مجموعه کتاب های برنامه نویسی وب

140,000 تومان
  • مجموعه بی نظیر و ارزشمند کتاب های برنامه نویسی وب
  • بیش از ۸۲۵ کتاب آموزشی در زمینه HTML, CSS, XML
  • ASP.net, Joomla, Jquery, Ajax, PHP, sitepoint , ...
  • مناسب طراحان و برنامه نویسان وب
  • با بهترین کیفیت در قالب 4DVD
  • اختصاصی فروشگاه عتیقه

توضیحات

مجموعه کتاب های برنامه نویسی وب

Web Programming E-Book Collection

ASP.Net یک چارچوب کاربردی Web است که توسط شرکت مایکروسافت عرضه گردیده تا برنامه نویسان بتوانند برای ساخت سایت‌های Web و برنامه‌های Web پویا وسرویس‌های Web پویا وسرویس‌های Web XML از آن استفاده کنند. این بخشی از زیر ساخت.NET مایکروسافت و جانشینی برای تکنولوژی صفحات سرویس دهنده فعال (ASP) است. ASP مبتنی بر زبانهای مشترک در حال اجرا است که به برنامه نویسان اجازه می‌دهد کدهای ASP را با استفاده از هر زبان Framework.NET بنویسند.
در مجموعه حاضر سعی شده بهترین کتاب های ASP.Net که از انتشارات مختلف منتشر شده گردآوری شود.

Ebook List : 
Addison-Wesley Advanced ASP.NET AJAX Server Controls, For .NET Framework 3.5 (2009)
Addison-Wesley Essential ASP.NET with Examples in Visual Basic .NET (2003)
Addison-Wesley Maximizing ASP.NET, Real World Object-Oriented Development (2005)
Addison-Wesley Professional C# Developer’s Guide to ASP.NET XML and ADO.NET (2002)
Apress Applied ASP.NET 4 in Context (2011)
Apress ASP.NET 1.1 Solutions Toolkit (2005)
Apress ASP.NET MVC Framework Preview (2008)
Apress ASP.NET Web Development with Macromedia Dreamweaver MX 2004 (2004)
Apress Beginning ASP.NET 2.0 Databases, From Novice to Professional (2006)
Apress Beginning ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005, From Novice to Professional (2006)

Apress Beginning ASP.NET 2.0 in C#, From Novice to Professional (2006)
Apress Beginning ASP.NET 3.5 in C# 2008, From Novice to Professional 2nd (2007)
Apress Beginning ASP.NET 3.5 in VB 2008, From Novice to Professional 2nd (2007)
Apress Beginning ASP.NET 4 in C# 2010 (2010)
Apress Beginning ASP.NET 4 in VB 2010 (2010)
Apress Beginning ASP.NET 4.5 in C# (2012)
Apress Beginning ASP.NET 4.5 in VB (2012)
Apress Beginning ASP.NET E-Commerce in C#, From Novice to Professional (2009)
Apress Beginning Object-Oriented ASP.NET 2.0 with VB.NET, From Novice to Professional (2005)
Apress Beginning Web Development Silverlight and ASP.NET AJAX, From Novice to Professional (2008)
Apress Building ASP.NET Web Pages with Microsoft WebMatrix (2011)
Apress Expert ASP.NET 2.0 Advanced Application Design (2006)
Apress Foundation ASP.NET for Flash (2006)
Apress Foundation Flex for Developers, Data-Driven Applications with PHP ASP.NET ColdFusion and LCDS (2008)
Apress Foundations of ASP.NET AJAX (2007)
Apress Foundations of Atlas, Rapid Ajax Development with ASP.NET 2.0 (2006)
Apress HTML5 Programming for ASP.NET Developers (2012)
Apress Pro ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005 (2006)
Apress Pro ASP.NET 2.0 in C# 2005 (2005)
Apress Pro ASP.NET 2.0 in VB 2005 (2006)
Apress Pro ASP.NET 2.0 Website Programming (2005)
Apress Pro ASP.NET 3.5 in C# 2008, Includes Silverlight 2 3rd (2009)
Apress Pro ASP.NET 3.5 in VB 2008, Includes Silverlight 2 (2009)
Apress Pro ASP.NET 3.5 Server Controls and AJAX Components (2008)
Apress Pro ASP.NET 4 CMS, Advanced Techniques for C# Developers Using the .NET 4 Framework (2010)
Apress Pro ASP.NET 4 in C# 2010 4th (2010)
Apress Pro ASP.NET 4 in VB 2010 3rd (2010)
Apress Pro ASP.NET Extensibility (2009)
Apress Pro ASP.NET for SQL Server, High Performance Data Access for Web Developers (2007)
Apress Pro Telerik ASP.NET and Silverlight Controls (2010)
Apress Real World ASP.NET, Building a Content Management System (2002)
Apress Silverlight and ASP.NET Revealed (2007)
Apress Ultra-Fast ASP.NET 4.5 2nd (2012)
Hungry Minds ASP.NET Bible (2002)
Hungry Minds ASP.NET Database Programming, Weekend Crash Course (2002)
Manning ASP.NET 2.0 Web Parts in Action (2007)
Manning ASP.NET AJAX in Action (2008)
Manning ASP.NET MVC 2 in Action 2nd (2010)
Manning ASP.NET MVC 4 in Action 3rd (2012)
Manning ASP.NET MVC in Action (2010)
MCGraw-Hill Osborne ASP.NET 2.0 Demystified (2005)
MCGraw-Hill Osborne ASP.NET 3.5, A Beginner’s Guide (2009)
Microsoft Press ASP.NET 4, Step by Step (2010)
Microsoft Press ASP.NET and AJAX, Architecting Web Applications (2009)
Microsoft Press Developing XML Web Services using Microsoft ASP.NET, Delivery Guide (2002)
Microsoft Press Introducing Microsoft ASP.NET AJAX (2007)
Microsoft Press Programming Microsoft ASP.NET 4 (2011)
Microsoft Press Programming Microsoft ASP.NET MVC (2010)
Microsoft Press Programming Microsoft ASP.NET MVC 2nd (2011)
New Riders Publishing Debugging ASP.NET (2001)
New Riders Publishing Inside ASP.NET (2001)
OReilly Learning ASP.NET 2.0 with AJAX (2007)
OReilly Learning ASP.NET 3.5 2nd (2008)
OReilly Programming ASP.NET AJAX (2007)
Packt Publishing ASP.NET 3.5 Application Architecture and Design (2008)
Packt Publishing ASP.NET 3.5 Content Management System Development (2009)
Packt Publishing ASP.NET 3.5 Social Networking (2008)
Packt Publishing ASP.NET 4 Social Networking (2011)
Packt Publishing ASP.NET Data Presentation Controls Essentials (2007)
Packt Publishing ASP.NET jQuery Cookbook (2011)
Packt Publishing ASP.NET MVC 1.0 Quickly (2009)
Packt Publishing ASP.NET MVC 2 Cookbook (2011)
Packt Publishing ASP.NET Site Performance Secrets (2010)
Packt Publishing Building Websites with the ASP.NET Community Starter Kit (2004)
Packt Publishing Enhancing Microsoft Content Management Server with ASP.NET 2.0 (2006)
Packt Publishing Microsoft AJAX Library Essentials, Client-Side ASP.NET AJAX 1.0 Explained (2007)
Pragmatic Bookshelf Publishing Test-Drive ASP.NET MVC (2010)
SAMS ASP.NET Developer’s Cookbook (2000)
SAMS ASP.NET Evolution (2004)
SAMS ASP.NET MVC Framework Unleashed (2010)
SAMS Teach Yourself ASP.NET 4 in 24 Hours (2010)
SAMS Teach Yourself ASP.NET Ajax in 24 Hours (2009)
SAMS Teach Yourself ASP.NET in 21 Days 2nd (2002)
SAMS XML for ASP.NET Developers (2002)
SitePoint Build Your Own ASP.NET 2.0 Website Using C# and VB 2nd (2006)
SitePoint Build Your Own ASP.NET 3.5 Web Site Using C# and VB 3rd (2008)
SitePoint Build Your Own ASP.NET Website Using C# and VB.NET (2004)
SitePoint The ASP.NET 2.0 Anthology, 101 Essential Tips Tricks and Hacks (2007)
Syngress Publishing ASP.NET Web Developer’s Guide (2002)
Wiley ASP.NET 2.0 All-in-One Desk Reference for Dummies (2006)
Wiley ASP.NET 2.0 Everyday Apps for Dummies (2006)
Wiley ASP.NET 3.5 for Dummies (2008)
Wrox Press ASP.NET 2.0 Beta Preview (2004)
Wrox Press ASP.NET 2.0 Instant Results (2006)
Wrox Press ASP.NET 2.0 Visual Web Developer 2005 Express Edition, Starter Kit (2006)
Wrox Press ASP.NET 3.5 Website Programming, Problem-Design-Solution (2010)
Wrox Press ASP.NET AJAX Programmer’s Reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5 (2007)
Wrox Press ASP.NET MVC 1.0 Test Driven Development, Problem-Design-Solution (2009)
Wrox Press ASP.NET MVC 1.0 Website Programming, Problem-Design-Solution (2009)
Wrox Press ASP.NET Website Programming C#, Problem Design Solution (2002)
Wrox Press ASP.NET Website Programming Visual Basic.NET, Problem Design Solution (2002)
Wrox Press Beginning Ajax with ASP.NET (2006)
Wrox Press Beginning ASP.NET 1.0 with C# (2003)
Wrox Press Beginning ASP.NET 1.0 with Visual Basic .NET (2003)
Wrox Press Beginning ASP.NET 1.1 with VB.NET 2003 (2004)
Wrox Press Beginning ASP.NET 1.1 with Visual C# .NET 2003 (2004)
Wrox Press Beginning ASP.NET 2.0 (2006)
Wrox Press Beginning ASP.NET 2.0 AJAX (2007)
Wrox Press Beginning ASP.NET 2.0 with C# (2006)
Wrox Press Beginning ASP.NET 3.5 In C# and VB (2008)
Wrox Press Beginning ASP.NET 4.5 in C# and VB (2013)
Wrox Press Beginning ASP.NET Databases using VB.NET (2002)
Wrox Press Beginning ASP.NET MVC 1.0 (2009)
Wrox Press Beginning ASP.NET Security (2010)
Wrox Press Beginning ASP.NET Web Pages with WebMatrix (2011)
Wrox Press C# 4 ASP.NET 4 and WPF with Visual Studio 2010, Jump Start (2010)
Wrox Press Inside ASP.NET Web Matrix (2002)
Wrox Press Professional ASP.NET 1.0 XML with C# (2002)
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 (2006)
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 Databases (2007)
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 Design, CSS Themes and Master Pages (2007)
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 Security, Membership and Role Management (2006)
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 Server Control and Component Development (2006)
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 XML (2006)
Wrox Press Professional ASP.NET 3.5 In C# and VB (2008)
Wrox Press Professional ASP.NET 3.5 Security, Membership and Role Management with C# and VB (2009)
Wrox Press Professional ASP.NET 3.5 SP1, In C# and VB (2009)
Wrox Press Professional ASP.NET Design Patterns (2010)
Wrox Press Professional ASP.NET MVC 1.0 (2009)
Wrox Press Professional ASP.NET MVC 2 (2010)
Wrox Press Professional ASP.NET MVC 4 (2012)
Wrox Press Professional ASP.NET Web Services (2001)
Wrox Press Professional DevExpress ASP.NET Controls (2010)
Wrox Press Professional DotNetNuke 5, Open Source Web Application Framework for ASP.NET (2009)
Wrox Press Professional DotNetNuke ASP.NET Portals (2005)
Wrox Press Professional IIS 7 and ASP.NET Integrated Programming (2008)
Wrox Press Professional Refactoring in C# and ASP.NET (2009)
Wrox Press Professional Silverlight 2 for ASP.NET Developers (2009)
Wrox Press Professional Web Parts and Custom Controls with ASP.NET 2.0 (2006)
Wrox Press What’s New in ASP.NET MVC 2 (2010)


