مجموعه کتاب های فیزیک و اختر فیزیک و ژئو فیزیک

65,000 تومان
  • مجموعه ارزشمند کتاب های علوم فیزیک
  • + مجموعه کتاب های اختر فیزیک و ژئو فیزیک
  • بیش از ۳۵۰ کتاب مفید با فرمت PDF
  • قابل استفاده اساتید و دانشجویان و علاقمندان
  • با بهترین کیفیت در قالب 2DVD
  • اختصاصی فروشگاه عتیقه

توضیحات

مجموعه کتاب های فیزیک و اختر فیزیک و ژئو فیزیک

Physics, Astro Physics & Geophysics E-Book Collection

فیزیک علم مطالعهٔ خواص طبیعت است. این علم را عموماً علم ماده و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان با در نظر گرفتن مفاهیمی همچون انرژی، اندازه حرکت، نیرو و بسیاری از عوامل دیگر می‌دانند که این ماده می تواند از ذرات زیر اتمی گرفته تا کهکشان‌ها و اجرام بسیار بزرگ آسمانی باشد. این علم از مفاهیمی مانند انرژی، نیرو، جرم، بار الکتریکی،جریان الکتریکی،میدان الکتریکی، الکترومغناطیس، فضا، زمان، اتم، نورشناسی استفاده می‌کند. اگر به طور وسیع تر سخن بگوییم، هدف اصلی علم فیزیک بررسی و تحلیل طبیعت است و همواره این علم در پی آن است که رفتار طبیعت را در شرایط گوناگون درک و پیش بینی کند.
در مجموعه کتاب حاضر ارزشمند ترین کتاب های علم فیزیک گردآوری شده است.

Ebook List:
Conceptual Physics.pdf
Conservation Laws.pdf
Discover Physics.pdf
Electricity and Magnetism.pdf
Newtonian Physics.pdf
Optics.pdf
Simple Nature.pdf
The Modern Revolution in Physics.pdf
Vibrations and Waves.pdf
A treatise on electricity and magnetism, Vol I, J C Maxwell.pdf
A treatise on electricity and magnetism, Vol II, J C Maxwell.pdf
Atmospheric Electrostatics – Wahlin L.djvu
Classical Electromagnetism – Fitzpatrick.pdf
Electro-Optics Handbook 2e – Waynant, Ediger.pdf

