مجموعه کتاب های دوره های آموزشی نیروی دریایی آمریکا

30,000 تومان
  • مجموعه کتاب های US Navy Courses
  • با فرمت PDF
  • اختصاصی فروشگاه عتیقه

توضیحات

مجموعه کتاب های دوره های آموزشی نیروی دریایی آمریکا US Navy Courses

نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا بزرگترین نیرو در نوع خود در جهان است. نیروی دریایی آمریکا بر اساس فرمان صادره از سوی کنگره قاره‌ای در ۱۳ اکتبر ۱۷۷۵ تأسیس شد.در مجموعه حاضر کتاب های ارزشمند نیروی دریایی ایالات متحده گردآوری شده تا علاقه مندان بتوانند بیشتر با تکنولوژی و پیشرفت ها در این نیرو آشنا شوند و از این تجربه های ارزشمند جهت منافع داخلی استفاده کنند.

Ebook List:
US Navy course – Aviation Maintenance Ratings NAVEDTRA 14022.pdf
US Navy course – Aviation Ordnanceman NAVEDTRA 14313.pdf
US Navy course – Aviation Structural Mechanic (AM) NAVEDTRA 14315.pdf
US Navy course – Aviation Structural Mechanic E 1 & C NAVEDTRA 14019.pdf
US Navy course – Aviation Structural Mechanic E 2 NAVEDTRA 14020.pdf
US Navy course – Aviation Structural Mechanic E NAVEDTRA 14327.pdf
US Navy course – Aviation Support Equipment Technician (AS) NAVEDTRA 14329.pdf
US Navy course – Basic Machines NAVEDTRA 14037.pdf
US Navy course – Basic Military Requirements NAVEDTRA 12018.pdf
US Navy course – Basic Military Requirements NAVEDTRA 14325.pdf
US Navy course – Basic Music (Navy) NAVEDTRA 12013.pdf