(AJAX)، مجموعه‌ای از استانداردها و فناوری‌های وب است که به کمک آنها می‌توان برنامه‌هایی مبتنی بر وب تولید کرد که به آسانی با کاربران تعامل داشته باشند. با استفاده از این فناوری ها و با کمک انتقال تکه‌های کوچک داده و اطلاعات از رایانهٔ خادم (Server)، صفحات وب از حالت منفعل خارج می‌شوند و واکنش هایی مناسب با رویدادها انجام می‌دهند. ای‌جکس معماری جدیدی برای برنامه‌های تحت وب است، که با سرعت بسیار زیادی در حال گسترش بوده و کمتر کاربر اینترنت است که هنوز گذرش به یکی از صفحاتی که با این معماری ساخته شده‌اند نیفتاده، و از قابلیت‌های فوق‌العاده آن بهره‌مند نشده باشد. Gmail، Google Map، Google Suggest، Orkut، و اسامی آشنای دیگر، نمونه‌هایی هستند از کاربرد ای‌جکس. با استفاده از این معماری، صفحات وب تعامل بسیار خوبی با کاربران خواهند داشت. به علاوه، مهم‌ترین مزیت این معماری این است که دیگر برای انجام هر کاری، لازم نیست صفحه وب دوباره بارگذاری شود. در این مقاله به بررسی تاریخچه، اصول، و شیوهٔ انجام کارها در این معماری خواهیم پرداخت.

مجموعه فناوری های تشکیل دهنده ای‌جکس عبارتند از:
– نمایش استاندارد با استفاده از XHTML و CSS
– نمایش پویایی و تعاملات با استفاده از مدل شیءگرای سند
– تبادل و دستکاری داده‌ها با استفاده از XML و تبدیلات XSL،
– بازیابی داده‌ها بصورت غیر همروند با استفاده از XML Http Request،
– نهایتاً جاوا اسکریپت برای سرهم بندی همه چیز با هم

دراین مجموعه سعی شده بهترین کتاب های آموزش در رابطه با AJAX گردآوری شود.

Addison-Wesley Advanced ASP.NET AJAX Server Controls, For .NET Framework 3.5 (2009).pdf
Addison-Wesley AJAX Security (2008).pdf
Addison-Wesley Professional Dojo, Using the Dojo JavaScript Library to Build AJAX Applications (2009).pdf
Apress Accelerated DOM Scripting with Ajax, APIs and Libraries (2007).pdf
Apress Ajax and REST Recipes, A Problem-Solution Approach (2006).pdf
Apress Ajax Patterns and Best Practices (2006).pdf
Apress Beginning Ajax with PHP, From Novice to Professional (2007).pdf
Apress Beginning Google Maps Applications with PHP and Ajax, From Novice to Professional (2006).pdf

Apress Beginning Google Maps Applications with Rails and Ajax, From Novice to Professional (2007).pdf
Apress Beginning JavaScript with DOM Scripting and Ajax, From Novice to Professional (2006).pdf
Apress Beginning Web Development Silverlight and ASP.NET AJAX, From Novice to Professional (2008).pdf
Apress Beginning XML with DOM and Ajax, From Novice to Professional (2006).pdf
Apress Comet and Reverse Ajax, The Next-Generation Ajax 2.0 (2008).pdf
Apress Eclipse Rich AJAX Platform (2008).pdf
Apress Foundations of Ajax (2006).pdf
Apress Foundations of ASP.NET AJAX (2007).pdf
Apress Foundations of Atlas, Rapid Ajax Development with ASP.NET 2.0 (2006).pdf
Apress MooTools Essentials, The Official MooTools Reference for JavaScript and Ajax Development (2008).pdf
Apress Practical Ajax Projects with Java Technology (2006).pdf
Apress Practical JavaScript, DOM Scripting and Ajax Projects (2007).pdf
Apress Pro AJAX and Java (2006).pdf
Apress Pro Ajax and the .NET 2.0 Platform (2006).pdf
Apress Pro Apache Struts with Ajax (2006).pdf
Apress Pro ASP.NET 3.5 Server Controls and AJAX Components (2008).pdf
Apress Pro JSF and Ajax, Building Rich Internet Components (2006).pdf
Apress The Essential Guide to Dreamweaver CS3 with CSS, AJAX and PHP (2007).pdf
Apress The Essential Guide to Dreamweaver CS4 with CSS, AJAX and PHP (2009).pdf
Apress Web Development Solutions, Ajax APIs Libraries and Hosted Services Made Easy (2007).pdf
Apress ZK, AJAX without JavaScript Framework (2007).pdf
Course Technology Ajax Programming for the Absolute Beginner (2009).pdf
Course Technology Web 2.0 Security, Defending Ajax RIA and SOA (2008).pdf
CreateSpace Publishing WordPress and Ajax, An In-Depth Guide on Using Ajax with WordPress (2010).pdf
DZone Refcardz Getting Started with Ajax (2008).pdf
Manning Ajax in Action (2006).pdf
Manning Ajax in Practice (2007).pdf
Manning ASP.NET AJAX in Action (2008).pdf
Manning GWT in Action, Easy Ajax with the Google Web Toolkit (2007).pdf
MCGraw-Hill Osborne AJAX, A Beginner’s Guide (2009).pdf
MCGraw-Hill Osborne AJAX, The Complete Reference (2008).pdf
Microsoft Press ASP.NET and AJAX, Architecting Web Applications (2009).pdf
Microsoft Press Introducing Microsoft ASP.NET AJAX (2007).pdf
New Riders Publishing Adapting to Web Standards, CSS and Ajax for Big Sites (2008).pdf
New Riders Publishing Bulletproof Ajax (2007).pdf
New Riders Publishing Scriptin’ with JavaScript and Ajax, A Designer’s Guide (2010).pdf
OReilly Adding Ajax (2007).pdf
OReilly Ajax on Java (2007).pdf
OReilly Ajax on Rails (2006).pdf
OReilly Ajax, The Definitive Guide (2008).pdf
OReilly Head First AJAX (2008).pdf
OReilly Head Rush Ajax (2006) (no OCR).pdf
OReilly Learning ASP.NET 2.0 with AJAX (2007).pdf
OReilly Programming ASP.NET AJAX (2007).pdf
OReilly Securing AJAX Applications (2007).pdf
Packt Publishing AJAX and PHP, Building Modern Web Applications 2nd (2009).pdf
Packt Publishing AJAX and PHP, Building Responsive Web Applications (2006).pdf
Packt Publishing Django JavaScript Integration, AJAX and jQuery (2010).pdf
Packt Publishing DWR Java AJAX Applications (2008).pdf
Packt Publishing Google Web Toolkit, GWT Java AJAX Programming (2007).pdf
Packt Publishing JSF 1.2 Components, Develop Advanced Ajax-enabled JSF Applications (2009).pdf
Packt Publishing Microsoft AJAX Library Essentials, Client-Side ASP.NET AJAX 1.0 Explained (2007).pdf
Packt Publishing PHP Ajax Cookbook (2011).pdf
Packt Publishing PHP Oracle Web Development, Data Processing Security Caching XML Web Services and AJAX (2007).pdf
Peachpit Press Visual QuickPro Guide Adobe AIR with AJAX (2008).pdf
Peachpit Press Visual QuickProject Guide Building a Web Site with AJAX (2008).pdf
Peachpit Press Visual QuickStart Guide JavaScript and Ajax for the Web 6th (2006).pdf
Pragmatic Bookshelf Publishing Google Web Toolkit, Taking the Pain Out of Ajax (2006).pdf
Pragmatic Bookshelf Publishing Mastering Dojo, JavaScript and AJAX Tools for Great Web Experiences (2008).pdf
Pragmatic Bookshelf Publishing Pragmatic Ajax, A Web 2.0 Primer (2006).pdf
Prentice Hall Advanced Ajax, Architecture and Best Practices (2008).pdf
Prentice Hall AJAX, Creating Web Pages with Asynchronous JavaScript and XML (2006).pdf
Prentice Hall AJAX, Rich Internet Applications and Web Development for Programmers (2008).pdf
Prentice Hall Enterprise AJAX, Strategies for Building High Performance Web Applications (2008).pdf
SAMS Ajax for Web Application Developers (2007).pdf
SAMS Ajax Starter Kit, Quick Start Guide (2007).pdf
SAMS Teach Yourself Ajax in 10 Minutes (2006).pdf
SAMS Teach Yourself Ajax JavaScript and PHP, All in One (2009).pdf
SAMS Teach Yourself ASP.NET Ajax in 24 Hours (2009).pdf
SitePoint Build Your Own AJAX Web Applications (2006).pdf
Springer Publishing Ajax in Oracle JDeveloper (2008).pdf
Wiley Ajax Bible (2007).pdf
Wiley Ajax for Dummies (2006).pdf
Wiley JavaScript and AJAX for Dummies (2010).pdf
Wiley Learn JavaScript and Ajax with w3schools (2010).pdf
Wrox Press ASP.NET AJAX Programmer’s Reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5 (2007).pdf
Wrox Press Beginning Ajax (2007).pdf
Wrox Press Beginning Ajax with ASP.NET (2006).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 2.0 AJAX (2007).pdf
Wrox Press Professional Ajax (2006).pdf
Wrox Press Professional Ajax 2nd (2007).pdf
Wrox Press Professional Rich Internet Applications, AJAX and Beyond (2007).pdf


سی‌اس‌اس ( CSS: Cascading Style Sheets) در کنار HTML هستهٔ فناوری ساخت صفحه‌های وب هستند. سی‌اس‌اس روشی ساده برای نمایش چیدمان و جلوه‌های تصویری (مانند نوع قلم، رنگ و اندازه‌ها) بر صفحه‌های وب است.بیشترین استفاده‌ای که از این زبان در حال حاضر می‌شود مشخص کردن سبک صفحهٔ وب HTML و XHTML است ولی آن را می‌توان بر هر نوع مستند اکس‌ام‌ال از جمله SVG و XUL اعمال کرد. نگهداری و تغییر مشخصات سی‌اس‌اس به عهدهٔ کنسرسیوم وب جهانگستر است.در مجموعه حاصر جامع ترین و بهترین کتاب ها در مورد CSS گردآوری شده است.

