مجموعه کتاب های تئوری برنامه نویسی Programming Theory E-Book Collection

65,000 تومان
  • مجموعه ارزشمند کتاب های اموزش تئوری برنامه نویسی
  • Programming Theory E-Book Collection
  • به همراه کتاب های آموزش Visual basic, Delphi, C Sharp
  • بیش از ۳۶۰ کتاب ارزشمند با فرمت pdf
  • با بهترین کیفیت اختصاصی فروشگاه عتیقه

توضیحات

مجموعه کتاب های تئوری برنامه نویسی

Programming Theory E-Book Collection

این مجموعه شامل بیش از ۳۶۰ کتاب ارزشمند آموزش تئوری (نظزیه) برنامه نویسی، آموزش Visual basic, آموزش #C و آموزش Delphi می باشد. امیدواریم روزی کتاب خواندن جزو وظایف و علایق هر ایرانی باشد.


مجموعه کتاب های نظریه برنامه نویسی – Programming Languages Theory Ebook Collection:

زمانی که عصر، عصر ارتباطات و تکنولوژی باشد، مشاغل مربوط به ارتباطات و تکنولوژی هم مسلما جز بهترین و پردرآمد ترین شغل های دنیا به حساب می آیند و جایگزین مشاغلی مانند پزشکی و مهندسی که تا سال ها و قرن ها گوی سبقت را از دیگر مشاغل ربوده اند، می شوند. در حال حاضر یکی از مشاغل پر درآمد در دنیا برنامه نویسیمی باشد که در مجموعه حاضر سعی شده کتاب های تئوری این رشته پر درآمد گردآوری شود.

Ebook List:
Addison Wesley Compiler Design Formal Syntax And Semantics Of Programming Language (1995).pdf
Aho Lam Sethi Ullman Compilers Principles Techniques and Tools 2e.pdf
Aho Ullman The theory of parsing translation and compiling Vol2 Compiling.djvu
Aiserman Gusev Logic Automata and Algorithms 1971.djvu
Akira Maruoka Concise Guide to Computation Theory.pdf