Electromagnetic Fields And Waves – lorrain and corson.pdf
Electromagnetics – E. Rothwell, M. Cloud.pdf
Fiber Bragg Gratings – R. Kashyap.pdf
Introductory Electromagnetics – H. Nef.pdf
Introductory Electromagnetics – Z. Popovic, B. Popovic.pdf
Magnetism Molecules to Materials IV – Joel S. Miller , Marc Drillon.pdf
Physics of Magnetism and Magnetic Materials – K. Buschow, F. de Boer.pdf
Scattering of Electromagnetic Waves – Theories and Applications , Tsang , ding , kong.pdf
Semiconductor Nanostructures for Optoelectronic Applications – Artech.pdf
Teach Yourself Electricity And Electronics 3Rd – Gibilisco.pdf
The Art of Electronics – Horowitz & Hill.pdf
The finite difference time domain method for electromagnetism  – Kunz K.S., Luebbers R.J..pdf
Classical Electrodynamics – W. Greiner.djvu
Classical Electrodynamics 3rd ed. – J.D. Jackson.djv
Classical Electrodynamics by J.D. Jacksom (Answers to sel. problems).pdf
Classical Electrodynamics for Undergraduates – H. Norbury.pdf
Companion to J.D. Jackson’s Classical Electrodynamics 3rd ed. – R. Magyar.pdf
Computational Electrodynamics The Finite-Difference Time-Domain Method 2d ed- A. Taflove..djvu
Electrodynamics and classical theory of fields and particles  – Barut A.O..djvu
Electrodynamics of Continuous Media 2nd ed. – L. Landau, E. Lifshitz.djvu
Electrodynamics of solids Microwave superconductivity – Zhou.djvu
Electromagnetic Field Theory – Bo Thide.pdf
Introduction to Electrodynamics – D. Griffiths.djvu
Experimental Techniques in Low Temperature Physics – White , Meeson.pdf
Antenna Theory and Design – Stutzman , thiele.pdf
Conformal Array Antenna Theory and Design – Josefsson, Persson.pdf
Electromagnetic Waves & Antennas – S. J. Orfanidis.pdf
Microwave Antenna Theory And Design – silver.pdf
Introduction To Nanotechnology – Poole  , Owens.pdf
Nanophysics and Nanotechnology – E. Wolf.djvu
Springer Handbook of NanoTechnology – B. Bhushan.pdf
Feynman Lectures on Physics  Volumes 1,2,3 – Feynman, Leighton and Sands.pdf
A Course in Fluid Mechanics with Vector Field Theory – D. Prieve.pdf
A Mathematical Introduction to Fluid Mechanics, 3rd ed. – J. Chorin, J. Marsden.djvu
Computational Fluid Mechanics And Heat Transfer – Anderson.pdf
Fluid Mechanics – L D Landau, E M Lifschitz.pdf
Fluid Mechanics – Problem Solver – WILLIAMS.pdf
Fluid Mechanics 2nd ed. – P. Kundu, I. Cohen.pdf
Fluid Mechanics 4th ed – F. White.pdf
Fluid mechanics and the environment dynamical approaches – Lumley J.L..djvu
Foundations of Fluid Mechanics – G. Gallavotti.pdf
Fundamentals Of The Finite Element Method For Heat And Fluid Flow – Lewis, Nithiarasu,Seetharamu.pdf
Intermediate Fluid Mechanics [ME563 Course Notes].pdf
Introduction fo Fluid Mechanics – Y. Nakayama.pdf
Introduction to Hydrodynamic Stability – Drazin.djvu
Low-Gravity Fluid Mechanics – Myshkis A.D.djvu
Mathematical Theory Of Viscous Incompressible Flow – Ladyzhenskaya.djvu
Perturbation Methods In Fluid Mechanics – Van Dyke.pdf
Practical Fluid Mechanics For Engineering Applications – Bloomer.pdf
Prandtl’s Essentials of Fluid Mechanics – Herbert Oertel.pdf
Vectors, Tensors, And The Basic Equations Of Fluid Mechanics –  Aris R.djvu
Viscous Fluid Flow – Papanastasiou,Georgiou.pdf
An introduction to fluid dynamics – G.K. Batchelor.djvu
Computational Fluid Dynamics – T. Chung.djvu
Computational Methods for Fluid Dynamics, 3rd ed. – J. Ferziger, M.  Peric.djvu
Dynamics of polymeric liquids, vol 1 Fluid mechanics – Bird R.B., Armstrong R.C., Hassager O..djvu
Fluid Dynamics for Physicists – Faber, T.E..djvu
Fundamentals Of Computational Fluid Dynamics – Lomax, Pulliam.pdf
Fundamentals of Gas Dynamics, 2e – R. Zucker, O. Biblarz.pdf
Gas Dynamics – Becker.pdf
The finite element method. Fluid dynamics – Zienkiewicz O.C., Taylor R.L..pdf
The Properties of Gases and Liquids, Fifth Edition – Poling, Prausnitz, O’Connell.pdf
Black Holes Wormholes and Time Machines – Jim Al-Khalili.pdf
Great Physicists – From Galileo to Hawking – W. Cropper.pdf
Mad About Modern Physics – F. Potter, C. Jargodzki.pdf
Mathematical Principles of Natural Philosophy I The Motion of Bodies – I. Newton.pdf
Perfect Symmetry – The Search for the Beginning of Time – H. Pagels.pdf
The Fabric of the Cosmos – B. Greene.pdf
The Tao of Physics – F. Capra.pdf
AGU Ref Shelf 1 – Global Earth Physics A Handbook of Physical Constants  – T. Ahrens.pdf
AGU Ref Shelf 2 – Mineral Physics and Crystallography  – T. Ahrens.pdf
AGU Ref Shelf 3 – Rock Physics and Phase Relations  – T. Ahrens.pdf
Dictionary of geophysics, astrophysics, and astronomy – Dipak Basu.pdf
Field Geophysics – John Milsom.pdf
Image Estimation by Example – Geophysical Sounding – J. Claerbout.pdf
Mineral Physics And Crystallography, Handbook Of Physical Constants – Ahrens.djvu
Theory of the Earth – D. Anderson.pdf
Analytical mechanics – Hand, Finch.pdf
Chaos Theory Tamed – Garnett P. Williams.pdf
Classical and quantum mechanics of the damped harmonic oscillator – Dekker H..djvu
Classical Dynamics of Particles and Systems – Marion, Thornton.pdf
Classical Mechanics – 3rd ed. – Goldstein, Poole & Safko.pdf
Classical Mechanics – Point Particles And Relativity – W. Greiner.djvu
Classical Mechanics – Systems of Particles and Hamiltonian Dynamics – W. Greiner.djv
Classical Mechanics – Tatum.djvu
Elementary Mechanics and Thermodynamics – J. Norbury.pdf
Elementary Mechanics and Thermodynamics SOLUTIONS MANUAL – J. Norbury.pdf
Gravitation – an Introduction to Current Research – L. Witten.djvu
Gravitation and Gauge Symmetries – M. Blagojevic.djvu
Hamiltonian Dynamics – Theory and Applications – Cachan, paris.pdf
Intro to Statics and Dynamics – A. Ruina, R. Pratap.pdf
Introduction to Classical Mechanics, 2nd ed. – Atam P. Arya.djvu
Introduction to Continuum Mechanics 3rd ed. – W. Lai, D. Rubin, E. Krempl.pdf
Introduction to Lagrangian and Hamiltonian Mechanics – BRIZARD, A. J..pdf
Introduction to Mechanics and Symmetry- J. Marsden, T. Ratiu.pdf