A Book Apart Publishing CSS3 for Web Designers (2010).pdf
AddedBytes Cheat Sheets CSS-v1.pdf
AddedBytes Cheat Sheets CSS-v2.pdf
Addison-Wesley Developing Hybrid Applications for the iPhone, Using HTML CSS and JavaScript to Build Dynamic Apps for the iPhone (2009).pdf
Adobe Press Dreamweaver CS5.5, Designing and Developing for Mobile with jQuery HTML5 and CSS3 (2011).pdf
Apress AdvancED CSS (2009).pdf
Apress Beginning CSS Web Development, From Novice to Professional (2006).pdf
Apress Beginning HTML with CSS and XHTML, Modern Guide and Reference (2007).pdf

Apress Beginning iPhone and iPad Web Apps, Scripting with HTML5 CSS3 and JavaScript (2010).pdf
Apress CSS Mastery, Advanced Web Standards Solutions (2006).pdf
Apress CSS Mastery, Advanced Web Standards Solutions 2nd (2009).pdf
Apress Foundation Website Creation with CSS, XHTML and JavaScript (2008).pdf
Apress Getting StartED with CSS (2009).pdf
Apress HTML and CSS Web Standards Solutions (2009).pdf
Apress Pro Android Web Apps, Develop for Android Using HTML5 CSS3 and JavaScript (2011).pdf
Apress Pro CSS and HTML Design Patterns (2007).pdf
Apress Pro CSS for High Traffic Websites (2011).pdf
Apress Pro CSS Techniques (2006).pdf
Apress Pro HTML5 and CSS3 Design Patterns (2011).pdf
Apress Pro iOS Web Design and Development, HTML5 CSS3 and JavaScript with Safari (2011).pdf
Apress The Essential Guide to CSS and HTML Web Design (2007).pdf
Apress The Essential Guide to Dreamweaver CS3 with CSS, AJAX and PHP (2007).pdf
Apress The Essential Guide to Dreamweaver CS4 with CSS, AJAX and PHP (2009).pdf
Apress Web Standards Creativity, Innovations in Web Design with XHTML CSS and DOM Scripting (2007).pdf
Apress Web Standards, Mastering HTML5 CSS3 and XML (2011).pdf
Course Technology HTML, XHTML and CSS Complete 6th (2011).pdf
Course Technology HTML, XHTML and CSS Comprehensive 6th (2011).pdf
Course Technology HTML, XHTML and CSS for the Absolute Beginner (2010).pdf
Course Technology HTML, XHTML and CSS Introductory 6th (2011).pdf
Course Technology New Perspectives on Blended HTML, XHTML and CSS 2nd (2010).pdf
Course Technology New Perspectives on HTML and CSS 6th (2012).pdf
Course Technology Professional Web Design Techniques and Templates (CSS and XHTML) 3rd (2008).pdf
DZone Refcardz Core CSS, Part 1 (2008).pdf
DZone Refcardz Core CSS, Part 2 (2008).pdf
DZone Refcardz Core CSS, Part 3 (2008).pdf
Focal Press Picture CSS3 (2010).pdf
McFarland Publishers The CSS Arkansas, A Confederate Ironclad on Western Waters (2011).pdf
MCGraw-Hill Osborne HTML and CSS, The Complete Reference 5th (2010).pdf
MCGraw-Hill Osborne HTML XHTML and CSS, QuickSteps (2010).pdf
MCGraw-Hill Osborne Plug-In CSS, 100 Power Solutions (2011).pdf
New Riders Publishing Adapting to Web Standards, CSS and Ajax for Big Sites (2008).pdf
New Riders Publishing CSS for Print Designers (2011).pdf
New Riders Publishing Flexible Web Design, Creating Liquid and Elastic Layouts with CSS (2009).pdf
New Riders Publishing Handcrafted CSS, More Bulletproof Web Design (2010).pdf
New Riders Publishing HTML Dog, The Best-Practice Guide to XHTML and CSS (2007).pdf
New Riders Publishing Mastering CSS with DreamWeaver CS3 (2008).pdf
New Riders Publishing More Eric Meyer on CSS (2004).pdf
New Riders Publishing Speaking in Styles, Fundamentals of CSS for Web Designers (2009).pdf
New Riders Publishing Stunning CSS3, A Project-Based Guide to the Latest in CSS (2011).pdf
New Riders Publishing Stylin’ with CSS, A Designer’s Guide (2005).pdf
New Riders Publishing Stylin’ with CSS, A Designer’s Guide 2nd (2008).pdf
New Riders Publishing The CSS Detective Guide, Tricks for Solving Tough CSS Mysteries (2010).pdf
New Riders Publishing The Web Designer’s Guide to iOS Apps, Create iPhone iPod touch and iPad Apps with Web Standards (2011).pdf
No Starch Press The Book of CSS3, A Developer’s Guide to the Future of Web Design (2011).pdf
OReilly Building Android Apps with HTML CSS and JavaScript (2010).pdf
OReilly Building Android Apps with HTML CSS and JavaScript 2nd (2012).pdf
OReilly Building iPhone Apps with HTML CSS and JavaScript (2010).pdf
OReilly CSS Cookbook 3rd (2010).pdf
OReilly CSS Pocket Reference 3rd (2008).pdf
OReilly CSS Pocket Reference 4th (2011).pdf
OReilly CSS, The Definitive Guide 3rd (2007).pdf
OReilly CSS, The Missing Manual (2006).pdf
OReilly CSS, The Missing Manual 2nd (2009).pdf
OReilly Head First HTML with CSS and XHTML (2006).pdf
OReilly HTML and CSS, The Good Parts (2010).pdf
OReilly Making Isometric Social Real-Time Games with HTML5 CSS3 and Javascript (2011).pdf
Packt Publishing Dreamweaver CS5.5 Mobile and Web Development with HTML5, CSS3 and jQuery (2011).pdf
Peachpit Press The CSS Pocket Guide (2011).pdf
Peachpit Press Visual QuickPro Guide DHTML and CSS Advanced (2005).pdf
Peachpit Press Visual QuickProject Guide Styling Web Pages with CSS (2009).pdf
Peachpit Press Visual QuickStart Guide CSS3 (2011).pdf
Pragmatic Bookshelf Publishing HTML5 and CSS3, Develop with Tomorrow’s Standards Today (2010).pdf
Prentice Hall Brilliant HTML and CSS, What You Need to Know and How to Do It (2009).pdf
Prentice Hall Core CSS, Cascading Style Sheets (2000).pdf
Prentice Hall CSS, DHTML and JavaScript (1999).pdf
SAMS Teach Yourself CSS in 24 Hours (2002).pdf
SAMS Teach Yourself HTML and CSS in 24 Hours 8th (2010).pdf
SAMS Teach Yourself HTML, CSS and JavaScript All in One (2012).pdf
SAMS Teach Yourself Web Publishing with HTML and CSS in One Hour a Day 5th (2006).pdf
SAMS Teach Yourself Web Publishing with HTML and CSS in One Hour a Day 6th (2011).pdf
SitePoint Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML and CSS (2006).pdf
SitePoint Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML and CSS 2nd (2008).pdf
SitePoint Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML and CSS 3rd (2011).pdf
SitePoint Everything You Know About CSS Is Wrong (2008).pdf
SitePoint HTML Utopia, Designing without Tables Using CSS (2003).pdf
SitePoint HTML Utopia, Designing without Tables Using CSS 2nd (2006).pdf
SitePoint HTML5 and CSS3 for the Real World (2011).pdf
SitePoint The Art and Science of CSS (2007).pdf
SitePoint The CSS Anthology, 101 Essential Tips Tricks and Hacks 2nd (2007).pdf
SitePoint The CSS Anthology, 101 Essential Tips Tricks and Hacks 3rd (2009).pdf
SitePoint The CSS3 Anthology, Take Your Sites to New Heights 4th (2012).pdf
SitePoint The Ultimate CSS Reference (2008).pdf
Sybex Integrated HTML and CSS, A Smarter Faster Way to Learn (2005).pdf
Sybex Mastering Integrated HTML and CSS (2007).pdf
Visibooks Guide to HTML and CSS (2006).pdf
Wiley Beginning JavaScript and CSS Development with jQuery (2009).pdf
Wiley Creating Cool Web Sites with HTML, XHTML and CSS (2004).pdf
Wiley CSS Hacks and Filters, Making Cascading Style Sheets Work (2005).pdf
Wiley CSS Web Design for Dummies (2005).pdf
Wiley HTML XHTML and CSS Bible 3rd (2004).pdf
Wiley HTML XHTML and CSS Bible 5th (2010).pdf
Wiley HTML XHTML and CSS for Dummies 6th (2008).pdf
Wiley HTML XHTML and CSS for Dummies 7th (2011).pdf
Wiley HTML, CSS and JavaScript Mobile Development for Dummies (2011).pdf
Wiley HTML, XHTML and CSS (2008).pdf
Wiley HTML, XHTML and CSS All-in-One Desk Reference for Dummies (2008).pdf
Wiley HTML, XHTML and CSS All-in-One for Dummies 2nd (2011).pdf
Wiley Learn HTML and CSS with w3schools (2010).pdf
Wiley Smashing CSS, Professional Techniques for Modern Layout (2011).pdf
Wiley Teach Yourself VISUALLY HTML and CSS (2008).pdf
Wiley Web Design with HTML and CSS Digital Classroom (2011).pdf
Wrox Press Accessible XHTML and CSS Web Sites, Problem Design Solution (2005).pdf
Wrox Press Beginning CSS, Cascading Style Sheets for Web Design (2005).pdf
Wrox Press Beginning CSS, Cascading Style Sheets for Web Design 2nd (2007).pdf
Wrox Press Beginning CSS, Cascading Style Sheets for Web Design 3rd (2011).pdf
Wrox Press Beginning HTML XHTML CSS and JavaScript (2010).pdf
Wrox Press Beginning JavaScript and CSS Development with jQuery (2009).pdf
Wrox Press Beginning Web Programming with HTML, XHTML and CSS 2nd (2008).pdf
Wrox Press CSS Instant Results (2006).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 Design, CSS Themes and Master Pages (2007).pdf
Wrox Press Professional CSS, Cascading Style Sheets for Web Design (2005).pdf
Wrox Press Professional CSS, Cascading Style Sheets for Web Design 2nd (2008).pdf
Wrox Press Web Standards Programmer’s Reference, HTML CSS JavaScript Perl Python and PHP (2005).pdf