Alan P Parkes A Concise Introduction to Languages and Machines.pdf
Alexander Meduna Elements of Compiler Design (1420063235).pdf
Andrew Appel Modern Compiler Implementation in ML.djvu
Andrew W Appel Modern Compiler Implementation in C 0521607655.djvu
Arthur Gill Introduction to the theory of Finite State Machines.pdf
Benjamin C Pierce Advanced Topics in Types and Programming Languages.pdf
Bill Smyth Computing Pattern in Strings.djvu
Bob Morgan Building an Optimizing Compiler.pdf
Cambridge University Press Computation and Automata 1985.djvu
Carroll Long Theory of Finite Automata With an Introduction to Formal Languages.pdf
Colin de la Higuera Grammatical Inference Learning Automata and Grammars.pdf
Comon Dauchet Gilleron et al Tree Automata Techniques and Applications.pdf
Compiler Design Compilers and Compiler Generators in C++.pdf
Compilers Principles Techniques and Tools.pdf
Crochemore Rytter Jewels of Stringology.pdf
CS143 Notes Introduction and lexical analysis David L Dill.pdf
D A Cruse Lexical Semantics.djvu
Dexter C Kozen Automata and Computability.djvu
Doug Brown John Levine Tony Mason Lex and Yacc.pdf
Dovek Levy Introduction to the Theory of Programming Languages.pdf
Du Ko Wiley Problem Solving in Automata Languages and Complexity.pdf
Fisher Grodzinsky The Anatomy of Programming Languages.pdf
Friedman Wand Essentials of Programming Languages 3rd.pdf
Ganesh Gopalakrishnan Computation Engineering Applied Automata Theory and Logic.pdf
Giles Dowek Principles of Programming Languages.pdf
Goyavaerts Levithan Regular Expressions Cookbook 2nd Edition.epub
Goyavaerts Levithan Regular Expressions Cookbook 2nd Edition.pdf
Goyvaerts Levithan Regular Expressions Cookbook.epub
Goyvaerts Levithan Regular Expressions Cookbook.pdf
Grune Bal Jacobs Langendoen Modern compiler design 2000.djvu
Grune Bal Jacobs Langendoen Modern Compiler Design 2001.pdf
Grune Bal Jacobs Langendoen Modern Compiler Design 2012 2nd.pdf
Grune Jacobs Parsing Techniques A Practical Guide 2nd.pdf
Hamburger Richards Logic and Language Models for Computer Science.pdf
Hanne Riis Nielson Flemming Nielson Semantics with Applications An Appetizer.pdf
Haruo Hosoya Foundations of XML Processing The Tree Automata Approach.pdf
Hopcroft Motwani Ullman Introduction to Automata Theory Languages and Computation 2nd.pdf
Howard Straubling Finite Automata Formal Logic and Circuit 1994.djvu
Ito Kobayashi Shoji Automata Formal Languages and Algebraic Systems.pdf
Jean Paul Tremblay Paul G Sorenson The Theory and Practice of Compiler Writing.pdf
Jeffrey EF Friedl Mastering Regular Expressions 2006 3rd.pdf
JEHopcroft et al Introduction to automata theory languages and computation 2nd edition.djvu
John A N Lee The Anatomy Of A Compiler 2ed 0442247338.djvu
John C Martin Introduction to Languages and the Theory of Computation.pdf
John C Reynolds Theories of Programming Languages.pdf
John Levine Flex & Bison.pdf
Keith D Cooper Linda Torczon Engineering A Compiler 2nd.pdf
Keith D Cooper Linda Torczon Engineering A Compiler.pdf
Kernighan Plauger The Elements of Programming Style.djvu
King Su Fu Syntactic Pattern Recognition and Applications.djvu
M Joseph Elements of Compiler Design.pdf
Malcom Mclean Minibasic How to write BASIC interpreter.pdf
Marko van Eekelen Trends in Functional Programming Vol 6.pdf
Martin Gardner Logic Machines And Diagrams.pdf
Maurizio Gabbrielli Simone Martini Programming Languages Principles and Paradigms.pdf
Michael Fitzerald Introducing Regular Expressions.epub
Michael Fitzerald Introducing Regular Expressions.pdf
Michael L Scott Programming Language Pragmatics.pdf
Niel P Chapman LR Parsing Theory and Practice.djvu
Perrin Pin Infinite Words Automata Semigroups Logic and Games.djvu
Peter Linz Introduction to Formal Languages and Automata 3rdtar.gz
Peter Sestoft Programming Language Concepts.pdf
Petra Hofstedt Multiparadigm constraint programming languages.pdf
Rajiv Gupta Compiler Construction.pdf
Reps Sagiv Bauer Program Analysis and Compilation Theory and Practice.pdf
Robert McNaughton Elementary Computability Formal Languages and Automata.djvu
Robert W Sebesta Concepts of Programming Languages 10th.pdf
Robert W Sebesta Concepts of Programming Languages 7th.pdf
Robert W Sebesta Concepts of Programming Languages.pdf
Ronald Mak Writing Compilers and Interpreters A Software Engineering Approach.epub
Samuel Eilenberg Automata languages and machines Volume A.djvu
Samuel P Midkiff Automatic Parallelization An Overview of Fundamental Compiler Techniques.pdf
Seidl Wilhelm Hack Compiler Design Analysis and Transformation.pdf
Srikant Shankar The Compiler Design Handbook 2nd 2007.pdf
Stefano Crespi Reghizzi Formal Languages and Compilation.pdf
Su Yan Principles of Compilers.pdf
Terrence Parr Pragmatic Language Implementation Patterns 2009.pdf
Thomas J Begin Richard G Gibson History of Programming Languages Volume 2.pdf
Tony Stubblebine Regular Expression Pocket Reference O’Reilly.pdf
Torgen Aegidius Mogensen Introduction to Compiler Design.pdf
Wilhelm Seidl Compiler design Virtual machines.pdf
Wilhelm Seidl Hack Compiler Design Syntactic and Semantic Analysis.pdf
Willem JM Levelt An Introduction to the Theory of Formal Languages and Automata.pdf
Worldware Write Your Own Programming Language Using C++.chm


