cinnamon And Cassia, The Genus Cinnamomum – (379p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 37 – Kava, From Ethnology to Pharmacology (178p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 38 – Aloes, The Genus Aloe (391p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 39 – Echinacea, The Genus Echinacea (271p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 4 – Cannabis, The Genus Cannabis (289p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 40 – Illicium, Pimpinella and Foeniculum (231p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 41 – Ginger, The Genus Zingiber (573p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 42 – Chamomile, The Genus Chamomile (278p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 43 – Pomegranate, Ancient Roots To Modern Medicine (263p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 44 – Mint, The Genus Mentha (576p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 45 – Turmeric, The Genus Curcuma (506p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 46 – Essential Oil-Bearing Grasses, The Genus Cymbopogon (264p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 47 – Vanilla (402p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 48 – Sesame The Genus Sesamum [Incomplete Can Someone Help 510 pages]
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 49 – Citrus Oils (568p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 5 – Neem, The Divine Tree Azadirachta indica (169p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 50 – Dates (430p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 6 – Ergot, The Genus Claviceps (533p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 7 – Caraway, The Genus Carum (198p)h
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 8 – Saffron, The Genus Crocus sativus (152p)
Medicinal and Aromatic Plants – vol. 9 – Tea Tree – The Genus Melaleuca (279p)


همچنین ببینید :

memory-and-creativity-self-improvement-usability-ebook-collection Biology-ebook-collection
geology-and-biotechnology-ebook-collection Phsycology-ebook-collection

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه کتاب های گیاهان دارویی و معطر و طب گیاهی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.