Lagrangian and Hamiltonian Mechanics – M. G. Calkin.pdf
Lagrangian Mechanics, Dynamics & Control-Andrew – D. Lewis.pdf
Mechanics 3rd ed. – L. Landau, E. Lifshitz.djvu
Nonlinear Continuum Mechanics For Finite Element Analysis – Bonet, Wood.pdf
Structure And Interpretation Of Classical Mechanics – G. Sussman, J. Wisdom.djv
An Introduction to Differential Geometry with Applications to Elasticity – Ciarlet.pdf
Continuum Mechanics and Elements of Elasticity Structural Mechanics – Victor E.Saouma.pdf
Elasticity  Theory, applications, and numerics – M.Sadd.pdf
Theory of Elasticity – TIMOSHENKO.pdf
Elementary principles of statistical mechanics – Gibbs, J.W..djvu
Equilibrium and Nonequilibrium Statistical Mechanics – Balescu.djvu
Foundations of statistical mechanics – Penrose O..djvu
Fundamentals of statistical mechanics – Bloch F..djvu
Introduction to Chaos in Nonequilibrium Statistical Mechanics – Dorfman J.R..djvu
Introduction to Modern Statistical Mechanics – D. Chandler.djvu
Nonequilibrium statistical mechanics – Kubo R., Toda M., Hashitsume N..djv
STATISTICAL MECHANICS – Gallavotti.pdf
Statistical Mechanics – Pathria, R K -.djvu
Statistical Mechanics 2nd Ed. – K. Huang.djvu
Statistical Mechanics Fundamentals And Model Solutions – Dorlas.djvu
Statistical mechanics of nonequilibrium liquids – Evans.djvu
Thermodynamics and statistical mechanics – Greiner, Neise, Stoecker.djvu
Computational Fluid Dynamics – Principles and Applications – J. Blazek.pdf
Computational Physics – M. Jensen.pdf
Computer Algebra Recipes for Mathematical Physics – Enns.pdf
Fundamentals of Computational Fluid Dynamics – H. Lomax, T. Pulliam, D. Zingg.pdf
ABC Of Relativity 4th. revised ed. – B. Russell.pdf
Advanced General Relativity – J. Stewart.djvu
General Relativity – R. Wald.pdf
General relativity and relativistic astrophysics – Straumann N..djvu
General Theory Of Relativity – Dirac, P A M.djvu
Gravitation – Misner, Thorne, Wheeler.djvu
Gravitation and cosmology principles and applications of the general theory of relativity – Weinberg S..pdf
Intro to Differential Geometry and General Relativity – S. Waner.pdf
Introduction To General Relativity – G. T.Hooft.pdf
Introduction to Tensor Calculus for General relativity – MIT.pdf
Lecture Notes on General Relativity – S. Carroll.pdf
Semi-Riemannian Geometry and General Relativity – S. Sternberg.pdf
The Special and General Theory of Relativity – A. Einstein.pdf
Fundamentals of Light Sources and Lasers – Mark Csele.pdf
HandBook of Lasers – webber.pdf
LASER LIGHT DYNAMICS vol 2 – HAKEN.pdf
Principles of Lasers and Optics – W. Chang.pdf
Quantum well lasers – Zory P.S..djvu
Semiconductor-Laser Fundamentals – Chow W W , Koch S W.pdf
Solid-State Lasers – A Graduate Text –  W.Koechner, M.Bass.pdf
Tunable Lasers Handbook – F. Duarte.pdf
A Course in Modern Mathematical Physics – Groups, Hilbert Spaces and Diff. Geom. – P. Szekeres.djvu
A Guided Tour of Mathematical Physics – Roel Snieder.pdf
Applied Mathematical Methods in Theoretical Physics – Masujima M..pdf
Bayes, Boltzmann and Bohm – Probabilities in Physics – J. Bricmont.djvu
Calculus Of Variations With Applications To Physics & Engineering – R. Weinstock.djv
Chaos – Classical and Quantum – P. Civitanovic.pdf
Chaos and Structures in Geophysics and Astrophysics – Provenzale & Balmforth.pdf
Determinants and their applications in mathematical physics – Vein R., Dale P..pdf
Differential Geometry – Analysis and Physics – J. Lee.pdf
Entropy and partial differential equations – Evans L.C..pdf
Equations of Mathematical Physics – Bitsadze A.V..djvu
From calculus to chaos – Acheson.djvu
Fundamental Numerical Methods and Data Analysis – G. Collins.pdf
Geometric Algebra and its Application to Mathematical Physics – C. Doran.pdf
Geometry, Topology and Physics – M.Nakahara.pdf
HIGH-ORDER ACCURATE METHODS FOR MAXWELL EQUATIONS – Kashdan.pdf
Homological Methods in Equations of Mathematical Physics-J.Krasil’schchik.pdf
Iintroduction to Groups, Invariants and Particles – F. Kirk.pdf
Math methods in physics and engineering with Mathematica – F. Cap.djvu
Mathematical Methods for Physicists – a Concise Introduction – T. Chow.pdf
Mathematical methods for physics and engineering – Riley, Hobson.pdf
Mathematical Methods of Classical Mechanics, 2nd ed.  – V.I. Arnold.djvu
Mathematical Models in Isotope Hydrogeology – Iaea.pdf
Mathematical Tools for Physics – J. Nearing.pdf
Mathematical topics between classical and quantum mechanics – Landsman N.P..djvu
Methods for Solving Inverse Problems in Mathematical Physics – Prilepko, Orlovskiy.pdf
Methods of Modern Mathematical Physics Vol 1 – Functional Analysis 2nd. ed. – M. Reed.djvu
Methods of Modern Mathematical Physics Vol 2 – Fourier Analysis, Self Adjointness – 2nd ed., – M. Reed.djvu
Methods of Modern Mathematical Physics Vol 3 – Scattering Theory – M. Reed.djvu
Methods of Modern Mathematical Physics Vol 4 – Analysis of Operators – M. Reed.djvu
Modern Differential Geometry for Physicists 2nd ed., – C. Isham.pdf
Nonlinear Physics with Mathematica for Scientists and Engineers – R. Ennis, G. McGuire.pdf
Numerical Quantum Dynamics – W. Schweizer.djvu
Path integrals and their applications in quantum, statistical, and solid state physics – Papadopoulos.djvu
Path Integrals in Physics Volume 1 Stochastic Process & Quantum Mechanics – M. Chaichian, A. Demichev.pdf
Path integrals in physics, vol.2. QFT, statistical physics and modern applications – Chaichian M., Demic~0.pdf
Probability Statistical Opticts and Data Testing – Verlag.pdf
Quantum Geometry – A Statistical Field Theory Approach – Ambje, Durhuus B., Jonsson T.djvu
Singularities of solutions to equations of mathematical physics – Mazija, Kozlov..pdf
Spacetime Calculus – with applications – D. Hestenes.djv
String Theory And Noncommutative Geometry – Nathan Seiberg And Edward Witten.pdf
Supersymmetric methods in quantum and statistical physics – Junker G..djvu
The Fourier Transform And Its Applications – Bracewell.pdf