مجموعه کتاب زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک – Visual Basic Ebook Collection

ویژوال بیسیک توسعه یافته زبان برنامه‌نویسی بیسیک می‌باشد. بیسیک توسط پروفسور جان کمنسی و توماس کرتز از کالج دارتموث برای نوشتن برنامه‌های ساده ایجاد شد. طراحی آن از اواسط دهه ۱۹۶۰ آغاز گردید. ویژوال بیسیک از نسخه ۶ به بعد بر پایه چارچوب دات‌نت (NET.) ارائه شد که با ظهور ویژوال بیسیک دات نت اکثر برنامه‌نویسان ویژوال بیسیک ۶ به آن گرویدند، ولی نسخه ۶ همچنان طرفداران ویژهٔ خود را دارد. در مجموعه حاضر سعی شده بهترین کتاب های آموزش این زبان برنامه نویسی گردآوری شود.

Ebook list : 
A programmers introduction to VB NET 2001.pdf
Absolute Beginners Guide to VBA 2004 .chm
Advanced MS VB 6 0 2nd ed 1998 .chm
An Introduction to Programming Using Visual Basic 2005 6th Ed .chm
Application Development Using Visual Basic and NET .chm
Beginning ASP NET Databases using VB NET 2002 .chm
Beginning Object Oriented Programming with VB 2005 From Novice to Professional 2006.pdf
Beginning Visual Basic 2005.pdf

C Sharp and VB NET Conversion Pocket Reference 2002 .chm
Data Entry and Validation with C Sharp and VB net Windows Forms 2003 .chm
Data Entry and Validation with C Sharp and VB NET Windows Forms 2003.pdf
Desktop Applications with Microsoft Visual Basic 6 0 MCSD Training Kit 70-176 1999 .chm
Developing XML Web Services and Server Components with VB NET & Visual C Sharp NET 2003 .chm
Distributed Applications with Microsoft Visual Basic 6 0 MS .CHM
eMbedded Visual Basic Windows CE and Pocket PC Mobile Applications 2002 .chm
Learning Visual Basic NET 2003 .chm
Managing Windows with VBScript and WMI 2004 .chm
Mastering Visual Basic NET 2002.pdf
MCAD MCSD Visual Basic net XML Web Services And Server Components Study Guide 2003 .chm
Microsoft Excel VBA Programming for the Absolute Beginner 2002.pdf
Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition Build a Program Now.pdf
Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition Programming for the Absolute Beginner .chm
Microsoft Visual Basic 2005 Step By Step 2006 .chm
MS Office 2k Visual Basic for Applications Fundamentals .chm
Network programming NET with C Sharp and VB NET 2004.pdf
Object-Oriented Programming with Visual Basic NET 2003 .chm
OOP with Microsoft Visual Basic NET and Microsoft Visual C Sharp Step By Step 2002.pdf
Peer-To-Peer With VB NET 2003 .chm
Professional VB 2005 2006.pdf
Professional Visual Studio 2005 Team System .chm
Programming Dist Applications with COM and MS VB6 1998 .chm
Programming Excel with VBA and NET 2006 .chm
Programming Microsoft Visual Basic 2005 The Language .chm
Programming Microsoft Visual Basic 6 0 1999 .chm
Programming VB NET 2002.pdf
Programming Visual Basic for Palm OS 2002 .chm
Programming Visual Basic NET 2002.pdf
Programming Visual Basic NET 2nd Ed 2001 .chm
Security For Microsoft Visual Basic NET 2003 .chm
Special Edition Using Microsoft Visual Basic NET 2002 .chm
Teach Yourself Visual Basic 6 in 21 Days 2004.pdf
The Book of Visual Basic 2005 NET Insight for Classic VB Developers.pdf
VB & VBA in a Nutshell 1998.pdf
VB NET Core Classes in a Nutshell 2002 .chm
VB NET Language In A Nutshell 2nd Ed 2002 .chm
VB NET Language Pocket Reference 2002 .chm
VB NET Mastering vb net database programming 2002.pdf
VB NET Syngress Developers guide 2001.pdf
VBA WRD 9 2000 .CHM
VBA XL 9 2000 .CHM
VBScript In A Nutshell 2nd Ed 2003 .chm
VBScript Language Reference 1997 .chm
Visual Basic 2005 Database Programming 2006.pdf
Visual Basic 2005 Express Edition Starter Kit 2006.pdf
Visual Basic 2005 For Dummies 2006.pdf
Visual Basic 2005 In A Nutshell, 3rd Edition 2006 .chm
Visual Basic 2005 Jumpstart 2005 .chm
Visual Basic 2005 Programmer’s Reference 2005.pdf
Visual Basic 6 Black Book 1998 .chm
Visual Basic 6 Black Book 2001.pdf
Visual Basic 6 Database How-To 1999.pdf
Visual Basic 6 Programming Concepts 1999.pdf
Visual Basic 6 Special Edition 1998.pdf
Visual Basic 6 The Complete Reference 1999.pdf
Visual Basic Blackbook 1998.pdf
Visual Basic Conceptual Topics .CHM
Visual Basic Databases.pdf
Visual Basic Design Patterns VB 6 0 and VB NET 2002 .chm
Visual Basic Ebook Collection part1 rar
Visual Basic Ebook Collection part2 rar
Visual Basic Ebook Collection part3 rar
Visual Basic How-To Topics .CHM
Visual Basic Language Reference 1 .CHM
Visual Basic Language Reference 2 .CHM
Visual Basic Language Reference 3 .CHM
Visual Basic Microsoft Graph Objects .CHM
Visual Basic Microsoft Office Reference .CHM
Visual Basic NET How to Program 2E.pdf
Visual Basic NET Language in a Nutshell 2001.pdf
Visual Basic NET Power Coding 2003 .chm
Visual Basic NET Power Tools 2004 .chm
Visual Basic NET Unleashed 2002 .chm
Visual Basic Programming for the Absolute Beginner 2001.pdf
Visual Basic User Interface Help .CHM
Windows Forms Programming in Visual Basic NET 2004 .chm
Writing Excel Macros with VBA 2nd Ed 2002.pdf


