مجموعه کتاب های انتشارات Wrox Press

85,000 تومان 60,000 تومان
-29%
  • مجموعه بی نظیر کتاب های تخصصی انتشارات Wrox Press
  • بیش از ۴۳۰ کتاب در زمینه های مختلف برنامه نویسی کامپیوتر
  • به زبان انگلیسی با فرمت PDF, CHM با بهترین کیفیت
  • مناسب علاقمندان و حرفه ای های برنامه نویسی
  • در قالب ۲DVD اختصاصی فروشگاه عتیقه

توضیحات

مجموعه کتاب های انتشارات Wrox Press

Wrox press 1انتشارات راکس در سال ۱۹۹۲ با هدف انتشار کتاب های آموزشی برنامه نویسی کامپیوتری تاسیس گردید. این شرکت هدف خود را با فلسفه آموزشی برنامه نویس به برنامه نویس پیش برد. منظور از برنامه نویس به برنامه نویس این است که همیشه کسی که تجربه زیادی در یک کار دارد بهتر می تواند آن کار را به دیگران یاد دهد، چرا که وی با تمام مشکلات و معضلات آن قبلا دست و پنجه نرم کرده و حالا تجربیات گران بهایی را در اختیار دیگران قرار می دهد. همه کتاب های راکس توسط برترین اساتید هر رشته برنامه نویسی به تحریر درآمده اند. سیاست منحصر به فرد سردبیر انتشارات راکس این اجازه را به این شرکت داده است که بالاترین قدرت انتقال مفاهیم درسی را در کتب خود جای دهد. نام تجاری این شرکت به معنای راه حل های معتبر برای مشکلات برنامه نویسی در دنیای واقعی است. این کمپانی یادآور می شود که آموزش برنامه نویس به برنامه نویس صرفا شعار این شرکت نیست، منظور از آن راهبرد نوشتن کتب آن هاست.

لیست کتاب های موجود در این مجموعه عبارتند از:

– Access 2003 Vba Programmer’s Reference.pdf
– Access 2007 Vba Programmer’s Reference.pdf
– Accessible Xhtml And Css Web Sites .pdf
– Adobe Air Create Modify Reuse.pdf
– Advanced Net Programming.chm
– Amazon.Com Mashups.pdf
– ASP.NET 2.0 Beta Preview.pdf
– ASP.NET 2.0 Instant Results.pdf
– ASP.NET 2.0 Mvp Hacks And Tips.chm
– ASP.NET 2.0 Visual Web Developer 2005 Express Edition Starter Kit.pdf
– ASP.NET 2.0 Website Programming Problem Design Solution.chm
– ASP.NET 3.5 Enterprise Application Development With Visual Studio 2008 Problem Design Solution.pdf
– ASP.NET 3.5 Website Programming.pdf
– ASP.NET Ajax Programmer’s Reference With ASP.NET 2.0 Or ASP.NET 3.5.pdf
– ASP.NET Mvc 1.0 Test Driven Development Problem Design Solution.pdf
– ASP.NET Mvc 1.0 Website Programming Problem Design Solution.pdf
– ASP.NET Website Programming Csharp Edition Problem Design Solution.chm
– ASP.NET Website Programming Csharp Edition Problem Design Solution.pdf
– ASP.NET Website Programming Visual Basic Net Edition Problem Design Solution.chm
– ASP.NET Website Programming Visual Basic Net Edition Problem Design Solution.pdf
– Beginning Access 2002 Vba.chm
– Beginning Access 2003 Vba.pdf
– Beginning Access 2007 Vba.chm
– Beginning Actionscript 2.0.pdf
– Beginning Adobe Air.pdf
– Beginning Ajax.pdf
– Beginning Ajax With ASP.NET.pdf
– Beginning Algorithms.pdf
– Beginning Applescript.pdf
– Beginning Asp Databases.pdf
– Beginning ASP.NET.pdf
– Beginning ASP.NET 1.0 With Visual Basic Net.chm
– Beginning ASP.NET 1.1 With Vb Net 2003.pdf
– Beginning ASP.NET 1.1 With Visual Csharp Net 2003.chm
– Beginning ASP.NET 1.1 With Visual Csharp Net 2003.pdf
– Beginning ASP.NET 2.0.pdf
– Beginning ASP.NET 2.0 Ajax.pdf
– Beginning ASP.NET 2.0 And Databases.chm
– Beginning ASP.NET 2.0 Databases Beta Preview.pdf
– Beginning ASP.NET 2.0 With Csharp.pdf
– Beginning ASP.NET 3.5 In Csharp And Vb.pdf
– Beginning ASP.NET 4 In Csharp And Vb.pdf
– Beginning ASP.NET Databases Using Vb Net.chm
– Beginning ASP.NET Databases Using Vb Net.pdf
– Beginning ASP.NET Security.pdf
– Beginning Cryptography With Java.chm
– Beginning Csharp 2005 Databases.pdf
– Beginning Csharp 3.0 An Introduction To Object Oriented Programming.pdf