The Mathematical Beauty of Physics – World Scientific -.pdf
Topics in Mathematical Physics – Victor Palamodov.pdf
Topology & Geometry in Physics – Steffen.pdf
Topology and Geometry for Physicists – C. Nash, S. Sen.djv
Twistor Geometry, Supersymmetric Field Theories in Supertring Theory – C. Samann.pdf
High-field electrodynamics – Hartemann.djvu
Quantum Magnetism – Richter, Bishop.pdf
Advanced Course in Modern Nuclear Physics – J. Arias, M. Lozano.djv
Advances in Nuclear Physics v. 23 – Negele J.W., Vogt E..pdf
An Introduction to nuclear physics – Greenwood, Cottingham.pdf
Angular Momentum Techniques in Quantum Mechanics – Devanathan V..djvu
Building Blocks of Matter A Supplement to the Macmillan Encyclopedia of Physics – John S. Rigden.pdf
Charged Particle Beams – S. Humphries.pdf
Fundamentals in Nuclear Physics – From Nuclear Structure to Cosmology – Basdevant, Rich, Spiro.pdf
Handbook of Particle Physics – J. Sundaresan.djvu
Introduction to Elementary Particles – D. Griffiths.djvu
Kinematical Theory of Spinning Particles – Classical and Quantum – M. Rivas.pdf
Particles and Quantum Fields – H. Klienert.djvu
Physics of Particles Matter and the Universe – Blin-Stoyle.pdf
Principles of Charged Particle Acceleration – S. Humphries.pdf
Problems And Solutions On Atomic, Nuclear, And Particle Physics – Kuo Lim.pdf
Quarks and Leptons An Introductory Course in Modern Particle Physics – F.Halzem,A.Martin.pdf
Quarks Leptons and the Big Bang 2nd Ed. – J. Allday.pdf
Study Materials for MIT Course [22.101] – Applied Nuclear Physics.pdf
Superspace – 1001 lessons in Supersymmetry – S. Gates, et al.pdf
Supersymmetry and Cosmology – J. Feng.pdf
The Nuclear Physics and Reactor Theory Handbook.pdf
The Universe in a Helium Droplet – G. Volovik.djv
Introduction to Quantum Electrodynamics – C. Cohen-Tannoudji.djvu
QED,The Strange Theory of Light and Matter – R. Feynman.djv
Quantum Electrodynamics – 3rd ed., – W. Greiner, J. Reinhardt.djvu
An Introduction to Quantum Field Theory  – Peskin and Schroeder.pdf
Concepts in Theoretical Physics – B. Simons.djvu
Conformal Field Theory – P. DiFrancesco, P. Mathieu, D. Senechal.djvu
Field Quantization – W. Greiner, J. Reinhardt.djvu
Fields – W. Siegel.pdf
Gauge theories in particle physics, 3rd. ed.  vol 1From Relativistic Quantum Mechanics to Qed  – I Ait.djvu
Introduction to Algebraic and Constructive Quantum Field Theory – Baez, Segal, Zhou.djvu
Introduction To Quantum Field Theory In Condensed Matter Physics – Flensberg,Bruus.pdf
Introduction to Relativistic Quantum Field Theory – H. vanHees.pdf
New Developments in Quantum Field Theory – P. Damagaard, J. Jurkiewicz.pdf
Nonperturbative Quantum Field Theory and the Structure of Matter – T. Borne, G. Lochak, H. Stumpf.djvu
QFT and Topology – Schwarz.pdf
Quantum Chromodynamics 2nd ed – W. Greiner, S. Schramm, E. Stein.djv
Quantum Field Theoretical Methods in Statistical Physics 2nd ed.  – Abrikosov, Gorkov, Dzyaloshinskii.djvu
Quantum Field Theory – J. Norbury.pdf
Quantum Field Theory – L. Brown.djvu
Quantum Field Theory – R. Clarkson, D. McKeon.pdf
Quantum Field Theory in a Nutshell – A. Zee.djvu
Quantum Field Theory in Curved Spacetime – B. DeWitt.djvu
Quantum Field Theory Proceedings of the RingbergWorkshop – Breitenlohner , Maison.pdf
The Dirac Equation – B. Thaller.djvu
The quantum field theory of electric and magnetic charge – Blagojevic, Sejanovic..djvu
The Quantum Theory of Fields  vol 3  Supersymmetry – S. Weinberg.djvu
The Quantum Theory Of Fields Vol 1 Foundations – S. Weinberg.djvu
The Quantum Theory of Fields Vol 2 – Modern applications – S. Weinberg.djvu
Gauge Fields, Knots and Gravity – J. Baez, J. Muniain.djvu
Gravitation And Gauge Fields Supergravity String Theory – Milutin Blagojevic.djvu
Loops,Kknots, Gauge Theories and Quantum Gravity – R. Gambini, J. Pullin.djvu
Quantum Gravity – C. Rovelli.pdf
Quantum Gravity, Generalized Theory of Gravitation, and Superstring Theory-based Unification – Mintz,Per.pdf
Towards Quantum Gravity – Kowalski-Glikman.pdf
an elementary approach to the quantum theory of scattering by a potential.djvu
Bibliographic Guide to Foundations of Quantum Mechanics – A. Cabello.pdf
Canonical Structures in potential Theory – S.S. Vinogradov, P. D. Smith, E.D. Vinogradova.pdf
Cavity quantum electrodynamics the strange theory of light in a box – Dutra S..djvu
Classical and Quantum Mechanics of the Damped Harmonic Oscillator – Dekker.pdf
Course of Theoretical Physics – Vol 3 Quantum Mechanics – nonrelativistic theory 3rd ed.- L. Landau, E.djvu
Fundamentals of Quantum Mechanics for Solid State Electronics, Optics – C. Tang.pdf
Introduction to Optical Waveguide Analysis Solving Maxwell’s Equation and the Schrdinger Equation – Kenj~0.pdf
Introduction to Quantum Mechanics – A. Phillips.djvu
Introduction to Quantum Mechanics – D. Griffiths.djvu
Irreversibilities in Quantum Mechanics – B. Fain.djvu
Lecture Notes on C-algebras and Quantum Mechanics  [jnl article] – N. Lamdsman.pdf
Localising Relational Degrees of Freedom in Quantum Mechanics [thesis] – H. cable.pdf
Mathematical Methods in Quantum Mechanics – G. Teschl.pdf
Matrix Quantum Mechanics and 2-D String Theory [thesis] – S. Alexandrov.pdf
Modern Quantum Mechanics and solutions for the exercices – J. Sakurai.pdf
Molecular Quantum Mechanics 4th ed – P Atkins, R. Friedman.djvu
Notes on Quantum Mechanics – K. Schulten.pdf
Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics Vol 1 – 2ed – Bratelli.djv
Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics Vol 2 – 2ed – Bratelli.djv
Principles of Quantum Mechanics 2nd ed. – R. Shankar.pdf
Quantum Information Theory and the Foundations of Quantum Mechanics [thesis] – C. Timpson.pdf
Quantum Mechanics – A Conceptual Approach – H. Hameka.pdf
Quantum Mechanics – A Modern Development – L. Ballentine.pdf
Quantum Mechanics – an Introduction, 4th ed. – W. Greiner.djvu
Quantum Mechanics – Concepts and Applications – T. Biswas.pdf