مجموعه کتاب های زبان برنامه نویسی سی شارپ – C Sharp E-Book Collection

سی‌شارپ (#C) زبانی شیءگرا و سطح بالا (high level) از خانوادهٔ زبان‌های چارچوب دات‌نت شرکت مایکروسافت است.زبان #C، یک زبان برنامه نویسی چند الگویی است و منظم شده مدل‌های تابعی، امری، عمومی، شی گرا و جز گرا می‌باشد. این زبان توسط مایکروسافت و جزئی از دات نت به وجود آمد و بعداً استانداردهای ECMA و ISO را نیز در بر گرفت. #C یکی از ۴۴ زبان برنامه نویسی ای است که توسط زمان اجرای زبان مشترک از .NET Framework پشتیبانی می‌شوند و در همه جا به وسیله مایکروسافت ویژوال استودیو شناخته می‌شود.
در مجموعه کتاب حاضر سعی شده بهترین کتاب های موجود از این زبان برنامه نویسی پرطرفدار و ارزشمند را گردآوری کنیم.

Apress –  A Programmer’s Introduction To C Sharp
Apress – A Programmer’s Introduction To C Sharp
AW – .NET – A Complete Development Cycle
AW – .NET for Java Developers – Migrating to C Sharp
Aw – Essential Asp Net With Examples In C Sharp
Aw – From Java To C Sharp – A Developer’s Guide
Aw – The C Sharp Programming Language
Aw – Windows Forms Programming In C Sharp
C Sharp – Introduction To Design Pattern In C Sharp
C Sharp Com+ Programming
Deitel – C Sharp How To Program
Ms – Asp Net Programming With Visual C Sharp Net 2003 Step By Step