– Beginning Css 2nd Edition.chm
– Beginning Css 2nd Edition.pdf
– Beginning Database Design.pdf
– Beginning Database Design Solutions.pdf
– Beginning Dreamweaver Mx.chm
– Beginning Dreamweaver Mx 2004.chm
– Beginning Drupal.pdf
– Beginning Dynamic Websites With ASP.NET Web Matrix.chm
– Beginning E-Commerce With Visual Basic Asp Sql Server 7 0 And Mts.pdf
– Beginning Excel Services.pdf
– Beginning Expression Web.pdf
– Beginning Fedora 2.chm
– Beginning Html Xhtml Css And Javascript.pdf
– Beginning Infopath 2003.pdf
– Beginning Ios 4 Application Development.pdf
– Beginning Ipad Application Development.pdf
– Beginning Iphone Sdk Programming With Objective-C.pdf
– Beginning Java 2 Jdk 5 Edition.pdf
– Beginning Java 2 Sdk 1 4 Edition.chm
– Beginning Java 2 Sdk 1 4 Edition.pdf
– Beginning Javascript 4th Edition.pdf
– Beginning Javascript And Css Development With Jquery.pdf
– Beginning Javaserver Pages.pdf
– Beginning Joomla! Website Development.pdf
– Beginning Linux Programming 4th Edition.pdf
– Beginning Lua Programming.pdf
– Beginning Mac Os X Programming.pdf
– Beginning Mac Os X Snow Leopard Programming.pdf
– Beginning Mac Os X Tiger Dashboard Widget Development.pdf
– Beginning Microsoft Sql Server 2008 Administration.pdf
– Beginning Microsoft Sql Server 2008 Programming.pdf
– Beginning Microsoft Visual Basic 2008.pdf
– Beginning Microsoft Visual Basic 2010.pdf
– Beginning Microsoft Visual Csharp 2008.pdf
– Beginning Mysql.pdf
– Beginning Oracle Application Express.pdf
– Beginning Perl.pdf
– Beginning Php 5 3.pdf
– Beginning Php4.pdf
– Beginning Php5.chm
– Beginning Php5 Apache And Mysql Web Development.pdf
– Beginning Php6 Apache Mysql Web Development.pdf
– Beginning Programming.pdf
– Beginning Python.pdf
– Beginning Python Using Python 2 6 And Python 3 1.pdf
– Beginning Red Hat Linux 9.chm
– Beginning Red Hat Linux 9.pdf
– Beginning Regular Expressions.pdf
– Beginning Rss And Atom Programming.pdf
– Beginning Ruby On Rails.pdf
– Beginning Sharepoint 2007 Administration.chm
– Beginning Sharepoint 2007 Building Team Solutions With Moss 2007.chm
– Beginning Sharepoint 2010 Administration.pdf
– Beginning Sharepoint 2010 Building Business Solutions With Sharepoint.pdf
– Beginning Sharepoint 2010 Development.pdf
– Beginning Sharepoint Administration.pdf
– Beginning Sharepoint Designer 2010.pdf
– Beginning Shell Scripting.pdf
– Beginning Spring Framework 2.pdf
– Beginning Sql.pdf
– Beginning Sql Server 2005 Administration.chm
– Beginning Sql Server 2005 Administration.pdf
– Beginning Sql Server 2005 Programming.pdf
– Beginning Tivo Programming.pdf
– Beginning Transact-Sql With Sql Server 2000 And 2005.chm
– Beginning T-Sql With Microsoft Sql Server 2005 And 2008.pdf
– Beginning Unix.pdf
– Beginning Vb Net 2003.chm
– Beginning Vb Net 2nd Edition.pdf
– Beginning Visual Basic 2005.pdf
– Beginning Visual Basic 2005 Databases.pdf
– Beginning Visual Basic 2010.pdf
– Beginning Visual Basic Net Databases.pdf
– Beginning Visual C++ 2005.pdf
– Beginning Visual C++ 2008.pdf
– Beginning Visual C++ 2010.pdf
– Beginning Visual C++ 6.chm
– Beginning Visual C++ 6.pdf
– Beginning Visual Csharp.chm
– Beginning Visual Csharp.pdf
– Beginning Visual Csharp 2005.chm
– Beginning Visual Csharp 2010.pdf
– Beginning Web Programming With Html Xhtml And Css 2nd Edition.pdf
– Beginning Xcode.chm
– Beginning Xcode.pdf
– Beginning Xml 4th Edition.pdf
– Beginning Xml Databases.chm
– Beginning Xml Databases.pdf
– Beginning Xslt And Xpath.pdf
