آموزش Solidworks

35,000 تومان
 • آموزش نرم افزار Solidworks
 • از مقدماتی تا پیشرفته در قالب ۱۰۶ درس
 • مدرس : دکتر Dani Harmanto استاد دانشگاه
 • بسیار کامل و کاربردی بیش از ۱۱ ساعت
 • با بهترین کیفیت اختصاصی فروشگاه عتیقه

توضیحات

آموزش تخصصی Solidworks

This Edition will provide a fundamental lesson and is designed to help you to understand the Solid Works.
This Edition cover over 106 Lessons with duration 660 Minutes or 11 Hours
THIS DVD IS AN AUTO PLAY when is inserted into the DVD Dual Layer-Rom
Some lessons will have an accompany files and some example works

Introduction to Solidworks
User Interface
Setting up Solidworks
Create your own template
Saving as 3D PDF
Screen Capture
Introduction to Sketching
Sketch Relation-Horizontal and Vertical
Sketch Relation-Parallel and Equal
Sketch Relation-Midpoint, Tangent and Coincident
Sketch – Offset
Sketch – Move
Sketch – Copy
Sketch – Rotate
Sketch – Scale
Sketch – Paste
Sketch – Extend
Sketch – Trim
Sketch – Mirror
Sketch – Pattern
Sketch – Fillet and Chamfer
Sketch – Dimensioning
Sketch – Fully Define
SketchXpert25: Sketch – Rapid Sketch
Sketch – Repair Sketch
Block – Belt and Chain
Block – Traction Relationship
Block – Gear Traction
Block – Creating a path
Block – Full Simulation
Layout – Sketch
Extrude Boss
Extrude Cut
Editing Extude ProfileMultiple Extrude
Layout – Make a part
Layout-Make a part by insert block
Revolve Boss
Revolve Cut41: Shell
Hole Wizard
Instant3D
Creating Planes
Creating Axis
Swept
Swept Cut
Swept – Guide CurveSpring / Coil
Spring / Coil Cut
Solid Swept Cut
۳D Mirror
۳D Sketch
۲D to 3D
Loft
Loft – Multiple Sketch
Loft with Constraint
Loft – Guide
Loft – Centreline
Fillet – Constant
Fillet – Variable
Fillet – Setback
Fillet – Full round
FilletXpert
Chamfer – Angle
Chamfer – Distance
Chamfer – Vertex
Rib – web
Rib – Circular Web
Rib – Corner
Linear PatternsCircular Patterns
Curver PatternsTable and sketch-driven Patterns
Fill Pattern
Emboss (text)
Flex
Thin Feature
Apply Color
Apply Texture81: Apply MaterialMeasure and Mass properties
Creating a part 2D Drawing
Creating 2D drawing-Section view
Creating 2D drawing-Detail view
Creating 2D drawing-Broken view
Introduction to Assembly
Assembly – Belt and pulley
Assembly – Create a Belt Part
Assembly – Gear Mate
Assembly – Rack and Pinion
Assembly-Distance Limit
Assembly-Feature Driven Pattern
Assembly – Circular Pattern
Assembly-Analysing and Collision Detection
Assembly-Exploded View
Assembly-Basic Motion
Assembly-Motion Study
Assembly-Drawing and BOM
Introduction to SimulationXpress
Model Optimisation
Creating SimulationXpress Report
Creating eDrawing from SimulationXpress
Introduction to FloXpress
Presenting the Flow
Creating FloXpress Report

عناوین مطالبی که در این ویدیو آموزش داده می گردد به شرح زیر است:

 • درس ۱ مفدمه ای بر سالیدورک
 • درس ۲ نما و چگونگی کاربرد ها
 • درس ۳ تنظیمات سالیدورک
 • درس ۴ به وجود آوردن نمونه اولیه طرح
 • درس ۵ ذخیره به صورت فایل های اسنادی پی دی اف
 • درس ۶ صفحه های تبدیل
 • درس ۷ معرفی اسکچ سطح رسم اولیه
 • درس ۸ شرح و توضیح صفحه های ترسیم عمودی و افقی در سالید ورک
 • درس ۹ صفحات ترسیم موازی و هم سطح
 • درس ۱۰ نقطه های میانی ، مماس و منطبق برهم
 • درس ۱۱ شاخه ها و اجزاء وابسته هر سطح
 • درس ۱۲ حرکت و انتقال دادن صفحات
 • درس ۱۳ کپی نمودن صفحات
 • درس ۱۴ چرخاندن صفحه ها
 • درس ۱۵ حرکت و نمایش پله ای صفحات
 • درس ۱۶ اتصال صفحات به یکدیگر مماس و عمود
 • درس ۱۷ بزرگ نمودن و توصعه صفحات
 • درس ۱۸ آماده سازی و منظم نمودن صفحات نسبت به هم
 • درس ۱۹ صفات آینه ای
 • درس ۲۰ صفحات پایه و الگو برای تکرار
 • درس ۲۱ نوارها ، شیارها و کناره ها انجام و ایجاد فیلت و پخ چمفر
 • درس ۲۲ ابعاد گزاری صفحات
 • درس ۲۳ مفهوم کامل و نهایی به صفحات
 • درس ۲۴ صفحه های تخصصی
 • درس ۲۵ سرعت بخشی به ترسیم و کار با صفحات دستورالعمل های میانبر و سریع
 • درس ۲۶ تغییر و تعمیر صفحات ترسیم ، قید های مواری و عمود
 • درس ۲۷ قطعه نوار ها و تسمه ها و زنجیر ها
 • درس ۲۸ روابط بین بخش ها و قسمت ها و قطعه ها
 • درس ۲۹ حجم ها و قطعه های چرخ دنده و اتصالات چرخ دار
 • درس ۳۰ ایجاد حجم های قطعه های مسیری ، مسیر های منحنی میله ها و صفحه ها در سالید ورک
 • درس ۳۱ شبیه سازی و نمایش کامل حجم ها و قطعه ها
 • درس ۳۲ لایه های صفحات لایه ای
 • درس ۳۳ فرمان اکسترود حجم دادن خارجی
 • درس ۳۴ فرمان اکسترود کات حجم دادن داخلی ، حجم برش داده شده
 • درس ۳۵ ویرایش و مشخصه های حجم داده ها
 • درس ۳۶ حجم دادن چند وضعیتی و مخلوط
 • درس ۳۷ ساخت لایههای هر قسمت
 • درس ۳۸ ساخت لایه ها و اجزا مختلف با وارد نمودن قطعات طراحی شده
 • درس ۳۹ فرمان و ابزار ریوالو دوران ایجاد صفحه و حجم با دوران خط و صفحه
 • درس ۴۰ چرخش و دوران برشی ایجاد حجم و ابعاد با یرش دوار در قطعه کار
 • درس ۴۱ ایجاد پوسته شل در سالیدورک
 • درس ۴۲ روش ایجاد سوراخ ها و حفره ها
 • درس ۴۳ ایجاد و نما های سه بعدی
 • درس ۴۴ ایجاد پنل صفحات پنل وابسته به هم برای رسم در زوایای مختلف
 • درس ۴۵ صفحات پنل در جهت ایکس یا وای عمودی و افقی
 • درس ۴۶ سویپ یا مارپیچ ایجاد فر ، برش حدیده و دنده
 • درس ۴۷ سویپ کات چرخش برشی در ایجاد حدیده و دنده پیچ
 • درس ۴۸ ایجاد منحنی راهنمای چرخش
 • درس ۴۹ ایجاد لبه ، پریدگی ، تاب و منحنی در سالید ورک
 • درس ۵۰ برش منحنی و تابدار در سالیدورک
 • درس ۵۱ تکه برداری چرخشی
 • درس ۵۲ سه بعدی سازی آینه ای و قرینه
 • درس ۵۳ صفحههای رسم سه بعدی
 • درس ۵۴ تبدیل دوبعدی به سه بعدی و برعکس
 • درس ۵۵ قوس و طاق در سالیدورک