US Navy course – Basic Music NAVEDTRA 10244.pdf
US Navy course – Blueprint Reading and Sketching NAVEDTRA 14040.pdf
US Navy course – Boatswain’s Mate NAVEDTRA 14343.pdf
US Navy course – Builder 3 & 2, Volume 1 NAVEDTRA 14043.pdf
US Navy course – Builder 3 & 2, Volume 2 NAVEDTRA 14044.pdf
US Navy course – Builder Advanced NAVEDTRA 14045.pdf
US Navy course – Captivity – The Extreme Circumstance NAVEDTRA 14316.pdf
US Navy course – Construction Electrician Basic NAVEDTRA 14026.pdf
US Navy course – Construction Electrician Intermediate NAVEDTRA 14027.pdf
US Navy course – Construction Mechanic Basic, Volume 1 NAVEDTRA 14264.pdf
US Navy course – Construction Mechanic Basic, Volume 2 NAVEDTRA 14273.pdf
US Navy course – Construction Mechanic, Advanced NAVEDTRA 14050.pdf
US Navy course – Damage Controlman NAVEDTRA 14057-PPR.pdf
US Navy course – Dental Technician, Volume 1 NAVEDTRA 14274.pdf
US Navy course – Dental Technician, Volume 2 NAVEDTRA 14275.pdf
US Navy course – Department of the Navy Correspondence Manual Course NAVEDTRA 14319.pdf
US Navy course – Ear Training Manual For Musicians NAVEDTRA 10243.pdf
US Navy course – Electrician’s Mate NAVEDTRA 14344.pdf
US Navy course – Electronics Technician Supervisor (ET1) NAVEDTRA 14085.pdf
US Navy course – Electronics Technician Supervisor (ETC) NAVEDTRA 14084.pdf
US Navy course – Electronics Technician Volume 1–Safety NAVEDTRA 14086.pdf
US Navy course – Electronics Technician Volume 2-Administration NAVEDTRA 14087.pdf
US Navy course – Electronics Technician Volume 3 Communications Systems NAVEDTRA 14088.pdf
US Navy course – Electronics Technician Volume 4 Radar Systems NAVEDTRA 14089.pdf
US Navy course – Electronics Technician Volume 5 Navigation Systems NAVEDTRA 14090.pdf
US Navy course – Electronics Technician Volume 6 Digital Data Systems NAVEDTRA 14091.pdf
US Navy course – Electronics Technician Volume 7 Antennas and Wave Propagation NAVEDTRA 14092.pdf
US Navy course – Electronics Technician-Volume 8 Support Systems NAVEDTRA 14093.pdf
US Navy course – Engineering Aid 1 NAVEDTRA 14070.pdf
US Navy course – Engineering Aid 2 NAVEDTRA 14071.pdf
US Navy course – Engineering Aid 3 NAVEDTRA 14069.pdf
US Navy course – Engineman 1 & C NAVEDTRA 14075.pdf
US Navy course – Engineman 2 NAVEDTRA 14076.pdf
US Navy course – Engineman 3 NAVEDTRA 14331.pdf
US Navy course – Equipment Operator, Advanced NAVEDTRA 14080.pdf
US Navy course – Equipment Operator, Basic NAVEDTRA 14081.pdf
US Navy course – Fire Controlman Supervisor NAVEDTRA 14097.pdf
US Navy course – Fire Controlman Volume 2- Fire-Control Radar Fundamentals NAVEDTRA 14099.pdf
US Navy course – Fire Controlman Volume 3- Digital Data Systems NAVEDTRA 14100.pdf
US Navy course – Fire Controlman Volume 4- Fire-Control Maintenance Concepts NAVEDTRA 14101.pdf
US Navy course – Fire Controlman Volume 5- Display Systems and Devices NAVEDTRA 14102.pdf
US Navy course – Fire Controlman Volume 6- Digital Communications NAVEDTRA 14103.pdf
US Navy course – Fire Controlman, Volume 1- Administration and Safety NAVEDTRA 14098.pdf
US Navy course – Fireman NAVEDTRA 14104.pdf
US Navy course – Fluid Power NAVEDTRA 14105.pdf
US Navy course – Gas Turbine Systems Supervisor NAVEDTRA 14111.pdf
US Navy course – Gas Turbine Systems Technician (Electrical) 2 NAVEDTRA 14112.pdf
US Navy course – Gas Turbine Systems Technician (Mechanical) 2 NAVEDTRA 14115.pdf
US Navy course – Gas Turbine Systems Technician, Volume 1 NAVEDTRA 14113.pdf
US Navy course – Gas Turbine Systems Technician, Volume 2 NAVEDTRA 14114.pdf
US Navy course – Gunner’s Mate 1 & C NAVEDTRA 14110.pdf
US Navy course – Gunner’s Mate 3 & 2 NAVEDTRA 14109.pdf
US Navy course – Gunner’s Mate NAVEDTRA 14324.pdf
US Navy course – Harmony NAVEDTRA 12012.pdf
US Navy course – Hospital Corpsman NAVEDTRA 14295.pdf
US Navy course – Hull Maintenance Technician NAVEDTRA 14119.pdf
US Navy course – Illustrator Draftsman Volume 1, Equipment NAVEDTRA 14332.pdf
US Navy course – Illustrator Draftsman Volume 3, Executionable Practices NAVEDTRA 14333.pdf
US Navy course – Illustrator Draftsman Volume 4, Presentations Graphics NAVEDTRA 14334.pdf
US Navy course – Illustrator Draftsman-Volume 2, Standard Drafting Practices and Theory NAVEDTRA 14276.pdf
US Navy course – Information Systems Technician Training Series Module 1 Administration and Security NAV.pdf
US Navy course – Information Systems Technician Training Series Module 2 Computer Systems NAVEDTRA 14223.pdf
US Navy course – Information Systems Technician Training Series Module 3 Network Communications NAVEDTRA.pdf
US Navy course – Information Systems Technician Training Series Module 4 Communications Hardware NAVEDTR.pdf
US Navy course – Information Systems Technician Training Series Module 5 Communications Center Operation.pdf
US Navy course – Intelligence Specialist 3 & 2, Volume 1 NAVEDTRA 14127.pdf
US Navy course – Interior Communications Electrician, Volume 1 NAVEDTRA 14120.pdf