Css3 در واقع آخرین ورژن css است که دارای قابلیت های اضافی بسیار فراتر از دو نسل اول است. در مجموعه حاضر بهترین کتاب های آموزش  CSS3 گردآوری شده است.

Ebook List:
A Book Apart Publishing CSS3 for Web Designers (2010).pdf
Adobe Press Dreamweaver CS5.5, Designing and Developing for Mobile with jQuery HTML5 and CSS3 (2011).pdf
Adobe Press Using the CSS3 Mobile Pack for Adobe Fireworks CS5 (2012).pdf
Apress Beginning Android Web Apps Development, Develop for Android using HTML5 CSS3 and Javascript (2012).pdf
Apress Beginning CSS3 (2012).pdf
Apress Beginning HTML5 and CSS3 (2012).pdf

Apress Beginning iPhone and iPad Web Apps, Scripting with HTML5 CSS3 and JavaScript (2010).pdf
Apress CSS3 Solutions, Essential Techniques for CSS3 Developers (2012).pdf
Apress Foundation HTML5 with CSS3 (2012).pdf
Apress Foundation Website Creation with HTML5, CSS3 and JavaScript (2012).pdf
Apress Pro Android Web Apps, Develop for Android Using HTML5 CSS3 and JavaScript (2011).pdf
Apress Pro Android Web Game Apps, Using HTML5 CSS3 and JavaScript (2012).pdf
Apress Pro CSS3 Animation (2012).pdf
Apress Pro HTML5 and CSS3 Design Patterns (2011).pdf
Apress Pro iOS Web Design and Development, HTML5 CSS3 and JavaScript with Safari (2011).pdf
Apress The Essential Guide to HTML5 and CSS3 Web Design (2012).pdf
Apress Web Standards, Mastering HTML5 CSS3 and XML (2011).pdf
Focal Press Picture CSS3 (2010).pdf
Manning Hello HTML5 and CSS3, A User Friendly Reference Guide (2013).pdf
New Riders Publishing Stunning CSS3, A Project-Based Guide to the Latest in CSS (2011).pdf
New Riders Publishing The Web Designer’s Guide to iOS Apps, Create iPhone iPod touch and iPad Apps with Web Standards (2011).pdf
No Starch Press The Book of CSS3, A Developer’s Guide to the Future of Web Design (2011).pdf
OReilly CSS3, The Missing Manual 3rd (2013).pdf
OReilly Making Isometric Social Real-Time Games with HTML5 CSS3 and Javascript (2011).pdf
Packt Publishing Designing Next Generation Web Projects with CSS3 (2013).pdf
Packt Publishing Dreamweaver CS5.5 Mobile and Web Development with HTML5, CSS3 and jQuery (2011).pdf
Packt Publishing Instant Migration to HTML5 and CSS3 How-to (2013).pdf
Packt Publishing Responsive Web Design with HTML5 and CSS3 (2012).pdf
Peachpit Press Practical CSS3, Develop and Design (2013).pdf
Peachpit Press Visual QuickStart Guide CSS3 (2011).pdf
Peachpit Press Visual QuickStart Guide HTML5 and CSS3 7th (2012).pdf
Pragmatic Bookshelf Publishing HTML5 and CSS3, Develop with Tomorrow’s Standards Today (2010).pdf
SitePoint HTML5 and CSS3 for the Real World (2011).pdf
SitePoint The CSS3 Anthology, Take Your Sites to New Heights 4th (2012).pdf
Wiley HTML5 Games, Creating Fun with HTML5 CSS3 and WebGL (2012).pdf


HTML5 زبانی برای ساختن و ارائهٔ محتوا برای شبکه جهانی وب است، این پنجمین تجدید نظر از استاندارد HTML است (در سال ۱۹۹۰ ایجاد و در سال ۱۹۹۷ به عنوان HTML4 استاندارد شده‌است) و تاکنون همچنان در دست توسعه‌است. اهداف اصلی HTML5 بهبود این زبان به صورتی است که از جدیدترین فن آوری‌های چند رسانه‌ای پشتیبانی کند در حالی که هم به راحتی توسط انسان‌ها قابل خواندن باشد وهم به طور مداوم توسط رایانه‌ها و دستگاه‌ها (مرورگرهای وب، تجزیه کننده‌ها و غیره) قابل درک باشد. در مجموعه حاضر معتبر ترین و به روزترین کتاب های آموزش HTML5 گردآوری شده است.

A Book Apart Publishing HTML5 for Web Designers (2010)
Addison-Wesley HTML5 DeveloperÔÇÖs Cookbook (2012)
Addison-Wesley HTML5 Guidelines for Web Developers (2011)
Addison-Wesley Learning HTML5 Game Programming (2012)
Adobe Press Dreamweaver CS5.5, Designing and Developing for Mobile with jQuery HTML5 and CSS3 (2011)
Apress Beginning Android Web Apps Development, Develop for Android using HTML5 CSS3 and Javascript (2012)
Apress Beginning HTML5 and CSS3 (2012)
Apress Beginning iPhone and iPad Web Apps, Scripting with HTML5 CSS3 and JavaScript (2010)

Apress Beginning Nokia Apps Development, Qt and HTML5 for Symbian and MeeGo (2010)
Apress Beginning PhoneGap, Mobile Web Framework for JavaScript and HTML5 (2012)
Apress Beginning WebGL for HTML5 (2012)
Apress Foundation HTML5 Animation with JavaScript (2011)
Apress Foundation HTML5 Canvas, For Games and Entertainment (2011)
Apress Foundation HTML5 with CSS3 (2012)
Apress Foundation Website Creation with HTML5, CSS3 and JavaScript (2012)
Apress HTML5 Advertising (2013)
Apress HTML5 and JavaScript Projects (2011)
Apress HTML5 Games Most Wanted, Build the Best HTML5 Games (2012)
Apress HTML5 Mastery, Semantics Standards and Styling (2011)
Apress HTML5 Programming for ASP.NET Developers (2012)
Apress HTML5 Solutions, Essential Techniques for HTML5 Developers (2011)
Apress Learn GameSalad for iOS, Game Development for iPhone iPad and HTML5 (2012)
Apress Learn HTML5 and JavaScript for Android (2012)
Apress Learn HTML5 and JavaScript for iOS (2012)
Apress Metro Revealed, Building Windows 8 Apps with HTML5 and JavaScript (2012)
Apress Practical HTML5 Projects (2012)
Apress Pro Android Web Apps, Develop for Android Using HTML5 CSS3 and JavaScript (2011)
Apress Pro Android Web Game Apps, Using HTML5 CSS3 and JavaScript (2012)
Apress Pro HTML5 Accessibility, Building an Inclusive Web (2012)
Apress Pro HTML5 and CSS3 Design Patterns (2011)
Apress Pro HTML5 Games (2012)
Apress Pro HTML5 Performance (2012)
Apress Pro HTML5 Programming 2nd (2011)
Apress Pro HTML5 Programming, Powerful APIs for Richer Internet Application Development (2010)
Apress Pro HTML5 with Visual Studio 2012 (2012)
Apress Pro iOS Web Design and Development, HTML5 CSS3 and JavaScript with Safari (2011)
Apress Pro Windows 8 Development with HTML5 and JavaScript (2012)
Apress The Definitive Guide to HTML5 (2011)
Apress The Definitive Guide to HTML5 Video (2010)
Apress The Essential Guide to HTML5 and CSS3 Web Design (2012)
Apress The Essential Guide to HTML5, Using Games to Learn HTML5 and JavaScript (2010)
Apress Web Standards, Mastering HTML5 CSS3 and XML (2011)
CreateSpace Publishing The Truth about HTML5 (2012)
Focal Press Building Websites with HTML5 to Work with Mobile Phones (2011)
Focal Press HTML5, Designing Rich Internet Applications (2010)
Focal Press Rendering HTML5 Illustration (2010)
Manning Hello HTML5 and CSS3, A User Friendly Reference Guide (2013)
Microsoft Press HTML5, Step by Step (2011)
Microsoft Press Start Here, Learn HTML5 (2013)
New Riders Publishing Introducing HTML5 (2011)
New Riders Publishing Introducing HTML5 2nd (2012)
OReilly Building Hypermedia APIs with HTML5 and Node (2012)
OReilly Creating HTML5 Animations with Flash and Wallaby (2011)
OReilly Head First HTML5 Programming (2011)
OReilly HTML5 and JavaScript Web Apps (2013)
OReilly HTML5 Architecture (2012) [beta release]
OReilly HTML5 Canvas, Native Interactivity and Animation for the Web (2011)
OReilly HTML5 Cookbook (2011)
OReilly HTML5 for Publishers (2011)
OReilly HTML5 Geolocation (2011)
OReilly HTML5 Hacks (2013)
OReilly HTML5 Media (2011)
OReilly HTML5, The Missing Manual (2011)
OReilly HTML5, Up and Running (2010)
OReilly Introducing HTML5 Game Development (2012)
OReilly Making Isometric Social Real-Time Games with HTML5 CSS3 and Javascript (2011)
OReilly Programming HTML5 Applications (2011)
OReilly Supercharged JavaScript Graphics, With HTML5 Canvas and jQuery (2011)
OReilly Using the HTML5 Filesystem API (2011)
OReilly What Is HTML5 (2011)
Packt Publishing Dreamweaver CS5.5 Mobile and Web Development with HTML5, CSS3 and jQuery (2011)
Packt Publishing HTML5 Boilerplate Web Development (2012)
Packt Publishing HTML5 Canvas Cookbook (2011)
Packt Publishing HTML5 Games Development by Example, Beginner’s Guide (2011)
Packt Publishing HTML5 Graphing and Data Visualization Cookbook (2012)
Packt Publishing HTML5 Mobile Development Cookbook (2012)
Packt Publishing HTML5 Multimedia Development Cookbook (2011)
Packt Publishing HTML5 Video How-To (2012)
Packt Publishing Instant Migration to HTML5 and CSS3 How-to (2013)
Packt Publishing Responsive Web Design with HTML5 and CSS3 (2012)
Peachpit Press HTML5 Multimedia, Develop and Design (2012)
Peachpit Press Visual QuickStart Guide HTML5 and CSS3 7th (2012)
Pragmatic Bookshelf Publishing HTML5 and CSS3, Develop with Tomorrow’s Standards Today (2010)
Prentice Hall Core HTML5 Canvas, Graphics Animation and Game Development (2012)
Rockable Press Decoding HTML5 (2012)
SAMS Teach Yourself HTML5 in 10 Minutes (2011)
SAMS Teach Yourself HTML5 Mobile Application Development in 24 Hours (2012)
SitePoint HTML5 and CSS3 for the Real World (2011)
Wiley HTML5 Digital Classroom (2011)
Wiley HTML5 for Dummies Quick Reference (2011)
Wiley HTML5 Games, Creating Fun with HTML5 CSS3 and WebGL (2012)
Wiley HTML5, Your Visual Blueprint for Designing Rich Web Pages and Applications (2012)
Wiley Smashing HTML5 (2011)
Wiley Teach Yourself VISUALLY HTML5 (2011)
Wrox Press HTML5 24-Hour Trainer (2011)
Wrox Press Professional HTML5 Mobile Game Development (2012)