Quantum Mechanics – J. Norbury.pdf
Quantum Mechanics – L. Schiff.djvu
Quantum Mechanics – Modern Mevelopment 4ed – A. Rae.pdf
Quantum Mechanics – Symmetries 2nd ed. – W. Greiner, B. Muller.pdf
Quantum Mechanics – Vol 1 – Cohen-Tannoudji.pdf
Quantum Mechanics – Vol 2 – Cohen-Tannoudji.pdf
Quantum Mechanics And Path Integrals – R. Feynman, A. Hibbs.djvu
Quantum Mechanics in Hilbert Space – E. Prugovecki.djvu
Quantum statistical mechanics – Kadanoff, L.P., Baym, G..djvu
Quantum theory of scattering processes – Farina J.E.G..djvu
Relativistic Quantum Mechanics. Wave Equations, 3rd ed. – W. Greiner.pdf
Scattering Theory The Quantum Theory of Nonrelativistic Collisions – John R. Taylor.pdf
Schaum’s Outline of theory and problems of Quantum Mechanics – Peleg, Pinni and Zaarur.djvu
Solutions to Problems in Sakurai’s Quantum Mechanics – P. Saltsidis, B. Brinne.pdf
Solutions to Sakurai’s Probls. in Quantum Mechanics – B. Brinne.pdf
Some Novel Thought Experiments – Foundations of Quantum Mechanics [thesis] – O. Akhavan.pdf
Speakable And Unspeakable In Quantum Mechanics – J. Bell.djvu
Supersymmetry in Quantum and Classical Mechanics – B.K.Bagchi.pdf
The grand unified theory of quantum classical mechanics – Mills R.L..djvu
The Nonlinear Schroedinger Equations Self-Focusing and Wave Collapse – Catherine Sulem , Pierre-Louis Su~0.pdf
The Theory of Groups and Quantum Mechanics – H. Weyl.djvu
Topics in advanced quantum mechanics – C. Callan.djvu
Visual Quantum Mechanics – B. Thaller.djvu
Mathematical Methods of Quantum Optics – R.R. Puri.djvu
Mesoscopic quantum optics – Yamamoto Y., Imamoglu A..djvu
Quantum Optics – D. Walls, G. Milburn.djvu
Topics in Modern Quantum Optics – B. Skagerstam.pdf
Elements of Advanced Quantum Theory – J. Ziman.djvu
Introduction To Quantum Theory And Atomic Structure – P. A. Cox.pdf
Quantum Physics –  A Text for Graduate Students R. Newton.pdf
Quantum Physics – S. Gasiorowicz.pdf
Quantum Theory – Concepts & Methods – A. Peres.pdf
Femtosecond Laser Spectroscopy – Peter Hannaford.pdf
Fourier Transforms In Spectroscopy – Kauppinen J.pdf
Handbook Of Spectroscopy – G. Gauglitz , T. Vo-Dinh.pdf
Impedance Spectroscopy, Theory Experiment and Applications – Macdonald.pdf
Ir And Raman Spectroscopy – Wartewig.pdf
The Raman Effect A Unified Treatment of the Theory of Raman Scattering by Molecules – Derek A. Long.pdf
A First Course in String Theory – B.Zwiebach.pdf
Intro to String Theory – G. terHooft.pdf
Introduction to String Field Theory – W. Siegel.pdf
Introduction to Superstring Theory – E. Kiritsis.pdf
Large N Field Theories, String Theory and Gravity – O. Aharony, S.S. Gubser, J. Maldacena, H. Ooguri, Y.~0.pdf
String Theory vol 1 – J. Polchinski.djvu
String Theory vol 2 – J. Polchinski.djvu
Strings Branes and Superstring Theory  – S. Forste.pdf
The Elegant Universe – Brian Green.pdf
The Mathematical Theory Of Cosmic Strings – M. Anderson.pdf
What Is String Theory – J. Polchinski.pdf
A New Kind Of Science – S. Wolfram.pdf
Aethro-kinematics – Steven Rado.pdf
Algebraic Singularities, Finite Graphs and D-Brane Theories – Y. He.pdf
Bayesian Logical Data Analysis for the Physical Sciences with Mathematica Support –  P. Gregory.pdf
Decoherence and entropy in complex systems – Elze H.-T..djvu
Electronic Structure and Magneto-Optical Properties of Solids – V. Antonov, B. Harmon, A. Yaresko.pdf
Elements For Physics – Quantities, Qualities and Intrinsic Theories – A. Tarantola.pdf
GRAVITY GAUGE THEORIES AND GEOMETRIC ALGEBRA – Chris Doran.pdf
Henri Poincare and Relativity Theory – LOGUNOV, A. A..pdf
Lectures in Theoretical Biophysics – Schulten.pdf
Optimization Algorithms In Physics – A. Hartmann, H. Rieger.pdf
Quantum Versus Chaos – questions from mesoscopy – K. Nakamura.pdf
The Road to Reality – A Complete Guide to the Laws of the Universe  – Penrose, Roger.pdf
The Third Branch of Physics, Eassys in Scientific Computing – Norbert Schaorghofer.pdf
Vorticity and incompressible flow – Majda, Bertozzi..pdf
Geometrical Optics – Goodman.pdf
Handbook of Optics  second edition vol. 2 – Bass M.pdf
Handbook of optics second edition Vol 1 –  – Bass M.pdf
Handbook Of Optics Second Edition Vol.3  – Bass M.pdf
Introduction to Fourier Optics 2nd – J. Goodman.pdf
Modern Optics – Guenther R D.djvu
Optical Metrology 3rd ed – Kjell.pdf
Opticks – scan from original manuscript – I. Newton.pdf
Optics and optical instruments – Johnson.pdf
Optics Handbook Of Optical Materials – webber.pdf
Principles of applied optics – Banerjee P.P., Poon T.-C.djvu
Principles Of Nonlinear Optics – Y. R. Shen.pdf
Principles of Optics – M.Born, E. Wolf.pdf
Quantum Statistics in Optics and Solid-state Physics – Graham, Haake.pdf
Semiconductor Optics – Klingshirn.pdf
Statistical Optics – Goodman.pdf
The Visualization Handbook -Charles D. Hansen , Chris R. Johnson.pdf
Theoretical Optics, an introduction – H. Remer.pdf
Useful Optics – W. Welford.djvu
Bose-Einstein condensation in dilute gases – Pethick C.J., Smith H..pdf
Concepts of theoretical solid state physics – Altland, Simons.djvu
Electrodynamics Of Solids – Dressel, Gruner.pdf
Electronic and Optoelectronic Properties of Semiconductor Structures – singh.pdf
Elementary Condensed Matter Physics – Neto.pdf
Fundamentals Of Plasma Physics – Paul M. Bellan.pdf
Introduction To Modern Solid State Physics – Y. Galperin.pdf
introduction to plasma physics graduate level course – Fitzpatrick.pdf
Introduction to Solid State Physics 7th edition- Kittel, Charles.djvu
Many-Particle Physics 2d ed – Mahan G D.djvu
Particle And Nuclear Physics – Niels Walet.pdf
Quantum statistical theory of superconductivity – Fujita S., Godoy S..pdf
Semiconductor Physics And Devices 3rd ed. – J. Neamen.pdf
Semiconductors for Micro and Nanotechnology An Introduction for Engineers -Korvink J. G, Greiner A.pdf
Solid State Physics – Ashcroft, Neil W, Mermin, David N.djvu
Solid state physics problems and solutions – Mihaly L., Martin M.C..djvu