US Navy course – Interior Communications Electrician, Volume 2 NAVEDTRA 14121.pdf
US Navy course – Interior Communications Electrician, Volume 3 NAVEDTRA 14122.pdf
US Navy course – Journalist 1 & C NAVEDTRA 14129.pdf
US Navy course – Journalist 3 & 2 NAVEDTRA 14130.pdf
US Navy course – Journalist Advanced NAVEDTRA 14335.pdf
US Navy course – Journalist Basic NAVEDTRA 14321.pdf
US Navy course – Legalman 1 & C NAVEDTRA 14135.pdf
US Navy course – Legalman NAVEDTRA 14351.pdf
US Navy course – Lookout Training Handbook (2005) NAVEDTRA 12968-B.pdf
US Navy course – Lookout Training Handbook NAVEDTRA 12968a.pdf
US Navy course – Machinist’s Mate 1 & C (Surface) NAVEDTRA 14150.pdf
US Navy course – Machinist’s Mate 3 & 2 (Surface) NAVEDTRA 14151.pdf
US Navy course – Master-at-Arms NAVEDTRA 14137.pdf
US Navy course – Mathematics, Basic Math and Algebra NAVEDTRA 14139.pdf
US Navy course – Mathematics, Introduction to Statistics, Number Systems and Boolean Algebra NAVEDTRA 14.pdf
US Navy course – Mathematics, Pre-Calculus and Introduction to Probability NAVEDTRA 14141.pdf
US Navy course – Mathematics, Trigonometry NAVEDTRA 14140.pdf
US Navy course – Mess Management Specialist 1 & C NAVEDTRA 14163.pdf
US Navy course – Military Requirements for Chief Petty Officer NAVEDTRA 14144.pdf
US Navy course – Military Requirements for Petty Officer First Class NAVEDTRA 14145.pdf
US Navy course – Military Requirements for Petty Officers Third and Second Class NAVEDTRA 14504.pdf
US Navy course – Mineman, Volume 1 NAVEDTRA 14152.pdf
US Navy course – Mineman, Volume 2, 1 & C NAVEDTRA 14153.pdf
US Navy course – Mineman, Volume 2, 3 & 2 NAVEDTRA 14154.pdf
US Navy course – Mineman, Volume 3 NAVEDTRA 14349.pdf
US Navy course – Mineman, Volume 3, 1 & C NAVEDTRA 14155.pdf
US Navy course – Mineman, Volume 3, 3 & 2 NAVEDTRA 14156.pdf
US Navy course – Mineman, Volume 5 NAVEDTRA 14158.pdf
US Navy course – Mineman, Volume 7 NAVEDTRA 14160.pdf
US Navy course – Naval Construction Force Seabee 1 & C NAVEDTRA 14233.pdf
US Navy course – Naval Space NAVEDTRA 14168A.pdf
US Navy course – Navy Customer Service Manual NAVEDTRA 14056.pdf
US Navy course – Navy Instructional Theory NAVEDTRA 14300.pdf
US Navy course – Operations Specialist, Volume 1 NAVEDTRA 14308.pdf
US Navy course – Personnelman 3 & 2 NAVEDTRA 14214.pdf
US Navy course – Photography (Advanced) NAVEDTRA 14208.pdf
US Navy course – Photography (Basic) NAVEDTRA 14209.pdf
US Navy course – Postal Clerk NAVEDTRA 14317.pdf
US Navy course – Quartermaster 1 & C NAVEDTRA 14220.pdf
US Navy course – Quartermaster 3 & 2 NAVEDTRA 14221.pdf
US Navy course – Seabee Combat Handbook, Volume 1 NAVEDTRA 14234.pdf
US Navy course – Seabee Combat Handbook, Volume 2 NAVEDTRA 14235.pdf
US Navy course – Seaman NAVEDTRA 14067.pdf
US Navy course – Signalman 1 & C NAVEDTRA 14243.pdf
US Navy course – Signalman 3 & 2 NAVEDTRA 14244.pdf
US Navy course – Steelworker, Volume 1 NAVEDTRA 14250.pdf
US Navy course – Steelworker, Volume 2 NAVEDTRA 14251.pdf
US Navy course – Time Conversion NAVEDTRA 14252.pdf
US Navy course – Tools and Their Uses NAVEDTRA 14256.pdf
US Navy course – Torpedoman’s Mate Second Class NAVEDTRA 12435.pdf
US Navy course – Useful Information for Newly Commissioned Officers NAVEDTRA 12967.pdf
US Navy course – Utilitiesman (Advanced) NAVEDTRA 14259.pdf
US Navy course – Utilitiesman Basic Volume 2 NAVEDTRA 14279.pdf
US Navy course – Utilitiesman Basic, Volume 1 NAVEDTRA 14265.pdf
US Navy course – Utilitiesman Basic, Volume 2 NAVEDTRA 14279.pdf
US Navy course – Yeoman Basic NAVEDTRA 14261A.pdf
US Navy Course in Marine Electricity WW.pdf
US Navy course Navy Instructional Theory NAVEDTRA 14300.pdf
US Navy course Yeoman 1 & C NAVEDTRA 14260.pdf
US Navy courses – Machinery Repairmen NAVEDTRA 14161_14162.pdf
US Navy destroyer Steam Propulsion Plants WW.pdf
US Navy Driver’s Handbook NAVFAC MO-403.pdf
US Navy ECM Mark 2 Cipher Machine Manual WW.pdf
US Navy Electronic Installation Practices Manual WW.pdf
US Navy Electronic Warfare and Radar Systems Handbook WW.rar
US Navy Guidelines for Installation Data and Geospatial Data NAVFACENGCOM.doc
US Navy Inrto to Radio Equipment WW.pdf
US Navy music course – Ear Training Manual For Musicians NAVEDTRA 10243.pdf
US Navy music course – Harmony NAVEDTRA 12012.pdf
US Navy nautical skills course – Quartermaster NAVEDTRA 14338.pdf
US Navy PT-Boat Tactical Doctrine WW.pdf
US Navy Radar Operators manual WW.pdf
US Navy Railway Operating Handbook NAVFAC P-301.pdf
US Navy SEAL Physical Fitness Guide.pdf
US Navy Sonar Manual (1953) WW.pdf
US Navy Torpedo Fire Control – Destroyers WW.pdf


book learning
game mag
simulation anim
documentary speech
language music
movie serial
Software graphic
سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه کتاب های دوره های آموزشی نیروی دریایی آمریکا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.