– Cloud Computing With The Windows Azure Platform.pdf
– Code Leader Using People Tools And Processes To Build Successful Software.pdf
– Creating A Bloggin Tool With Codeigniter.pdf
– Creating A Microsite Manager With Codeigniter.pdf
– Csharp 2005 Programmer’s Reference.pdf
– Csharp 2008 Programmer’s Reference.pdf
– Csharp Graphics Programming.chm
– Csharp Today.chm
– Css Instant Results.chm
– Del Icio Us Mashups.pdf
– Design Build Run.pdf
– Developing Web Applications With Apache Mysql Memcached And Perl.pdf
– Dotnetnuke 5 User’s Guide.pdf
– Dreamweaver Mx-Php Web Development.chm
– Excel 2003 Vba Programmer’s Reference.pdf
– Excel 2007 Vba Programmer’s Reference.pdf
– Expert Access 2007 Programming.pdf
– Expert One-On-One J2ee Design And Development.chm
– Expert One-On-One J2ee Design And Development.pdf
– Expert One-On-One J2ee Development Without Ejb.pdf
– Expert One-On-One Microsoft Access Application Development.chm
– Expert One-On-One Microsoft Access Application Development.pdf
– Expert One-On-One Oracle.chm
– Expert One-On-One Visual Basic 2005 Database Programming.pdf
– Expert One-On-One Visual Basic 2005 Design And Development.pdf
– Expert Php And Mysql.pdf
– Expert Sql Server 2005 Integration Services.chm
– Expert Wss 3.0 And Moss 2007 Programming.pdf
– Fast Track Visual Basic Net.pdf
– Flickr Mashups.pdf
– Inside ASP.NET Web Matrix.pdf
– Instant Sql Programming.pdf
– Javascript Programmer’s Reference Alexei White.pdf
– Javascript Programmer’s Reference Cliff Wooton.pdf
– Joomla! Start To Finish.pdf
– Knight’s 24-Hour Trainer Microsoft Sql Server 2008 Integration Services.pdf
– Knight’s Microsoft Business Intelligence 24-Hour Trainer.pdf
– Leveraging Drupal.pdf
– Microsoft Access 2010 Programmer’s Reference.pdf
– Microsoft Net Domain-Driven Design With Csharp.pdf
– Microsoft Sharepoint 2007 For Office 2007 Users.pdf
– Microsoft Sql Server 2008 Administration With Windows Powershell.pdf
– Microsoft Sql Server 2008 Integration Services.pdf
– Microsoft Sql Server Reporting Services Recipes.pdf
– Model-Driven Development With Executable Uml.pdf
– Opensocial Network Programming.pdf
– Photoshop Elements 2.pdf
– Php And Mysql Create Modify Reuse.pdf
– Professional Active Server Pages 3.0.pdf
– Professional Ado Net 2 Programming With Sql Server 2005 Oracle And Mysql.pdf
– Professional Ado Net 3.5 With Linq And The Entity Framework.pdf
– Professional Ado Net Programming.pdf
– Professional Adobe Flex 2.chm
– Professional Ajax 2nd Edition.pdf
– Professional Alfresco.pdf
– Professional Android 2 Application Development.pdf
– Professional Android Application Development.pdf
– Professional Apache Geronimo.chm
– Professional Apache Tomcat.chm
– Professional Apache Tomcat 5.pdf
– Professional Apache Tomcat 6.pdf
– Professional Application Lifecycle Management With Visual Studio 2010.pdf
– Professional ASP.NET 1.0.pdf
– Professional ASP.NET 1.0 Xml With Csharp.pdf
– Professional ASP.NET 1.1.chm
– Professional ASP.NET 2.0.pdf
– Professional ASP.NET 2.0 Ajax.chm
– Professional ASP.NET 2.0 Databases.pdf
– Professional ASP.NET 2.0 Design Css Themes And Master Pages.pdf
– Professional ASP.NET 2.0 Security Membership And Role Management.pdf
– Professional ASP.NET 2.0 Server Control And Component Development.pdf
– Professional ASP.NET 2.0 Special Edition.chm
– Professional ASP.NET 2.0 Xml.pdf
– Professional ASP.NET 3.5 In Csharp And Vb.pdf
– Professional ASP.NET 3.5 Security Membership And Role Management With Csharp And Vb.pdf