The Fourth State Of Matter An Introduction To Plasma Science – eliezer.pdf
The Structure Of Matter – Mulders.pdf
Theory of Dislocations 2nd ed., – J. Hirth, J. Lothe.djvu
A Modern Course in Statistical Physics – Reichl.djvu
An Introduction to Stochastic Processes in Physics – D. Lemons.pdf
Quantum Field Theoretical Methods in Statistical Physics – Abrikosov, A.A.djvu
Scaling and Renormalization in Statistical Physics – J. Cardy.djvu
Statistical physics – Isihara A..djvu
Statistical Physics – Statics, Dynamics and Renormalization – L. Kadanoff.djv
Statistical Physics And Spatial Statistics – Mecke K , Stoyan D.pdf
Statistical physics of spin glasses and information processing an introduction – Nishimori H..pdf
Statistical Physics part 1 3rd ed. – L. Landau, E. Lifshitz.djvu
Statistical physics part 2 2nd ed. – L. Landau, E. Lifshitz.djvu
Stochastic Processes in Physics, Chemistry, and Biology.pdf
DOE FUNDAMENTALS HANDBOOK – THERMODYNAMICS, HEAT TRANSFER, AND FLUID FLOW – Volume 1 of 3.pdf
DOE FUNDAMENTALS HANDBOOK – THERMODYNAMICS, HEAT TRANSFER, AND FLUID FLOW – Volume 2 of 3.pdf
DOE FUNDAMENTALS HANDBOOK – THERMODYNAMICS, HEAT TRANSFER, AND FLUID FLOW – Volume 3 of 3.pdf
Dynamical Theory Of Brownian Motion – E. Nelson.djvu
Entropy and its Physical Meaning – J. S. Dugdale.pdf
Fundamentals of Statistical And Thermal Physics – F. Reif.djvu
Introduction to the Thermodynamics of Solids – Ericksen JL..djvu
Introduction to Thermodynamics with Applications.pdf
Schaum’s Outline of Heat Transfer – D. Pitts, L. Sissom.djv
Thermal and Statistical Physics – H. Gould, J. Tobochnik.pdf
Thermal physics – Kittel.pdf
Thermodynamics – E. Fermi.djvu
Thermodynamics An Engineering Approach 5th Edition – Gengel, Boles.pdf
Thermodynamics an introductory treatise – Bryan G.H..djvu
Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics 2ed – H. Callen.djvu
Thermodynamics and Introductory Statistical Mechanics – Linder B..pdf
Thermodynamics and Statistical Mechanics – W. Greiner, L. Niese, H. Stocker.djvu
Thermodynamics of Systems Containing Flexible-Chain Polymers – V.J. Klenin.pdf
Thermodynamics- An Advanced Treatment for Chemists and Physicists – E. Guggenheim.djvu
A mathematical approach to the common types of wave motion 2.Ed – C. A. Coulson.djvu
Acoustics – L. Beranek.pdf
A College Text-Book Of Physics – Kimball.pdf
A Guide to Physics Problems Part 1 – Mechanics, Relativity, and Electrodynamics – Cahn S., Nadgorny B..pdf
A Guide to Physics Problems. Part 2. Thermodynamics, Statistical Physics, and Quantum Mechanics -S.Cahn,~0.pdf
Applications of Classical Physics –  Blandford R.D., Thorne K.S..djvu
CRC Press – Dictionary of Pure and Applied Physics – D. Basu.djvu
Essential Physics 1 – F. Firk.pdf
How To Solve Physics Problems – R. Oman, D. Oman.djvu
Motion Mountain – The Adventure of Physics – C. Schiller.pdf
Physical Science Concepts  – Mason, Griffen, Merrill, Thorne.pdf
Physics 2000 and Calculus 2000 – huggins.pdf
Physics Demystified – S. Gibilisco.pdf
Physics for Scientists and Engineers 6th ed. (College Text) –  Serway and Jewett.pdf
Physics Formulary – J. Wevers.pdf
Principles of Modern Physics – N. Ashby, S. Miller.pdf
Schaum’s Easy Outlines – College Physics Crash Course – F. Bueche, E. Hecht.pdf
Schaum’s Outline of Applied Physics – Arthur Beiser.pdf
Science of Everyday Things Vol. 2 – Physics – N. Schlager.pdf
Study Materials for MIT Course [8.02T] – Electricity and Magnetism [FANTASTIC MTLS].pdf
Astronomy – Principles and Practice 4th ed. – A. Roy, D. Clarke.pdf
High-Energy Neutrino Astronomy – F. Halzen.pdf
Idiots Guide to Astronomy 2nd ed. – C. dePree, A. Axelrod.pdf
Minding the Heavens – The Story of Our Discovery of the Milky Way – L. belkora.pdf
Philip’s Atlas of the Universe, revised edition.pdf
Phillip’s Astronomy Encyclopedia, revised.pdf
TextBook on Spherical Astronomy 6th ed. – W. Smart, R. Greene.pdf
An Introduction To Black Holes Information And The String Theory – Susskind, Lindesay.pdf
Black Holes – Don Nardo.pdf
The Galactic Black Hole Lectures on General Relativity and Astrophysics – Falcke, hehl.pdf
The Foundations of Celestial Mechanics – G. W. Collins.pdf
An Introduction to cosmology, 3rd Ed – Roos.pdf
An Introduction to Mathematical Cosmology 2nd ed. – J. Islam.pdf
An Introduction To Modern Cosmology 2d ed – Liddle.pdf
An Introduction to the Science of Cosmology – D. Raine, E. Thomas.pdf
Astrophysics & Cosmology – J. Garcia Bellido.pdf
Cosmological Inflation and Large-Scale Structure – A. Liddle, D. Lyth.djvu
Cosmology. The origin and evolution of cosmic structure – Coles P., Lucchin F..pdf
General Relativity and Cosmology for Undergraduates – J. Norbury.pdf
Modern cosmology – S. Bonometto.pdf
Neutrinos in Cosmology – A. Dolgov.pdf
Origins – The Quest for our Cosmic Roots – T Yulsman.djvu
Particle Astrophysics- D.Perkins.pdf
Particle Physics and Inflationary Cosmology – Linde.pdf
Principles of cosmology and gravitation – Berry M..djvu
Quantum Cosmology And Baby Universes – Weinberg, Piran.djvu
Relativity, Space-Time And Cosmology – Wudka.pdf
Relativity, thermodynamics, and cosmology – Tolman R.C..djvu
The First Three Minutes – a modern view of the origin of the universe – S. Weinberg.pdf
The Origin and Evolution of the Solar System – Woolfson.pdf
The Physics Of The Early Universe – Papantonopoulos.pdf
Weak Gravitational Lensing – M. Bartelmann, P. Schneider.pdf
Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics  – Nature Publishing.pdf
Handbook Of Space Astronomy And Astrophysics 2d ed- Zombeck.pdf
Introduction to Space Physics – M. Kivelson, C. Russell.djvu
Planetary Science – The science of planets around stars – G. Cole, M. Woolfson.djvu
Turbulence and magnetic fields in astrophysics – Falgarone, Passot.djvu
Basics of Radio Astronomy for the Goldstone-Apple Valley Radio Telescope.pdf
The Fundamentals Of Stellar Astrophysics – Collins G. W..pdf
The Virial Theorem in Stellar Astrophysics – G. W. Collins.pdf