جوملا! (Joomla!‎) نام یک نرم‌افزار آزاد و متن باز برای مدیریت محتوای اینترنتی است. جوملا! به زبان پی‌اچ‌پی نوشته شده‌است و از پایگاه دادهٔ my SQL استفاده می‌کند. قابلیت‌های جوملا! شامل امکان بارگذاری موقت در حافظه برای بهبود کارایی (caching)، ایجاد فهرست خودکار، ارسال خبر از طریق قالب RSS، ارائهٔ نسخه قابل چاپ، بخش‌های کوتاه خبری، تالار گفتگو، نظر سنجی، تقویم، جستجوی اینترنت و پشتیبانی از زبان‌های متعدد (از جمله فارسی) است. در این مجموعه سعی شده بهترین کتاب های حال حاضر برای فراگیری این سیستم مدیریت محتوای محبوب گردآوری شود.

Addison-Wesley Professional Joomla Explained, Your Step-by-Step Guide (2012).pdf
Addison-Wesley The Official Joomla Book (2011).pdf
Apress Beginning Joomla, From Novice to Professional (2007).pdf
Apress Beginning Joomla, From Novice to Professional 2nd (2009).pdf
Apress Foundation Joomla (2009).pdf
Course Technology Picture Yourself Building a Web Site with Joomla 1.6 (2012).pdf
OReilly Up and Running with Joomla 2nd (2009).pdf
OReilly Using Joomla (2010).pdf

Packt Publishing Building Job Sites with Joomla (2010).pdf
Packt Publishing Building Websites with Joomla (2006).pdf
Packt Publishing Building Websites with Joomla 1.5 (2008).pdf
Packt Publishing Joomla 1.5 Content Administration (2009).pdf
Packt Publishing Joomla 1.5 Cookbook (2010).pdf
Packt Publishing Joomla 1.5 Development Cookbook (2009).pdf
Packt Publishing Joomla 1.5 JavaScript jQuery (2010).pdf
Packt Publishing Joomla 1.5 Multimedia (2010).pdf
Packt Publishing Joomla 1.5 SEO, Improve the Search Engine Friendliness of Your Website (2009).pdf
Packt Publishing Joomla 1.5 Site Blueprints (2010).pdf
Packt Publishing Joomla 1.5 Template Design (2009).pdf
Packt Publishing Joomla 1.5 Templates Cookbook (2010).pdf
Packt Publishing Joomla 1.5 Top Extensions Cookbook (2010).pdf
Packt Publishing Joomla 1.5, Beginner’s Guide (2001).pdf
Packt Publishing Joomla 1.5x Customization, Make Your Site Adapt to Your Needs (2009).pdf
Packt Publishing Joomla 1.6 First Look (2011).pdf
Packt Publishing Joomla Cash (2007).pdf
Packt Publishing Joomla E-Commerce with VirtueMart (2009).pdf
Packt Publishing Joomla Social Networking with JomSocial (2010).pdf
Packt Publishing Joomla Template Design (2007).pdf
Packt Publishing Joomla VirtueMart 1.1 Theme and Template Design (2011).pdf
Packt Publishing Joomla Web Security (2008).pdf
Packt Publishing Joomla with Flash (2009).pdf
Packt Publishing Learning Joomla 1.5 Extension Development, Creating Modules Components and Plug-Ins with PHP (2007).pdf
Packt Publishing Mastering Joomla 1.5, Extension and Framework Development (2007).pdf
Packt Publishing Mastering Joomla 1.5, Extension and Framework Development 2nd (2010).pdf
PeachPit Press Visual QuickStart Guide Joomla 2nd (2011).pdf
Prentice Hall Joomla 1.5, A User’s Guide 2nd (2009).pdf
Prentice Hall Joomla 1.6, A User’s Guide 3rd (2011).pdf
Wiley Joomla Bible (2010).pdf
Wiley Joomla for Dummies (2009).pdf
Wiley Joomla for Dummies 2nd (2011).pdf
Wrox Press Beginning Joomla Web Site Development (2009).pdf
Wrox Press Joomla Start to Finish (2010).pdf
Wrox Press Professional Joomla (2007).pdf
Wrox Press Professional Mobile Web Development with WordPress Joomla and Drupal (2011).pdf


jQuery یک کتابخانه جاوااسکریپت سبک وزن چند مرورگری می‌باشد که برای ساده کردن نوشتن اسکریپ‌های سمت-مشتری در HTML طراحی شده است.جی کوری امروزه محبوبترین کتابخانه جاوااسکریپت در حال استفاده است.

جی کوری همچنین این اختیار را به برنامه نویسان می دهد که افزایه هایی برای کتابخانه Java Script ایجاد کنند . جدا از این‌ها جی کوری به توسعه دهندگان این اختیار را می دهد که تکه برنامه‌های سطح پایین مبادله ای (ارتباط مرورگر با کاربر) و یا انیمیشنی و حتی افکت‌های پیشرفته و سطح بالا و ایجاد اشیا فرضی را ایجاد کنند. به کارگیری همه این اجزای جی کوری کمک می‌کند صفحات وب قدرتمند و داینامیک(پویا) داشته باشیم.

jQuery شامل ویژگی‌های زیر می باشد:

– می توان به عناصر موجود در پرونده دسترسی پیدا کرد و آن‌ها تغییر و دستکاری نمود.

– کنترل آسان و قدرتمند تر رویدادها(Events)

– دستکاری CSS

– ایجاد افکت و حرکات انیمیشین

– توسعه دادن افزایه ها

– برنامه‌های کوچک سودمند

در مجموعه ی پیش رو جامع ترین و به روزترین کتاب های آموزشی جی کوئری گردآوری شده است.

 

Ebook List :
Adobe Press Dreamweaver CS5.5, Designing and Developing for Mobile with jQuery HTML5 and CSS3 (2011).pdf
Apress jQuery Recipes, A Problem-Solution Approach (2010).pdf
Apress Pro jQuery (2012).pdf
Apress Pro jQuery Mobile (2011).pdf
Apress Pro PHP and jQuery (2010).pdf
Apress Pro SharePoint with jQuery (2011).pdf
DZone Refcardz jQuery Selectors (2008).pdf
Focal Press Developing Websites with jQuery Mobile (2011).pdf
Focal Press Working with jQTouch to Build Websites on Top of jQuery (2011).pdf

Lulu Press jQuery Enlightenment (2009).pdf
Manning jQuery in Action (2008).pdf
Manning jQuery in Action 2nd (2010).pdf
OReilly Head First jQuery (2011).pdf
OReilly JavaScript and jQuery, The Missing Manual 2nd (2012).pdf
OReilly jQuery Cookbook (2010).pdf
OReilly jQuery Mobile (2011).pdf
OReilly jQuery Mobile, Up and Running (2012).pdf
OReilly jQuery Pocket Reference (2011).pdf
OReilly jQuery UI (2012).pdf
OReilly Supercharged JavaScript Graphics, With HTML5 Canvas and jQuery (2011).pdf
Packt Publishing ASP.NET jQuery Cookbook (2011).pdf
Packt Publishing CMS Design Using PHP and jQuery (2010).pdf
Packt Publishing Django JavaScript Integration, AJAX and jQuery (2010).pdf
Packt Publishing Dreamweaver CS5.5 Mobile and Web Development with HTML5, CSS3 and jQuery (2011).pdf
Packt Publishing Drupal 6 JavaScript and jQuery (2009).pdf
Packt Publishing Joomla 1.5 JavaScript jQuery (2010).pdf
Packt Publishing jQuery 1.3 with PHP (2009).pdf
Packt Publishing jQuery 1.4 Animation Techniques, Beginner’s Guide (2011).pdf
Packt Publishing jQuery 1.4 Plugin Development, Beginner’s Guide (2010).pdf
Packt Publishing jQuery 1.4 Reference Guide (2010).pdf
Packt Publishing jQuery Mobile First Look (2011).pdf
Packt Publishing jQuery Reference Guide (2007).pdf
Packt Publishing jQuery Tools UI Library (2012).pdf
Packt Publishing jQuery UI 1.6, The User Interface Library for jQuery (2009).pdf
Packt Publishing jQuery UI 1.7, The User Interface Library for jQuery (2009).pdf
Packt Publishing jQuery UI 1.8, The User Interface Library for jQuery (2011).pdf
Packt Publishing jQuery UI Themes, Beginner’s Guide (2011).pdf
Packt Publishing Learning jQuery (2007).pdf
Packt Publishing Learning jQuery 1.3 (2009).pdf
Packt Publishing Learning jQuery 3rd (2011).pdf
Packt Publishing PHP jQuery Cookbook (2010).pdf
Packt Publishing WordPress 3.0 jQuery (2010).pdf
Peachpit Press Applied jQuery, Develop and Design (2012).pdf
Peachpit Press Visual QuickStart Guide jQuery (2009).pdf
SitePoint jQuery, Novice to Ninja (2010).pdf
SitePoint jQuery, Novice to Ninja 2nd (2012).pdf
Wiley Beginning JavaScript and CSS Development with jQuery (2009).pdf
Wiley jQuery for Dummies (2010).pdf
Wiley Professional XMPP Programming with JavaScript and jQuery (2010).pdf
Wiley Smashing jQuery (2011).pdf
Wrox Press Beginning JavaScript and CSS Development with jQuery (2009).pdf
Wrox Press Professional jQuery (2012).pdf
Wrox Press Professional XMPP Programming with JavaScript and jQuery (2010).pdf