Ms – C Sharp Language Reference
Ms – Ms Visual C Sharp Net Step By Step – Version 2003
Ms Press Programming Windows With C Sharp By Ch Petzold
Msdn Training – Introduction To C Sharp Programming For The Microsoft .Net Platform
Peachpit – C Sharp Web Development With Asp Net, Visual Quickstart Guide
Professional C Sharp – Graphics With Gdi
Programming C Sharp, 2nd Edition (O’reilly)
Sams – Ms® Visual C Sharp Net 2003 Developer’s Cookbook
Sybex – C Sharp Complete
Sybex – C Sharp Network Programming
Visual Studio C Sharp Book
Wiley –  Beginning Visual C Sharp 2005
Wiley – Beginning C Sharp 2005 Databases
Wiley – Wrox – Visual C Sharp 2005 Express Edition Starter Kit
Developing Web Applications With Visual Basic Net And Visual C Sharp Net – 2002
۷۰-۳۱۶ Testking.Developing.Windows.Applications.With.C Sharp(Ver 2.0)
Addison Wesley – C Sharp Design Patterns 301-424
Addison Wesley – Graphics Programming With C Sharp And Gdi+
Applying Domain-Driven Design And Patterns – With Examples In C Sharp And .Net
Apress – .Net Security
Apress – A Programmer’s Guide To Ado Net In C Sharp
Apress – Advanced Net Remoting (C Sharp Edition)
Apress – Beginning ASP .NET 2.0 E-Commerce in C# From Novice to Professional. 2005
Apress – C Sharp And The .Net Platform, 2nd Edition
Apress – C Sharp Class Design Handbook Coding Effective Classes (2003)
Apress – C Sharp Programmers Handbook (2004)
Apress – C Sharp Threading Handbook
Apress – Database Programing With C Sharp
Apress – Dissecting A C Sharp Application Inside Sharpdevelop (2004)
Apress – Net User Interfaces With C Sharp
Apress – Pro Asp.Net 2.0 In C Sharp
Apress – Pro C Sharp 2005 And The .Net 2.0 Platform 3rd Edition
Apress – Winform – Data Entry And Validation With C Sharp And Vb Net Windows Forms 2003
Apress.Accelerated.C.Sharp.2005.Aug.2006
Apress.Beginning.Asp.Net.2.0.E.Commerce.In.C.Sharp.2005.From.NoviceTo.Professional.Oct.2005
Asp Net Website Programming, C Sharp
Asp.Net – C Sharp
Aw –  Windows Forms Programming In C Sharp
AW – C Sharp Developer’s Guide to ASP.NET, XML, and ADO.NET
Aw – C Sharp Primer, A Practical Approach
Aw – Effective C Sharp 50 Specific Ways To Improve
Aw – Net Compact Framework Programming With C Sharp
Beginning Asp Net 1.1 With Visual C Sharp Net 2003 (2004)
Beginning Asp.Net 2.0 In C Sharp 2005 From Novice To Professional
Beginning C Sharp Objects – From Concepts To Code (Apress, 2004)
Bruce Eckel & Larry O’brien – Thinking In C Sharp
Building An Online Shopping Cart Using C Sharp And Asp Net Part 1
Building An Online Shopping Cart Using C Sharp Part 2
C Sharp – Introduction To Design Pattern In C Sharp Vol_3 – Ibm
C Sharp 2.0 Practical Guide For Programmers
C Sharp And The .Net Platform
C Sharp Com+ Programming
C Sharp Developer’s Guide To Asp Net, Xml, And Ado Net
C Sharp Developer’s Headstart [Mcgraw-Hill, , 0-07-219108-2]
C Sharp Essentials 2nd O’reilly