اخترفیزیک یکی از شاخه‌های فیزیک است که به ویژگی‌های فیزیکی ستارگان می‌پردازد. این شاخه به فیزیک ستارگان، فضای میان ستاره‌ای، تولد و مرگ اجرام فضایی می‌پردازد. تنها اطلاعاتی که ما از ستارگان بدست می‌آوریم امواجی است که دریافت می‌شود. فقط نور، اختر فیزیک با کمک این اطلاعات و تطبیق قوانین فیزیکی از یک سو جهان را بهتر تبیین می‌کند و از یک طرف با کمک آزمایشگاهی به بزرگی عالم تئوری های جدید را می‌آزماید. ژئوفیزیک یا فیزیک زمین از شاخه‌های اصلی علوم زمین است، که به مطالعهٔ کمّی خواص مختلف فیزیکی زمین با روشهای لرزه ای، مغناطیسی، گرانشی و الکتریکی می‌پردازد. با استفاده از این نتایج کمی می‌توان به مطالعهٔ خصوصیت‌های فیزیکی و رفتار پوسته و در برخی موارد جبه و هسته زمین پرداخت. لذا می‌توان این علم را پلی بین فیزیک و زمین‌شناسی دانست که از تکنیک‌ها وتئوری‌های ریاضیات و علوم کامپیوتر می‌باشد.
در مجموعه کتاب حاضر سعی شده بهترین کتاب های موجود در رابطه با این دو علم ارزشمند گردآوری شود.