– Professional ASP.NET 3.5 Sp1 Edition In Csharp And Vb.pdf
– Professional ASP.NET 4 In Csharp And Vb.pdf
– Professional ASP.NET Design Patterns.pdf
– Professional ASP.NET Mvc 1.0.pdf
– Professional ASP.NET Mvc 2.pdf
– Professional ASP.NET Security.pdf
– Professional ASP.NET Web Forms Techniques.chm
– Professional ASP.NET Web Services.pdf

– Professional Assembly Language.pdf
– Professional Biztalk Server 2006.pdf
– Professional Blackberry.pdf
– Professional Blazeds.pdf
– Professional C++.pdf
– Professional Cairngorm.pdf
– Professional Cocoa Application Security.pdf
– Professional Codeigniter.pdf
– Professional Community Server.pdf
– Professional Community Server Themes.pdf
– Professional Crystal Reports For Visual Studio Net 2nd Edition.pdf
– Professional Csharp 2005.chm
– Professional Csharp 2005 With Net 3.0.chm
– Professional Csharp 2008.pdf
– Professional Csharp 3rd Edition.pdf
– Professional Csharp 4 And Net 4.pdf
– Professional Css Cascading Style Sheets For Web Design 2nd Edition.pdf
– Professional Development With Web Apis.pdf
– Professional Devexpress ASP.NET Controls.pdf
– Professional Dotnetnuke 4.chm
– Professional Dotnetnuke 5.pdf
– Professional Dotnetnuke ASP.NET Portals.pdf
– Professional Dotnetnuke Module Programming.pdf
– Professional Eclipse 3 For Java Developers.pdf
– Professional Enterprise Net.pdf
– Professional Excel Services.pdf
– Professional Flash Lite Mobile Development.pdf
– Professional Flash Mobile Development.pdf
– Professional Fsharp 2.0.pdf
– Professional Haxe And Neko.pdf
– Professional Hibernate.pdf
– Professional Ibm Websphere 5.0 Application Server.chm
– Professional Ibm Websphere 5.0 Application Server.pdf
– Professional Iis 7.pdf
– Professional Iis 7 And ASP.NET Integrated Programming.pdf
– Professional Infopath 2003.chm
– Professional Iphone And Ipad Application Development.pdf
– Professional Iphone And Ipad Database Application Programming.pdf
– Professional Iphone And Ipod Touch Programming.pdf
– Professional Iphone Programming With Monotouch And Net Csharp.pdf
– Professional Ironpython.pdf
– Professional J2ee Eai.pdf
– Professional J2ee With Bea Weblogic Server.pdf
– Professional Jakarta Struts.chm
– Professional Jakarta Struts.pdf
– Professional Java Development With The Spring Framework.chm
– Professional Java Development With The Spring Framework.pdf
– Professional Java Interfaces With Swt Jface.chm
– Professional Java Jdk 5 Edition.pdf
– Professional Java Jdk 6 Edition.pdf
– Professional Java Tools For Extreme Programming.chm
– Professional Javascript For Web Developers 2nd Edition.pdf
– Professional Javascript Frameworks Prototype Yui Extjs Dojo And Mootools.pdf
– Professional Jms Programming.chm
– Professional Joomla!.pdf
– Professional K2 Blackpearl.pdf
– Professional Lamp Linux Apache Mysql And Php5 Web Development.pdf
– Professional Linq.pdf
– Professional Linux Kernel Architecture.pdf
– Professional Linux Programming.pdf
– Professional Live Communications Server.pdf
– Professional Mfc.chm
– Professional Microsoft Office Sharepoint Designer 2007.pdf
– Professional Microsoft Powerpivot For Excel And Sharepoint.pdf
– Professional Microsoft Robotics Developer Studio.pdf
– Professional Microsoft Search Fast Search Sharepoint Search And Search Server.pdf
– Professional Microsoft Search Sharepoint 2007 And Search Server 2008.pdf
– Professional Microsoft Sharepoint 2007 Design.pdf
– Professional Microsoft Sharepoint 2007 Development Using Microsoft Silverlight 2.pdf