C Sharp Essentials Of Object-Oriented Programming
C Sharp Network Programming
C Sharp.Network.Programming
C Sharp.Vb.Net.Ms PressOop With Microsoft Vb.Net And C Sharp Step By Step
Computing With C Sharp And The Net Framework 2003
Correctexams Mcsd 070-320 Exam Xml Web Services And Server Components With C Sharp.Net V1-2003
Correctexams Microsoft 70-315 Mcsd Mcad Develop & Implement Web Apps With C Sharp Edt6
Creating Custom Net Controls With C Sharp
Data Structures And Algorithms With Object-Oriented Design Patterns In C Sharp
Developing A Universal Data Access Layer Leveraging Ado.Net, C Sharp And Factory Design Pattern
Developing And Implementing Web Applications With Visual C Sharp Net And Visual Studio Net Exam Cram 2 (Ex
Dissecting A C Sharp Application
Distributed Net Programming In C Sharp
Dot Net Remoting – [Ms Press] – Ms Net Remoting – (2003) – (Code Samples In C-Sharp)
Essential C Sharp V2 0
Exam Mcsd Mcad – Xml Webservices And Server Components With C Sharp .Net (V 6.0)
Expert C Sharp 2005 Business Objects, 2nd Edition (2006)
For Dummies – Visual Studio .Net C Sharp For Dummies Quick Reference Guide
Gdi Programming – Creating Custom Controls Using C Sharp
Hitchhiker’s Guide to Visual Studio and SQL Server, 7th Edition – Best Practice Architectures
Hm – C Sharp, Your Visual Blueprint For Building .Net Applications
Ibm – Introduction To Design Patterns In C Sharp
Introduction To 3d Game Engine Design Using Directx 9 And C Sharp
Mcgraw – Advanced C Sharp Programming
Mcsd Mcad – Correctexams – Developing Windows Applications With C Sharp (Ver 6.0)
Mh – Advanced C Sharp Programming
Microsoft – Programming Microsoft Windows With C Sharp
Ms – C Sharp Programmer’s Cookbook
MS – Developing Windows-Based Applications with MS Visual Basic .NET and MS Visual C Sharp .NET
Ms – Ms Visual C Sharp Net
Msdn – Programming With C Sharp
O’Reilly – C Sharp Cookbook, 2nd Edition
O’reilly – C Sharp Cookbook
O’Reilly – C Sharp Essentials 2nd Edition
O’Reilly – C Sharp in a Nutshell, 2nd Edition
O’reilly – C Sharp In A Nutshell
O’Reilly – C Sharp Language Pocket Reference
O’Reilly – Learning C Sharp1
O’reilly – Programming C Sharp
O’reilly – Programming C Sharp
Ph – Core C Sharp And Net
Premier – Microsoft C Sharp Programming For The Absolute Beginner
Premier – MS C Sharp Programming for the Absolute Beginner
Pro C Sharp 2005 And The .Net 2.0 Platform (Apress, 3rd Ed)
Pro C Sharp And The .Net 2.0 Platform, 3rd Edition (2005)
Programming C Sharp ()
Programming C Sharp 4th 2005
Sams – Teach Yourself C Sharp In 24 Hours
Syngress – C Sharp.Net Web Developers Guide
Thinking.In.C Sharp.(Revision.1)
Web Apps With C Sharp
Web Services With C Sharp
Wiley – C Sharp Bible
Wiley – Professional .NET 2.0 Generics
Wiley – Professional C Sharp, 2nd Edition
Wiley – Wrox – Beginning Asp.Net 1.1 With Visual C Sharp.Net 2003
Windows Apps With C Sharp
Wrox – C Sharp Today