 • درس ۵۶ قوس ها و طاق های مرکب
 • درس ۵۷ طلق ها و قوس های محدود و مقید شده
 • درس ۵۸ ایجاد خطوط راهنما و کمکی ساخت قوس و طاق ها
 • درس ۵۹ طاق های وابسته به خطوط منحنی و مختلط
 • درس ۶۰ ایجاد لبه ها و برامدگی ها
 • درس ۶۱ تغییرات لبه ها و برامدگی ها
 • درس ۶۲ ایجاد لبه ای داخلی ، شیار ها و شکاف ها
 • درس ۶۳ ایجاد لبه و شیار کامل در حول اشیاء
 • درس ۶۴ ایجاد لبه های تخصصی و حرفه ای
 • درس ۶۵ زاویه پخ ها و لبه ها ی چمفر
 • درس ۶۶ فاصله و اندازه لبه های پخ
 • درس ۶۷ ایجاد لبه های شیب دار سربالا و سر پایین
 • درس ۶۸ ایجاد دنده های هم شکل و یکپارچه
 • درس ۶۹ ایجاد دنده های گرداگرد و دوار
 • درس ۷۰ ایجاد دنده های تورفته گوشه ای
 • درس ۷۱ ایجاد خطوط و الگو های شابلونی و تکرار پذیر
 • درس ۷۲ الگو های دوار و دایره ای
 • درس ۷۳ منحنی های الگو . متحرک
 • درس ۷۴ لوح و صفحه اولیه متن
 • درس ۷۵ پرنمودن متن و سط طرح با تکرار الگو زنگ و نقش
 • درس ۷۶ ایجاد نقش های برجسته و نوشته ها
 • درس ۷۷ کشیدگی طرح ها
 • درس ۷۸ ایجاد نازکی و قطوری حجم ها
 • درس ۷۹ نمایش رنگ ها در طرح های سالیدورک
 • درس ۸۰ نمایش و چاپ نوشته ها در سالیدورک
 • درس ۸۱ نمایس جنس مواد در سالیدورک
 • درس ۸۲ پوسته و پارکت ماند کاشی نمودن اجسام در سالید ورک
 • درس ۸۳ ایجاد و دریافت نمای دو بعدی طرح صفحه های اجسام سه بعدی ایجاد نقشه رسم از جسم سه بعدی
 • درس ۸۴ عمل برش دو بعدی و نمایش آن
 • درس ۸۵ ایجاد مشخصات دو بعدب
 • درس ۸۶ نمایش برش ها و شکست ها
 • درس ۸۷ مقدمهای بر مونتاژ و اسمبل قطعات در سالیدورک
 • درس ۸۹ اسمبل و مونتاژ تسمه قرقره و طناب ها
 • درس ۹۰ مونتاژ و درگیری چرخ دنده ها
 • درس ۹۱ اسمبل میله ها و چرخ دنده های درگیر و پین ها
 • درس ۹۲ اندازه گذاری و انطباق درگیری ها و مونتاژها
 • درس ۹۳ ایجاد قانون و محدودیت در درگیری و انطباق اجسام
 • درس ۹۴ اسمبل های مدور و زنجیری
 • درس ۹۵ تشخیص و تعمیر مونتاژهای برخوردی و متداخل نامطلوب
 • درس ۹۶ مونتاژ و طرح اسمبلی انفجاری باز شده نمای باز شده قطعات
 • درس ۹۷ پایه و اصول ایجاد مونتاژ متحرک
 • درس ۹۸ مطالع حرکت مونتاژ قطعات
 • درس ۹۹ ایجاد و نمایش اسمبل بالا به پایین و پایین به بالا چپ به راست و راست به چپ
 • درس ۱۰۰ مقدمهای برای شبیه سازی
 • درس ۱۰۱ تنظیمات یک مدل
 • درس ۱۰۲ تهیه گزارش شبیه سازی
 • درس ۱۰۳ تهیه نمایش و .. از یک شبیه سازی در سالید ورک
 • درس ۱۰۴ ایجاد جریان حرکتی سیال
 • درس ۱۰۵ نمایش و شبیه سازی جریان سیال مانند روغن هیدرولیک
 • درس ۱۰۶ تهیه فیلم و گزارش از شبیه سازی

همچنین ببینید :

solid1 catia
trace CATIA MAstering by examples
سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش Solidworks”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.