– Professional Microsoft Sharepoint 2007 Workflow Programming.pdf
– Professional Microsoft Smartphone Programming.chm
– Professional Microsoft Smartphone Programming.pdf
– Professional Microsoft Sql Server 2008 Administration.pdf
– Professional Microsoft Sql Server 2008 Integration Services.pdf
– Professional Microsoft Sql Server 2008 Programming.pdf
– Professional Microsoft Sql Server 2008 Reporting Services.pdf
– Professional Microsoft Sql Server Analysis Services 2008 With Mdx.pdf
– Professional Microsoft Virtual Server 2005.pdf
– Professional Microsoft Windows Embedded Ce 6 0.pdf
– Professional Mom 2005 Sms 2003 And Wsus.chm
– Professional Multicore Programming.pdf
– Professional Net 2.0 Generics.pdf
– Professional Net Framework 2.0.chm
– Professional Net Network Programming.chm
– Professional Office Business Application Development Using Sharepoint Server 2007 And Vsto.pdf
– Professional Oracle 8i Application Programming With Java Pl Sql And Xml.pdf
– Professional Oracle Programming.pdf
– Professional Oracle Weblogic Server.pdf
– Professional Outlook 2007 Programming.pdf
– Professional Palm Os Programming.pdf
– Professional Papervision3d.pdf
– Professional Parallel Programming With Csharp.pdf
– Professional Pen Testing For Web Applications.chm
– Professional Perl Programming.pdf
– Professional Php Programming.pdf
– Professional Php5.chm
– Professional Php6.pdf
– Professional Portal Development With Open Source Tools.pdf
– Professional Python Frameworks Web 2.0 Programming With Django And Turbogears.pdf
– Professional Refactoring In Csharp & ASP.NET.pdf
– Professional Refactoring In Visual Basic.pdf
– Professional Rich Internet Applications Ajax And Beyond.pdf
– Professional Rootkits.chm
– Professional Ruby On Rails.pdf
– Professional Search Engine Optimization With Php.pdf
– Professional Sharepoint 2007 Development.pdf
– Professional Sharepoint 2007 Records Management Development.pdf
– Professional Sharepoint 2007 Web Content Management Development.pdf
– Professional Sharepoint 2010 Administration.pdf
– Professional Sharepoint 2010 Branding And User Interface Design.pdf
– Professional Sharepoint 2010 Development.pdf
– Professional Silverlight 2 For ASP.NET Developers.pdf
– Professional Silverlight 4.pdf
– Professional Slickedit.pdf
– Professional Software Testing With Visual Studio 2005 Team System.pdf
– Professional Sql Server 2000 Data Warehousing With Analysis Services.pdf
– Professional Sql Server 2000 Database Design.pdf
– Professional Sql Server 2000 Dts.pdf
– Professional Sql Server 2005 Administration.chm
– Professional Sql Server 2005 Clr Programming.pdf
– Professional Sql Server 2005 Integration Services.chm
– Professional Sql Server 2005 Performance Tuning.pdf
– Professional Sql Server 2005 Programming.pdf
– Professional Sql Server 2005 Reporting Services.pdf
– Professional Sql Server 2005 Xml.pdf
– Professional Sql Server 2008 Internals And Troubleshooting.pdf
– Professional Sql Server Analysis Services 2005 With Mdx.chm
– Professional Sql Server Reporting Services.pdf
– Professional Team Foundation Server.chm
– Professional Ubuntu Mobile Development.pdf
– Professional Uml With Visual Studio Net.chm
– Professional Uml With Visual Studio Net.pdf
– Professional Vb 2005.pdf
– Professional Vb 2005 With Net 3.0.chm
– Professional Vb6 Web Programming.pdf
– Professional Visual Basic 2008.pdf
– Professional Visual Basic 2010 And Net 4.pdf
– Professional Visual Basic Project Management.pdf
– Professional Visual Studio 2005.pdf