مجموعه کتاب آموزش زبان برنامه نویسی دلفی – Delphi Ebook Collection

دلفی (Delphi) یک زبان برنامه‌نویسی است و بستری برای توسعهٔ نرم‌افزار که شرکت Borland آن را تولید کرده‌است و بعدها توسط امبارکادرو خریداری شد. این زبان، در بدو انتشار خود در سال ۱۹۹۵، به عنوان یکی از نخستین ابزارهایی مطرح شد که از توسعهٔ نرم‌افزار بر مبنای متدولوژی راد (RAD) یعنی تولید و توسعهٔ سریع برنامه‌های کاربردی پشتیبانی می‌کردند. در مجموعه حاضر کتاب های آموزشی زبان برنامه نویسی دلفی (Delphi) گردآوری شده است.

Ebook List :
Delphi – 20 Rules for OOP in Delphi
Delphi – Algorithms
Delphi – Borland Kylix for Linux developer’s guide
Delphi – Creating a Database Application using Delphi
Delphi – Database Application Developer’s Book – Delphi for Windows
Delphi – Database Design Primer
Delphi – Delphi Borland in 14 days

Delphi – Delphi Component Writer’s Guide- Delphi for Windows
Delphi – Delphi Developer’s Guide to OpenGL
Delphi – Delphi Developer’s Guide to XML
Delphi – Delphi in a Nutshell
Delphi – Delphi Learning Pack (8600 Pages)
Delphi – Delphi Learning Pack (9 Books in 1 File – 3000 Pages)
Delphi – Delphi Technical Reference Card 7.22
Delphi – Delphi User’s Guide – Delphi for Windows
Delphi – Essential Delphi 8 for .NET – Chapter 3 The Delphi Language
Delphi – Fundamentals of Database Development in Delphi
Delphi – Getting started with SQL – Part 1
Delphi – InterBase User’s Guide – Delphi for Windows
Delphi – Marco Cantu’s – Essential Delphi
Delphi – Messages (chapter)
Delphi – Multimedia Programming with Delphi (chapter)
Delphi – Object Pascal Language Guide
Delphi – OpenGL with Delphi
Delphi – Pointers in Delphi
Delphi – SQL Links for Windows User’s Guide – Delphi for Windows
Delphi – Stored Procedures – Part 1
Delphi – Teach Yourself Borland Delphi 4 in 21 Days
Delphi – Technical Reference Card 7.20
Delphi – The Tomes of Delphi – Algorithms and Data Structures
Delphi – The Tomes of Delphi – Basic 32-Bit Communications Programming
Delphi – The Tomes of Delphi – Win32 Core API Windows 2000 Edition
Delphi – The Tomes of Delphi – Win32 Shell API Windows 2000 Edition
Delphi – Threads mit Delphi
Delphi – Tutorial – Creating a Text Editor using Delphi
Delphi – Using ADO from Delphi
Delphi – Visual Component Libary Referecne – Delphi for Windows
Delphi – Win32API (deutsch)
Delphi 2005 – Delphi 2005 Overview
Delphi 2005 – Help
Delphi 2005 – Reference
Delphi 2005 – Reviewer’s Guide
Delphi 5 – Delphi 5 Referenz und Praxis
Delphi 5 – Einführung
Delphi 5 – Entwicklerhandbuch
Delphi 5 – Mastering Delphi 5 – Chapter 22 – Graphics
Delphi 5 – Object Pascal Language Guide
Delphi 5 – Referenz und Praxis
Delphi 5 – Sprachreferenz
Delphi 6 – Borland Delphi 6 Developer’s Guide
Delphi 6 – Developer’s Guide
Delphi 6 – Einführung
Delphi 6 – Mastering Delphi 6
Delphi 6 – Programmer’s Choice  – (deutsch)
Delphi 6 – QuickStart
Delphi 6 – Wie baue ich mir einen Chat
Delphi 7 – ASTA v3.0 for Delphi 7 – Manual
Delphi 7 – Component Writer’s Guide
Delphi 7 – Developer’s Guide
Delphi 7 – Mastering Delphi 7
Delphi 7 – Quick Start
Delphi 7 – Tutorial – Creating a CLX Database Application
Delphi 7 – VCLHierarchyPoster
Delphi 8 – Migrating Delphi applications to the Microsoft .NET Framework with Delphi 8
Delphi, C++ – Vergleich Delphi und Visual C++


همچنین ببینید :

programming-ebook-pack-509-atige.ir Infinite skills VB for excel
pluralsight-software-development Wrox press
Apress Oreily
Code Clinic lynda web-programming-ebook-collection

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه کتاب های تئوری برنامه نویسی Programming Theory E-Book Collection”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.