زبان برنامه نویسی PHP یک زبان برنامه نویسی تحت وب است. بی شک کسانی که در زمینه طراحی و پیاده سازی وب فعالیت می کنند، این موضوع را مورد توجه قرار داده اند که به کمک PHP شما بسیاری از پیچیدگی هایی را که در زبان های دیگر دارید را نخواهید داشت. چرا که PHP از لحاظ ساختاری بسیار ساده است، وابسته به محیط خاصی نیست، دستورزبان ساده ای دارد و از همه مهمتر از امنیت بالایی برخوردار است. به کمک PHP سایت های مدیریت مجتوا مانند Facebook بسیار راحت تر خواهند بود.

PHP به کمک پایگاه داده opensource خود که mySQL نام دارد، تیم قوی را برای راه اندازی هرگونه وب سایت خواهند داشت. به طوری که وابستگی شما را نسبت به دیگر ابزارها کاهش می دهند و بدین صورت مدیریت و برنامهریزی پروژه منطقی تر و ساده تر به پایان خواهد رسید.

مجموعه ای از کتاب های PHP و mySQL در این بخش گردآوری شده تا علاوه بر آشنایی با مفاهیم کلی، تکنیک های خاص برنامه نویسی به این زبان را فرا بگیرید.

Zend Framework in Action
Wiley_Wrox_Expert_PHP_and_MySQL.pdf
phpmysql4-download.zip
Sitepoint_-_Build_Your_Own_Database_Driven_Web_Site_Using_PHP___MySQL_4th_Edition__2009_.pdf
PHP6 MySQL Programming for the Absolute Beginner.pdf
۰۴۷۰۳۹۱۱۴۶٫pdf
۱۵۹۸۶۳۴۷۱۲٫pdf
۱۵۹۸۶۳۷۹۸۳٫pdf
Apress.Pro.PHP.Patterns.Frameworks.Testing.and.More(2008)_www.updatesofts.com.pdf
PHP5PowerPrograming.pdf
Teach_Yourself_PHP_In_10_Minutes.chm
John_Wiley___Sons_-_MySQL_PHP_Database_Applications__Second_.pdf
Programming_PHP_OReilly.pdf
PHPObjectOrientedSolutions.pdf
php_architect_s_Guide_to_Programming_with_Zend_Framework.pdf
Apress.Practical.Web.2.0.Applications.with.PHP.Dec.2007.pdf
Beginning_PHP_and_MySQL__From_Novice_to_Professional.pdf
LearningPHP&MySQL,2nded.[OReilly2007].pdf
PHP6andMySQL5forDynamicWebSites.pdf
Apress.Beginning.PHP.and.MySQL.3rd.Edition.Mar.2008.pdf
Apress.Beginning.PHP.and.MySQL.3rd.Edition.Mar.2008-BBL.pdf
Apress.Beginning.PHP.and.MySQL.E.Commerce.2nd.Edition.Feb.2008-BBL.pdf
۰۳۲۱۵۲۵۹۹X.pdf
SitePoint-ThePHPAnthology-VolumeI-Foundations(2).pdf
ZendFrameworkinAction.pdf
Zend Framework in Action.pdf
For.Dummies.PHP.and.MySQL.Web.Development.All.in.One.Desk.Reference.For.Dummies.Jan.2008.pdf
OReilly.Learning.PHP.and.MySQL.2nd.Edition.Aug.2007(2).pdf
OReilly.Learning.PHP.and.MySQL.2nd.Edition.Aug.2007.pdf
Prentice_Hall_Core_Web_Application_Development_with_PHP_and_MySQL.chm
SitePoint,.The.PHP.Anthology.(2007),.2Ed.BBL.[0975841998].pdf
Wrox_Press_Professional_PHP_Programming.pdf
PHP_by_Example.pdf
OReilly.Learning.PHP.and.MySQL.Jun.2006.chm
Advanced_PHP_for_Web_Professionals_2002.chm
Sams.Web.Publishing.with.PHP.and.FileMaker.9.Sep.2007.pdf
(۲۰۰۵)[PrenticeHall]Php5PowerProgramming.pdf
(۲۰۰۵)[Wiley]BeginningPhp5ApacheAndMysqlWebDevelopment.pdf
(۲۰۰۵)[Addison-Wesley]Php5.chm
(۲۰۰۴)[Wiley]Php5ForDummies.pdf
(۲۰۰۶)[Wrox]ProfessionalLamp-Linux,Apache,Mysql,&Php5WebDevelopment.pdf
(۲۰۰۴)[Wiley]Php5AndMysqlBible.pdf
(۲۰۰۴)[OReilly]LearningPhp5.chm
Manning.PHP.in.Action.Jun.2007.pdf
Wrox.Professional.Search.Engine.Optimization.with.PHP.Apr.2007.pdf
TheDefinitiveGuidetoSymfony.pdf
Sams.PHP.And.MySQL.Web.Development.by.Luke.Welling.and.Laura.Thompson.pdf
PHPGameProgramming.pdf
PHPProgrammingWithPEAR.pdf
FriendSoft.Foundation.PHP.5.for.Flash.Mar.2005.pdf
FriendsofED.PHP.Solutions.Dynamic.Web.Design.Made.Easy.pdf
Peachpit.Press.PHP.5.Advanced.Mar.2007.pdf
OReilly.Learning.PHP.5.chm
OReilly.PHP.Cookbook.2nd.Edition.Aug.2006.chm
ProgrammingPHP,2ndEd-R.Lerdorf,P.MacIntyre,K.Tatroe-O Reilly-2006.chm
PHP Solutions Dynamic Web Design Made Easy Friends of Ed.pdf
Apress.Beginning.Ajax.with.PHP.From.Novice.to.Professional.Oct.2006.pdf
PhpDevelopersCookbookSecondEditionSams.chm
SitePoint-ThePHPAnthology-VolumeII-Aplications.pdf
SitePoint-ThePHPAnthology-VolumeII-Aplications(2).pdf
Sams.Teach.Yourself.PHP.MySQL.and.Apache.All.in.One.3rd.Edition.Jun.2006.chm
Wrox.Professional.Web.APIs.with.PHP.eBay.Google.Paypal.Amazon.FedEx.plus.Web.Feeds.Jul.2006.chm
Smarty.PHP.Template.Programming.and.Applications_Packt_2006.pdf
No.Starch.Press.Object.Oriented.PHP.Concepts.Techniques.and.Code.Jun.2006.pdf
premierpress-php.mysqlprogrammingfortheabsolutebeginner.chm
sams-samsteachyourselfphp,mysqlandapachein24hours.chm
o reilly-webdatabaseapplicationswithphp&mysql,secondedition.chm
prenticehallptr-corephpprogramming,thirdedition.chm
OReilly.Programming.PHP.2nd.Edition.Apr.2006(2).chm
OReilly.Programming.PHP.2nd.Edition.Apr.2006.chm
Pro.PHP.XML.and.Web.Services_Robert.Richards_Apress_2006.pdf
Apress.Beginning.PHP.and.MySQL.5.From.Novice.to.Professional.2nd.Edition.Jan.2006.pdf
PremierPress-PHPProfessionalProjects.chm
PHP.Hacks_Jack.Herrington_O.Reilly_2005.chm
WileyPublishing-PHPandMySQLEverydayAppsForDummies.pdf
phparchitects.Guide.To.PHP.Design.Patterns_Jason.E.Sweat_July2005.pdf
SitePoint-ThePHPAnthology-VolumeI-Foundations.pdf
LearningPHP5.chm
JohnWiley&Sons-PHP5ForDummies.pdf
JohnWiley&Sons-PHPandMySQLforDummies,SecondEdition.pdf
johnwiley&sons-mysql_phpdatabaseapplications,secondedition.pdf
Premier.Press.PHP.Fast.And.Easy.Web.Development.2nd.Edition.eBook-LiB.chm
PHPfortheWorldWideWebVisualQuickStartGuide.chm
OReilly-PHPPocketReference-2ndEdition.chm
MySQLandPHPDatabaseApplications.pdf


طراحان و توسعه دهندگان وب به خوبی با مجموعه SitePoint آشنا هستند ناشری استرالیایی که ۱۴ سال است به آموزش و انتشار کتاب های معتبر در شاخه طراحی و توسعه وب مشغول است. در مجموعه حاضر سعی شده بهترین و پرمخاطب ترین کتاب های SitePoint گرد آوری شود.