– Professional Visual Studio 2005 Team System.chm
– Professional Visual Studio 2008.pdf
– Professional Visual Studio 2010.pdf
– Professional Visual Studio Extensibility.pdf
– Professional Vmware Server.pdf
– Professional Vsto 2005 Visual Studio 2005 Tools For Office.pdf
– Professional Wap.pdf
– Professional Wcf 4.pdf
– Professional Wcf Programming.pdf
– Professional Web 2.0 Programming.pdf
– Professional Web Apis With Php Ebay Google Paypal Amazon Fedex Plus Web Feeds.chm
– Professional Web Parts And Custom Controls With ASP.NET 2.0.pdf
– Professional Webobjects 5.0 With Java.pdf
– Professional Wikis.pdf
– Professional Windows 7 Development Guide.pdf
– Professional Windows Desktop And Server Hardening.chm
– Professional Windows Dna.pdf
– Professional Windows Live Programming.pdf
– Professional Windows Phone 7 Application Development.pdf
– Professional Windows Powershell.pdf
– Professional Windows Powershell For Exchange Server 2007 Service Pack 1.pdf
– Professional Windows Powershell Programming.pdf
– Professional Windows Vista Gadgets Programming.pdf
– Professional Windows Workflow Foundation.chm
– Professional Winfx Beta.pdf
– Professional WordPress.pdf
– Professional Wpf Programming.pdf
– Professional Xcode 3.pdf
– Professional Xen Virtualization.pdf
– Professional Xml 2nd Edition.pdf
– Professional Xml Databases.pdf
– Professional Xml Development With Apache Tools Xerces Xalan Fop Cocoon Axis Xindice.chm
– Professional Xmpp Programming With Javascript And Jquery.pdf
– Professional Xna Game Programming.chm
– Programming Interviews Exposed 2nd Edition.chm
– Programming Interviews Exposed 2nd Edition.pdf
– Puzzles For Programmers And Pros.chm
– Python Create Modify Reuse.pdf
– Real World Sharepoint 2010.pdf
– Rexx Programmer’s Reference.pdf
– Ruby On Rails For Microsoft Developers.pdf
– Safari Webkit Development For Iphone Os 3.0.pdf
– Sharepoint 2007 And Office Development Expert Solutions.pdf
– Sharepoint 2010 Six-In-One.pdf
– Silverlight 1.0.pdf
– Silverlight 3 Programmer’s Reference.pdf
– Silverlight 4 Problem Design Solution.pdf
– Sms 2003 Administrator’s Reference.pdf
– Social Computing With Microsoft Sharepoint 2007.pdf
– Sql Functions Programmer’s Reference.pdf
– Sql Server 2005 Express Edition Starter Kit.pdf
– Testing ASP.NET Web Applications.pdf
– The Art Of Rails.pdf
– Vb 6 Uml Design And Development.pdf
– Vbscript Programmer’s Reference 3rd Edition.pdf
– Visual Basic 2005 Express Edition Starter Kit.pdf
– Visual Basic 2005 Instant Results.chm
– Visual Basic 2005 Programmer’s Reference.pdf
– Visual Basic 2005 With Net 3.0 Programmer’s Reference.chm
– Visual Basic 2008 Programmer’s Reference.pdf
– Visual Basic 2010 Programmer’s Reference.pdf
– Visual Basic 6 Mts Programming.pdf
– Visual C++ Windows Shell Programming.pdf
– Visual Csharp 2005 Express Edition Starter Kit.pdf
– Visual Studio 2010 And Net 4 Six-In-One.pdf
– Web Standards Programmer’s Reference.pdf
– What’s New In ASP.NET Mvc 2.pdf
– WordPress 24-Hour Trainer.pdf
– Wpf Programmer’s Reference Windows Presentation Foundation With Csharp 2010 And Net4.pdf
– Xml Problem Design Solution.pdf
– Xna 3D Primer.pdf
– Xpath 2.0 Programmer’s Reference.pdf
– Xslt 2.0 And Xpath 2.0 Programmer’s Reference 4th Edition.pdf
– Xslt Programmer’s Reference 2nd Edition.chm
– Yahoo! Maps Mashups.pdf


mcgraw hill Apress
سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه کتاب های انتشارات Wrox Press”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.