Ebook List:

Astrophysics
Astronomy
=========
Astronomy – Principles and Practice 4th ed. – A. Roy, D. Clarke
High-Energy Neutrino Astronomy – F. Halzen
Idiots Guide to Astronomy 2nd ed. – C. dePree, A. Axelrod
Minding the Heavens – The Story of Our Discovery of the Milky Way – L. belkora
Philip’s Atlas of the Universe, revised edition
Phillip’s Astronomy Encyclopedia, revised
TextBook on Spherical Astronomy 6th ed. – W. Smart, R. Greene

Black Hole
==========
An Introduction To Black Holes Information And The String Theory – Susskind, Lindesay
Black Holes – Don Nardo
The Galactic Black Hole Lectures on General Relativity and Astrophysics – Falcke, hehl

Celestial Mechanics
===================
The Foundations of Celestial Mechanics – G. W. Collins

Cosmology
=========
An Introduction to cosmology, 3rd Ed – Roos
An Introduction to Mathematical Cosmology 2nd ed. – J. Islam
An Introduction To Modern Cosmology 2d ed – Liddle
An Introduction to the Science of Cosmology – D. Raine, E. Thomas
Astrophysics & Cosmology – J. Garcia Bellido
Cosmological Inflation and Large-Scale Structure – A. Liddle, D. Lyth
Cosmology. The origin and evolution of cosmic structure – Coles P., Lucchin F.
General Relativity and Cosmology for Undergraduates – J. Norbury
Modern cosmology – S. Bonometto
Neutrinos in Cosmology – A. Dolgov
Origins – The Quest for our Cosmic Roots – T Yulsman
Particle Astrophysics- D.Perkins
Particle Physics and Inflationary Cosmology – Linde
Principles of cosmology and gravitation – Berry M.
Quantum Cosmology And Baby Universes – Weinberg, Piran
Relativity, Space-Time And Cosmology – Wudka
Relativity, thermodynamics, and cosmology – Tolman R.C.
The First Three Minutes – a modern view of the origin of the universe – S. Weinberg
The Origin and Evolution of the Solar System – Woolfson
The Physics Of The Early Universe – Papantonopoulos
Weak Gravitational Lensing – M. Bartelmann, P. Schneider

General Astrophysics
====================
Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics  – Nature Publishing
Handbook Of Space Astronomy And Astrophysics 2d ed- Zombeck
Introduction to Space Physics – M. Kivelson, C. Russell
Planetary Science – The science of planets around stars – G. Cole, M. Woolfson
Turbulence and magnetic fields in astrophysics – Falgarone, Passot

Radio Astronomy
===============
Basics of Radio Astronomy for the Goldstone-Apple Valley Radio Telescope

Stellar Astrophysics
====================
The Fundamentals Of Stellar Astrophysics – Collins G. W.
The Virial Theorem in Stellar Astrophysics – G. W. Collins

Geophysics
AGU Ref Shelf 1 – Global Earth Physics A Handbook of Physical Constants  – T. Ahrens
AGU Ref Shelf 2 – Mineral Physics and Crystallography  – T. Ahrens
AGU Ref Shelf 3 – Rock Physics and Phase Relations  – T. Ahrens
Dictionary of geophysics, astrophysics, and astronomy – Dipak Basu
Field Geophysics – John Milsom
Image Estimation by Example – Geophysical Sounding – J. Claerbout
Mineral Physics And Crystallography, Handbook Of Physical Constants – Ahrens
Theory of the Earth – D. Anderson


همچنین ببینید :

Scientific-american-magazine-collection science and scientific ebook collection
Britannica-2015-and-ebooks geology-and-biotechnology-ebook-collection
chemistry-ebook-collection necessary textbook

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه کتاب های فیزیک و اختر فیزیک و ژئو فیزیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.