Ebook List:

SitePoint 31 Days to Build a Better Blog (2000).pdf
SitePoint Build Mobile Websites and Apps for Smart Devices (2011).pdf
SitePoint Build Your Own AJAX Web Applications (2006).pdf
SitePoint Build Your Own ASP.NET 2.0 Website Using C# and VB 2nd (2006).pdf
SitePoint Build Your Own ASP.NET 3.5 Web Site Using C# and VB 3rd (2008).pdf
SitePoint Build Your Own ASP.NET 4 Web Site Using C# and VB 4th (2011).pdf
SitePoint Build Your Own ASP.NET Website Using C# and VB.NET (2004).pdf
SitePoint Build Your Own Database Driven Website Using PHP and MySQL (2003).pdf
SitePoint Build Your Own Database Driven Website Using PHP and MySQL 3rd (2006).pdf
SitePoint Build Your Own Database Driven Website Using PHP and MySQL 4th (2009).pdf
SitePoint Build Your Own Firefox Extension (2009).pdf

SitePoint Build Your Own Ruby on Rails Web Applications (2007).pdf
SitePoint Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML and CSS (2006).pdf
SitePoint Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML and CSS 2nd (2008).pdf
SitePoint Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML and CSS 3rd (2011).pdf
SitePoint Build Your Own Wicked WordPress Themes (2010).pdf
SitePoint Create Stunning HTML Email That Just Works (2010).pdf
SitePoint Deliver First Class Web Sites, 101 Essential Checklists (2006).pdf
SitePoint DHTML Utopia, Modern Web Design Using JavaScript and DOM (2005).pdf
SitePoint Everything You Know About CSS Is Wrong (2008).pdf
SitePoint Fancy Form Design (2009).pdf
SitePoint Firefox 3 Revealed, What’s New What’s Hot and What’s Not (2008).pdf
SitePoint Firefox Secrets (2005).pdf
SitePoint Host Your Web Site in the Cloud, Amazon Web Services Made Easy (2010).pdf
SitePoint HTML Utopia, Designing without Tables Using CSS (2003).pdf
SitePoint HTML Utopia, Designing without Tables Using CSS 2nd (2006).pdf
SitePoint HTML5 and CSS3 for the Real World (2011).pdf
SitePoint jQuery, Novice to Ninja (2010).pdf
SitePoint jQuery, Novice to Ninja 2nd (2012).pdf
SitePoint Online Marketing Inside Out (2009).pdf
SitePoint Outsourcing Web Projects, 6 Steps to a Smarter Business (2006).pdf
SitePoint Photography for the Web (2010).pdf
SitePoint PHP Master, Write Cutting-Edge Code (2011).pdf
SitePoint Web Design (2009).pdf
SitePoint Simply JavaScript (2007).pdf
SitePoint Simply Rails 2 2nd (2008).pdf
SitePoint Simply SQL (2008).pdf
SitePoint The Art and Science of CSS (2007).pdf
SitePoint The Art and Science of JavaScript (2007).pdf
SitePoint The ASP.NET 2.0 Anthology, 101 Essential Tips Tricks and Hacks (2007).pdf
SitePoint The CSS Anthology, 101 Essential Tips Tricks and Hacks 2nd (2007).pdf
SitePoint The CSS Anthology, 101 Essential Tips Tricks and Hacks 3rd (2009).pdf
SitePoint The CSS3 Anthology, Take Your Sites to New Heights 4th (2012).pdf
SitePoint The Flash Anthology, Cool Effects and Practical ActionScript (2004).pdf
SitePoint The JavaScript Anthology, 101 Essential Tips Tricks and Hacks (2006).pdf
SitePoint The Photoshop Anthology, 101 Web Design Tips Tricks and Techniques (2006).pdf
SitePoint The PHP Anthology Vol. 1, Foundations (2003).pdf
SitePoint The PHP Anthology Vol. 2, Applications (2003).pdf
SitePoint The PHP Anthology, 101 Essential Tips Tricks and Hacks 2nd (2007).pdf
SitePoint The Principles of Beautiful Web Design (2007).pdf
SitePoint The Principles of Beautiful Web Design 2nd (2010).pdf
SitePoint The Principles of Project Management (2008).pdf
SitePoint The Principles of Successful Freelancing (2008).pdf
SitePoint The Ultimate CSS Reference (2008).pdf
SitePoint The Ultimate HTML Reference (2008).pdf
SitePoint The WordPress Anthology (2011).pdf
SitePoint Thinking Web, Voices of the Community (2011).pdf


ایجاد فناوری XML یا زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر (eXtensible Markup Language) را باید بدون تردید یکی از بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین گام هایی به حساب آورد که در مسیر حل مشکل مقیاس‌پذیری در اینترنت مدرن برداشته شده‌است. پس از ایجاد اکس‌ام‌ال توسط کنسرسیوم وب (W3C) در سال ۱۹۹۶ (میلادی)، دست‌اندرکاران بسیاری از پروژه‌های محاسبات توزیع‌شده به استفادهٔ گسترده از آن روی آوردند. در حال حاضر، گوناگونی، میزان، و ابعاد فراوان به‌کارگیری اکس‌ام‌ال در اغلب زمینه‌ها و ساختارهای اینترنت امروزین به راستی شگفت‌آور است. فقط به عنوان نمونه، باید یادآور شد که تقریباً تمامی فنّآوری‌های خدمات وب، گرافیک برداری مقیاس‌پذیر، آردی‌اف، و بسیاری از موارد دیگر، تنها با اکس‌ام‌ال انجام‌پذیر است.
در مجموعه کتاب حاضر بهترین کتاب های آموزشی در زمینه ی اکس ام ال گردآوری شده است.

Addison-Wesley Processing XML with Java, A Guide to SAX DOM JDOM JAXP and TrAX (2002).pdf
Addison-Wesley Professional C# Developer’s Guide to ASP.NET XML and ADO.NET (2002).pdf
Addison-Wesley Professional Essential XML Quick Reference (2002).pdf
Addison-Wesley Real World XML Web Services, For VB and VB .NET Developers (2003).pdf
Addison-Wesley The Guru’s Guide to SQL Server Stored Procedures, XML and HTML (2001).pdf
Addison-Wesley The XML Companion 3rd (2001).pdf
Addison-Wesley The XML Schema Complete Reference (2002).pdf
Addison-Wesley Understanding Web Services, XML WSDL SOAP and UDDI (2000).pdf
Addison-Wesley XML and SQL, Developing Web Applications (2001).pdf

Addison-Wesley XML Topic Maps, Creating and Using Topic Maps for the Web (2002).pdf
Addison-Wesley XPath XLink XPointer and XML, A Practical Guide to Web Hyperlinking and Transclusion (2002).pdf
Adobe Press A Designer’s Guide to Adobe InDesign and XML (2008).pdf
American Library Association Putting XML to Work in the Library (2004).pdf
Apress Beginning XML with C# 2008, From Novice to Professional (2008).pdf
Apress Beginning XML with DOM and Ajax, From Novice to Professional (2006).pdf
Apress Foundation XML and E4X for Flash and Flex (2009).pdf
Apress Pro .NET 2.0 XML (2007).pdf
Apress Pro Apache XML (2006).pdf
Apress Pro PHP XML and Web Services (2006).pdf
Apress Pro SQL Server 2008 XML (2008).pdf
Apress Pro XML Development with Java Technology (2006).pdf
Apress The Definitive Guide to Berkeley DB XML (2006).pdf
Apress Web Standards, Mastering HTML5 CSS3 and XML (2011).pdf
Apress XML and FrameMaker (2004).pdf
Apress XML Programming, Web Applications and Web Services with JSP and ASP (2002).pdf
Cambridge University Press Foundations of XML Processing, The Tree-Automata Approach (2011).pdf
Cambridge University Press Integration-Ready Architecture and Design, Software Engineering with XML Java .NET Wireless Speech and Knowledge Technologies (2004).pdf
Cambridge University Press Mobile Computing Principles, Designing and Developing Mobile Applications with UML and XML (2004).pdf
Course Technology Advanced XML Applications from the Experts at The XML Guild (2007).pdf
Course Technology New Perspectives on HTML, XHTML and XML 3rd (2010).pdf
CRC Press XML Databases and the Semantic Web (2002).pdf
DZone Refcardz Using XML in Java (2008).pdf
Elsevier Digital Press Corporate Portals Empowered with XML and Web Services (2003).pdf
Focal Press Flash XML Applications (2008).pdf
Hungry Minds XHTML, Moving Toward XML (2000).pdf
Hungry Minds XML Bible 2nd (2001).pdf
Hungry Minds XML Weekend Crash Course (2001).pdf
IBM Press DB2 Express-C, The Developer Handbook for XML PHP C C++ Java and .NET (2006).pdf
IBM Press The XML Files, Using XML for Business-to-Business and Business-to-Consumer Applications (2000).pdf
IBM Press XML on z-OS and OS-390, Introduction to a Service-Oriented Architecture (2003).pdf
Idea Group Publishing Advances In UML and XML-Based Software Evolution (2005).pdf
Idea Group Publishing Open and Novel Issues in XML Database Applications (2009).pdf
Idea Group Publishing Software Evolution with UML and XML (2005).pdf
IDG Books XML Bible (1999).pdf
IDG Books XML, Your Visual Blueprint for Building Expert Web Pages (2001).pdf
Information Science Reference Advanced Applications and Structures in XML Processing, Label Streams Semantics Utilization and Data Query Technologies (2010).pdf
Information Science Reference Services and Business Computing Solutions with XML, Applications for Quality Management and Best Processes (2009).pdf
Kluwer Academic Publishers The SGML FAQ Book, Understanding the Foundation of HTML and XML (1997) (Scan, OCR).pdf
Made Simple Books XML Made Simple (2004).pdf
Manning J2EE and XML Development (2002).pdf
Manning Java 2EE and XML Development (2002).pdf
MCGraw-Hill Osborne Oracle Database 10g XML and SQL, Design Build and Manage XML Applications in Java C C++ and PL-SQL (2004).pdf
MCGraw-Hill Osborne Schaum’s Outline of Theory and Problems of XML (2002).pdf
MCGraw-Hill Osborne SQL Server 2000 Stored Procedure and XML Programming 2nd (2003).pdf
MCGraw-Hill Osborne VoiceXML 2.0 Developer’s Guide (2002).pdf
MCGraw-Hill Osborne XML Security (2002).pdf
MCGraw-Hill Osborne XML, eCommerce Solutions for Business and IT Managers (2001).pdf
Microsoft Press Applied XML Programming for Microsoft .NET (2003).pdf
Microsoft Press Building XML Web Services for the Microsoft .NET Platform (2002).pdf
Microsoft Press Developing XML Web Services using Microsoft ASP.NET, Delivery Guide (2002).pdf
Microsoft Press HTML and XML for Beginners (2001).pdf
Microsoft Press XML Step by Step 2nd (2002).pdf
Morgan & Claypool Publishing Relational and XML Data Exchange (2010).pdf
Morgan & Claypool Publishing XML Retrieval (2009).pdf
Morgan Kaufmann Data on the Web, From Relations to Semistructured Data and XML (1999) (Scan, OCR).pdf
Morgan Kaufmann Modeling Business Objects with XML Schema (2003).pdf
Morgan Kaufmann Querying XML, XQuery XPath and SQL-XML in Context (2006).pdf
Morgan Kaufmann System Architecture with XML (2003).pdf
Morgan Kaufmann XML in Data Management (2004).pdf
Mulberry Technologies Inc. XML Syntax Quick Reference (2006).pdf
New Riders Publishing Cocoon, Building XML Applications (2002).pdf
New Riders Publishing XML XSLT Java and JSP, A Case Study in Developing a Web Application (2001).pdf
No Starch Press The Book of SAX, The Simple API for XML (2002).pdf
Oracle Press XML API Reference, 10g Release 1 (2003).pdf
Oracle Press XML DB Developer’s Guide, 10g Release 1 (2003).pdf
Oracle Press XML Developer’s Kit Programmers Guide, 10g Release 1 (2003).pdf
OReilly Beyond Schemas, Planning Your XML Model (2007).pdf
OReilly Building Oracle XML Applications (2000).pdf
OReilly Java and XML (2000).pdf
OReilly Java and XML 2nd (2001).pdf
OReilly Java and XML Data Binding (2002).pdf
OReilly Learning XML (2001).pdf
OReilly Perl and XML (2000).pdf
OReilly Programming Web Services with XML-RPC (2001).pdf
OReilly Python and XML (2002).pdf
OReilly SAX2 Simple API for XML (2002).pdf
OReilly SVG Essentials, Producing Scalable Vector Graphics with XML (2002).pdf
OReilly Web Services Essentials, Distributed Applications with XML-RPC SOAP UDDI and WSDL (2002).pdf
OReilly XML in a Nutshell 3rd (2004).pdf
OReilly XML Pocket Reference (1999).pdf
OReilly XML Pocket Reference 2nd (2001).pdf
OReilly XML Publishing with Adobe InDesign (2010).pdf
OReilly XML Schema (2002).pdf
OReilly XPath and XPointer, Locating Content in XML Documents (2002).pdf
OReilly XSLT, Mastering XML Transformations (2001).pdf
Packt Publishing PHP Oracle Web Development, Data Processing Security Caching XML Web Services and AJAX (2007).pdf
Packt Publishing PHP Programming with PEAR, XML Data Dates Web Services and Web APIs (2006).pdf
Packt Publishing Processing XML Documents with Oracle JDeveloper 11g (2009).pdf
Packt Publishing SOA Approach to Integration, XML Web services ESB and BPEL in real-world SOA projects (2007).pdf
Packt Publishing WiX, A Developer’s Guide to Windows Installer XML (2010).pdf
Peachpit Press Visual QuickStart Guide XML 2nd (2009).pdf
Peachpit Press Visual QuickStart Guide XML for the World Wide Web (2001).pdf
Premier Press XML Web Services, Professional Projects (2002).pdf
Prentice Hall AJAX, Creating Web Pages with Asynchronous JavaScript and XML (2006).pdf
Prentice Hall Service-Oriented Architecture, A Field Guide to Integrating XML and Web Services (2004) (Scan, OCR).pdf
Prentice Hall XML, How to Program (2000).pdf
Prentice Hall XSLT and XPATH, A Guide to XML Transformations (2001).pdf
QUE Exam Cram MCAD Developing XML Web Services and Server Components with Visual Basic .NET and the .NET Framework (2004).pdf
QUE Platinum Edition Using HTML 4, XML and Java 1.2 (1999).pdf
QUE Platinum Edition Using XHTML, XML and Java 2 (2001).pdf
QUE Special Edition Using XML (2000).pdf
QUE Special Edition Using XML 2nd (2002).pdf
QUE XML by Example (2000).pdf
QUE XML by Example 2nd (2002).pdf
QUE XML in Flash (2002).pdf
Routledge Press The Rhetorical Nature of XML, Constructing Knowledge in Networked Environments (2009).pdf
SAMS Building Web Services with Java, Making Sense of XML SOAP WSDL and UDDI (2002).pdf
SAMS Building Web Services with Java, Making Sense of XML SOAP WSDL and UDDI 2nd (2005).pdf
SAMS Enhydra XMLC Java Presentation Development (2002).pdf
SAMS Microsoft .NET XML Web Services (2002).pdf
SAMS Strategic XML (2002).pdf
SAMS Teach Yourself .NET XML Web Services in 24 Hours (2002).pdf
SAMS Teach Yourself XML in 10 Minutes (2002).pdf
SAMS Teach Yourself XML in 21 Days (1999).pdf
SAMS Teach Yourself XML in 21 Days 2nd (2001).pdf
SAMS Teach Yourself XML in 24 Hours 2nd (2002).pdf
SAMS XML and Web Services Unleashed (2002).pdf
SAMS XML for ASP.NET Developers (2002).pdf
SAMS XML Primer Plus (2002).pdf
Simple Talk Publishing The Art of XSD, SQL Server XML Schema Collections (2009).pdf
Springer Publishing Advances in Focused Retrieval, 7th International Workshop of the Initiative for the Evaluation of XML Retrieval (2009).pdf
Springer Publishing Communicating with XML (2011).pdf
Springer Publishing Comparative Evaluation of XML Information Retrieval Systems, 5th International Workshop of the Initiative for the Evaluation of XML Retrieval (2007).pdf
Springer Publishing Database and XML Technologies, 1st International XML Database Symposium (2003).pdf
Springer Publishing Database and XML Technologies, 2nd International XML Database Symposium (2004).pdf
Springer Publishing Database and XML Technologies, 3rd International XML Database Symposium (2005).pdf
Springer Publishing Database and XML Technologies, 4th International XML Database Symposium (2006).pdf
Springer Publishing Database and XML Technologies, 5th International XML Database Symposium (2007).pdf
Springer Publishing Database and XML Technologies, 6th International XML Database Symposium (2009).pdf
Springer Publishing Database and XML Technologies, 7th International XML Database Symposium (2010).pdf
Springer Publishing Dictionary of XML Technologies and the Semantic Web (2004).pdf
Springer Publishing Efficiency and Effectiveness of XML Tools and Techniques and Data Integration over the Web (2003).pdf
Springer Publishing Focused Access to XML Documents, 6th International Workshop of the Initiative for the Evaluation of XML Retrieval (2008).pdf
Springer Publishing Focused Retrieval and Evaluation, 8th International Workshop of the Initiative for the Evaluation of XML Retrieval INEX 2009 (2010).pdf
Springer Publishing Fuzzy Database Modeling with XML (2005) (Scan, OCR).pdf
Springer Publishing Intelligent Search on XML Data, Applications Languages Models Implementations and Benchmarks (2003).pdf
Springer Publishing Knowledge Discovery from XML Documents, 1st International Workshop KDXD 2006 (2006).pdf
Springer Publishing Legislative XML for the Semantic Web, Principles Models Standards for Document Management (2011).pdf
Springer Publishing TeX XML and Digital Typography, International Conference on TeX XML and Digital Typography (2004).pdf
Springer Publishing Visualizing the Semantic Web, XML-Based Internet and Information Visualization 2nd (2006).pdf
Springer Publishing XML for Bioinformatics (2005).pdf
Springer Publishing XML-Based Data Management and Multimedia Engineering, EDBT 2002 Workshops (2002).pdf
Sybex XML Processing with Perl, Python and PHP (2002).pdf
Syngress Publishing Developing .NET Web Services with XML (2002).pdf
Syngress Publishing Developing Web Services with Java APIs for XML Using WSDP (2002).pdf
Syngress Publishing Hack Proofing XML (2002).pdf
Syngress Publishing XML .NET Developer’s Guide (2002).pdf
Wiley Applied XML, A Toolkit for Programmers (1999).pdf
Wiley Building B2B Applications with XML, A Resource Guide (2001).pdf
Wiley Building Web Applications with ADO.NET and XML Web Services (2002).pdf
Wiley Cognitive Radio Architecture, The Engineering Foundations of Radio XML (2006).pdf
Wiley Information Architecture with XML, A Management Strategy (2003).pdf
Wiley Java and XML, Your Visual Blueprint for Creating Java-enhanced Web Programs (2002).pdf
Wiley Java Tools, Using XML EJB CORBA Servlets and SOAP (2002).pdf
Wiley Java, XML, and JAXP (2002).pdf
Wiley Mastering XMI Java Programming with XMI, XML, and UML (2002).pdf
Wiley Powering Office 2003 with XML (2004).pdf
Wiley Succeeding with Object Databases, A Practical Look at Todays Implementations with Java and XML (2001).pdf
Wiley The Semantic Web, A Guide to the Future of XML Web Services and Knowledge Management (2003).pdf
Wiley VoiceXML, 10 Projects to Voice Enable Your Web Site (2002).pdf
Wiley XML 1.1 Bible 3rd (2004).pdf
Wiley XML for Dummies 4th (2005).pdf
Wiley XML in 60 Minutes a Day (2003).pdf
Wiley XML in Theory and Practice (2003) (Scan, OCR).pdf
Wiley XML Programming Bible (2003).pdf
Wiley XML Schema Essentials (2002).pdf
Wordware Publishing Access 2003 Programming by Example with VBA, XML and ASP (2005).pdf
Wordware Publishing Access 2007 Programming by Example with VBA, XML and ASP (2008).pdf
Wordware Publishing Delphi Developer?’s Guide to XML (2001).pdf
Wordware Publishing FileMaker Pro 6 Developer’s Guide to XML-XSL (2003).pdf
Wrox Press Beginning XML 3rd (2004).pdf
Wrox Press Beginning XML 4th (2007).pdf
Wrox Press Beginning XML Databases (2007).pdf
Wrox Press Beginning XML, XML Schemas SOAP XSLT DOM and SAX 2.0 2nd (2003).pdf
Wrox Press Beginning XSLT and XPath, Transforming XML Documents and Data (2009).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 1.0 XML with C# (2002).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 XML (2006).pdf
Wrox Press Professional Oracle 8i Application Programming, With Java PL-SQL and XML (2000).pdf
Wrox Press Professional SQL Server 2005 XML (2006).pdf
Wrox Press Professional XML 2nd (2001).pdf
Wrox Press Professional XML Databases (2000).pdf
Wrox Press XML, Problem-Design-Solution (2006).pdf


همچنین ببینید :

Lynda Social Networks Lynda responsive web design
new boston Xhtm css Lynda pro web design
new boston java Wordpress Lynda
new boston PHP Infinite skills mobile web design wordpress

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه کتاب های برنامه نویسی وب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.